Ευσεβάστως προάγομαι εν όψει της Έκτάκτου συγκλήσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, παρουσία του Πρωθυπουργού της Χώρας μας κ.Κυριάκου Μητσοτάκη, να αναφέρω Υμίν τά ακόλουθα.

Ό Έλληνικός μας Λαός, πέρα των υφισταμένων άλλων διχασμών (θρησκευτικών, πολιτικών, κομματικών, ιδεολογικών και αθλητικών), υφίσταται κατ’ αυτόν τον καιρόν τόν βαρύτερον, προδήλως, όλων διχασμόν, ο οποίος ακούει εις τά ονόματα των δύο παρατάξεων εμβολιασμένοι καί άνεμβολίαστοι. Είναι πράγματι επίτευγμα του αρχεκάκου διαβόλου και των πονηρών πνευμάτων και πρωτόγνωρος αυτός διαμελισμός των έκασταχού κοινωνιών με όλα τα παρεπόμενα και τα επακολουθούντα. Καί τό οδυνηρότερον είναι το ότι τίθεται ως προϋπόθεσις της εισόδου των ανεμβολιάστων εις τούς Ιερούς Ναούς τό rapid test, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, παρά την Απόφασιν Υμών, της Ιεράς ημών Συνόδου, νά συνιστάται απλώς και όχι να επιβάλλεται το test τούτο.

Μεγάλην σύγχυσιν καί ταραχήν προκαλεί το ανοίκειον και ανεπίτρεπτον διά την είσοδος εις τούς Ιερούς Ναούς μέτρον της Πολιτείας. Η πολιτική ηγεσία, χωρίς να διακρίνη τούς καθαγιασμένους και καθιερωμένους Ιερούς Ναούς της Ορθοδόξου Καθολικής ημών Έκκλησίας από τα κοινά δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα, θέλει να πείση τούς Χριστιανούς μας ότι, εισερχόμενοι εντός των Ιερών Ναών μας άνευ εμβολίου ή test, κινδυνεύουν να μολύνουν ή να μολυνθούν, όπερ άτοπον διά την εκκλησιαστικής δεοντολογίαν. Εις όλους τούς άλλους χώρους υφίσταται κίνδυνος μεταδόσεως καί προσβολής και όχι εις τούς Ιερούς Ναούς.

2. Ο κ.Πρόεδρος της Κυβερνήσεως έρχεται, συνεδριαζούσης εκτάκτως της Ιεράς ημών Συνόδου (Δ.Ι.Σ.), διά νά επιβάλη τα Κυβερνητικά μέτρα εις τήν Έλλαδικήν μας Εκκλησίαν, τα αφορώντα εις την Θείαν Λατρείαν εν όψει των μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης (Χριστουγέννων και του λοιπού Αγίου Δωδεκαημέρου). Τελευταίως παρατηρείται το καινοφανές φαινόμενον νά παρίστανται, συνεδριαζούσης της Ιεράς Συνόδου, πολιτικοί άρχοντες (Πρωθυπουργός και Υπουργοί), και να παρεμβαίνουν εις τά γνωστά θέματα της επιδημίας. Ταπεινά φρονώ ότι η «νέα τάξη πραγμάτων» δέν πρέπει επ’ ουδενί να εισχωρήση
εις τους κόλπους της Εκκλησίας μας, η οποία δέον να παραμείνη ασάλευτη εις την μακραίωνα Παράδοσιν των 20 αιώνων.

Επιβάλλεται, όμως, να γνωρίζη και να του υποδειχθη ότι κατά το διαρρεύσαν έν καί ήμισυ έτος της επιδημίας του Covid-19 υπερέβη κατά πολύ τα «έσκαμμένα» (ιδίως κατά το δίμηνον Μάρτιος – Απριλίος 2020), καθ’ υπέρβασιν της Συνταγματικής αρχής της συναλληλίας, αυτού τούτου του Συντάγματος της Πατρίδος μας (κυρίως κατά το άρθρον 13, α’ και β’ παράγραφος) και του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (590/1977), ο οποίος αποτελεί νόμον του Συντάγματος.

3. Δέν προτίθεμαι να παρέμβω εις τά Συνοδικά Σας καθήκοντα, αλλά θεωρώ υποχρέωσίν μου νά Σας ενημερώσω περί του πόσον καταπεπονημένοι είναι οι Χριστιανοί μας (αλλά και πολλοί άλλοι πιστοί, οι οποίοι τηλεφωνούν ή επικοινωνούν επιστολικώς ή με e-mail από όλα σχεδόν τα μέρη της Ελλάδος και του Εξωτερικού) με τα αλλεπάλληλα μέτρα των Κ.Υ.Α., ενώ παρατηρούν πώς αντιμετωπίζονται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί των άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών και πόσον εφαρμόζεται εκείσε η θρησκευτική ελευθερία, παρ’ ότι και εκεί υπάρχουν, όπως και εδώ, τα προβλήματα της επιδημίας.

Ό κ.Πρωθυπουργός κορυβαντιών και καυχώμενος εδήλωσεν ενώπιον αντιπροσώπων της αντιπολιτεύσεως ότι εκείνος «άδειασε τις Εκκλησίες». Κάτι παρόμοιον είπε δαιμόνιον εμφωλεύον είς ένα δαιμονισμένον συνάνθρωπός μας εν ώρα αναγνώσεως των Έξορκισμών υπό τινος Ιερέως, πρό ενός και ημίσεος έτους (μετά το Πάσχα του 2020, το οποίον έωρτάσθη άνευ πιστών, κεκλεισμένων των θυρών): «εγώ έκλεισα τίς Εκκλησίες!!!».
Δέν προτίθεμαι να επικρίνω τον Πρωθυπουργός της Χώρας μας (θα τον κρίνη και Δικαιοκρίτης Κύριός μας, εάν δέν μετανοήση, και ο Λαός). Το ανέφερα αυτό διά να επιστήσω την προσοχήν όλων μας, προκειμένου νά μή παραστη ανάγκη, όπως πέρυσι, μετά το Άγιον Δωδεκαήμερον, να προσφύγωμεν εις την Δικαιοσύνην (ΣτΕ).
Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι άγιοι Συνοδικοί, Ώς Μητέρα Εκκλησία, καθώς προετοιμαζόμεθα νά εορτάσωμεν τα Χριστούγεννα, την εορτήν της Αγάπης, της Θείας Αγάπης, άς φροντίσωμεν να γεφυρωθή, τη Χάριτι του Ένανθρωπήσαντος Κυρίου και Θεού ημών, το διευρυνόμενον χάσμα εμβολιασθέντων και άνεμβολιάστων μέσα εις ένα κλίμα αγάπης και πνευματικής ελευθερίας.
Μεσολαβήσατε, παρακαλώ, εις τον Κυβερνήτης της Πατρίδος μας ούτως, ώστε να επανέλθουν εις τάς θέσεις των οι χιλιάδες των εν αναστολή εργασίας ευρισκομένων Υγειονομικών υπαλλήλων (είκοσιτρείς είναι του Γενικού Νοσοκομείου Κυθήρων), νά μή ελέγχωνται οι πιστοί, εισερχόμενοι εις τον Ιερόν Ναόν, διά τά rapid test καί νά μή συγκατατεθη η Εκκλησία διά την υποχρεωτικότητα του εμβολίου εις τον Ιερόν μας Κληρον και τάς Μοναχικάς Αδελφότητας, διότι -Θεός φυλάξοι!- θα προκληθή μέγας σάλος εντός του Xριστεπωνύμου Πληρώματος.
Καί έν κατακλείδι, άς μου επιτραπη να προτείνω εις περίπτωσιν, καθ’ ήν επιβληθούν υπό της Πολιτείας αυστηρότερα μέτρα, περιορίζοντα τήν Θείαν Λατρείαν και επιβάλλοντα την υποχρεωτικότητα, κατά τα ως άνω, όπως συγκληθη εκτάκτως, εντός της προσεχούς εβδομάδος το Σώμα της Σεπτης ημών Ιεραρχίας, προκειμένου να αποφευχθούν τα σκληρά του προσφάτου παρελθόντος μέτρα.
Και επί τούτοις, υποσημειούμενος ευλαβώς, διατελώ,
Μετά βαθυτάτου σεβασμού

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (5 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.