ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ.

Επιστολή Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ προς τη Σύνοδο για την πανδημία και τη λειτουργική ζωή ενόψει και των Χριστουγέννων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Ευλογείτε: Ταπεινώς εύχομαι ευλογημένην, ειρηνικήν, υγιεινής κατ’ άμφω και αγλαόκαρπον την Αγίαν Τεσσαρακοστήν των Χριστουγέννων και κραταιάν θείαν προστασίαν εκ της μάστιγας του κορωνοϊού.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Ευσεβάστως προάγομαι, αγομένης, ως μή ώφελε, της δευτέρας φάσεως του καθολικού Lockdown καί κεκλεισμένων ουσών των θυρών των Ιερών Ναών διά τούς πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς μας να καταθέσω εναγωνίως την μεγάλην ανησυχίαν καί τόν έντονον προβληματισμόν μου ως ακολούθως:

1.Παρελθούσης της διμήνου, περίπου, περιόδου του αποκλεισμού των Όρθοδόξων πιστών εκ της Θείας Λατρείας και της κατ’ ιδίαν προσευχής εντός των Ιερών μας Ναών (μέσα Μαρτίου-μέσα Μαΐου ε.έ), ο οποίος ήτο πιεστικός και αναγκαστικός εκ μέρους της κρατούσης Πολιτείας και κατέλιπε ψυχικά τραύματα και πικράς αναμνήσεις είς τούς πιστούς Χριστιανούς μας, καθώς ήτο πρωτόγνωρος και πρωτάκουστος από της πλευράς της πολιτικής εξουσίας, από της 7ης Νοεμβρίου ε.έ. εισήλθομεν εις την Β’ φάσιν του καθολικού Lockdown και οι Ιεροί Ναοί μας, με την ανοχήν της Ιεράς ημών Συνόδου, παραμένουν διά δευτέραν περίοδον κλειστοί διά τον Όρθόδοξον Χριστώνυμον Λαόν μας πρός απαραμύθητον λύπην των ευσεβών και Όρθοδόξων Χριστιανών.

2. Προσωπικώς επίστευα ότι, μετά την παρέλευσιν της κατωδύνου εκείνης περιόδου (Μεγ.Τεσσαρακοστής, Μεγ. Εβδομάδος, Αγίου Πασχα και της Πασχαλινής περιόδου) και της όλης ψυχικής κοπώσεως και της πνευματικής εκείνης ταλαιπωρίας του Λαού του Θεού, αποκλεισθέντος βαναυσως εκ της Θείας Λατρείας και της Θείας Κοινωνίας, δέν θά έπανελαμβάνετο η ιδία τραγωδία, η οποία μετεφράζετο εις ένα ανελέητον διωγμόν των Χριστιανών, αλλ’ η Αγία Ελληνορθόδοξος Εκκλησία μας θά ώρθωνε το ανάστημά της ενώπιον του «Καίσαρος» καί θά ήξίωνε τον σεβασμόν του Συντάγματος (άρθρον 13, παρ.2) της διεπούσης τάς σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας αρχής της συναλληλίας και των σχετικών αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, αι οποίαι κατοχυρώνουν το δικαίωμα της Θείας Λατρείας των Ορθοδόξων πιστών και εν καιρώ πολιορκίας και πολέμου.
3.Όμως διεψεύσθην, αφού η κρατούσα Πολιτεία ανεμποδίστως και ακωλύτως, παραβαίνουσα και αναστέλλουσα το μή αναστελλόμενον υπ’ αριθ.13, παρ.2 άρθρον του Συντάγματος, επέβαλε αυθαιρέτως τον αποκλεισμός του Λαού του Θεού εκ της Θείας Λατρείας και εν τη πράξει εφήρμοσε το μή προβλεπόμενον μέτρον της απομακρύνσεως των πιστών και εκ του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού! Ο «Καισαροπαπισμός» είς τό «μεγαλείον καί τήν δόξαν» του. Τά εδώσαμε όλα, Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε και Σεβασμιώτατοι άγιοι Συνοδικοί Αρχιερείς; Παρεδώσαμεν εν τη πράξει τά κλείθρα των Εκκλησιών μας και απομένει… νά δώσωμε καί τάς σφραγίδας των Ιερών Μητροπόλεων μας είς τόν «Καίσαρα»! Έλεος!έλεος!

4. Ευθύς εξ αρχής, αφ’ ότου η Πολιτεία, απορρίπτουσα τάς ορθάς Αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, την μίαν κατόπιν της άλλης (χρονικό διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2020 ), ελάμβανε μονομερώς μέτρα κατά της μεταδόσεως του κορωνοϊού, τα του αποκλεισμού των πιστών εκ της Θείας Λατρείας και της Θείας Κοινωνίας, παρεκάλεσα Υμάς να συγκαλέσητε το μείζον και ανώτατον όργανον της Εκκλησιαστικής Διοικήσεως, τουτέστιν την Ιεραρχίας της Ελλαδικής μας Έκκλησίας, αλλά δέν εισηκούσθη το αίτημα μου (το οποίον ήτο αίτημα και άλλων Αδελφών Μητροπολιτών). Το αποτέλεσμα ήτο, αφού δέν συνεκλήθη τότε εκτάκτως το Σώμα της Σεπτης Ιεραρχίας, ούδέ εις την κατά μήνα Οκτώβριον του 2020 τακτικήν Συνέλευσιν ταύτης, να επαναλάβη τα ίδια αυστηρά διά την κοινήν Θείαν Λατρείαν μέτρα η Κρατική εξουσία και να αποφασίση αντικανονικώς νά γίνεται η Θεία Λειτουργία άνευ πιστών, τούθ’ όπερ συνιστά σοβαρόν κανονικόν καί εκκλησιολογικόν ατόπημα.

5. Εις την διαβιβασθείσαν ημίν, διά του υπ’ αριθ.πρωτ.5085/2127/7-11-20 Έγκυκλίου Σημειώματος της Ιεράς ημών Συνόδου, Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ/71.342, περιέχονται μετά πάσης λεπτομερείας τα αποφασισθέντα αυστηρά μέτρα του δευτέρου καθολικού Lockdown και ρυθμίζονται τά της Θείας Λατρείας κατά τα ως άνω εν τη παρ. 4 διαλαμβανόμενα . Άλγεινήν εντύπωσιν μου προεξένησε το άρθρον 6, κυρώσεις, παρ.4. Χώροι λατρείας/Θρησκευτικές τελετές, όπου προβλέπεται διά τήν «μή τήρησιν ειδικών κανόνων λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας» «διοικητικό πρόστιμο στόν κατά νόμο υπεύθυνο του χώρου λατρείας ή, απουσία αυτού, στόν παριστάμενο θρησκευτικό λειτουργό, πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ».

Ή Κ.Υ.Α. αυτή εδημοσιεύθη εις το ΦΕΚ Β’4899/6.11.2020, την τελευταία ημέρα των Συνεδριών της Δ.Ι.Σ και οπωσδήποτε θά επληροφορήθητε εκ των υστέρων διά τά διαλαμβανόμενα εν αυτή. Η εν θέματι Κ.Υ.Α φέρει το στίγμα της αντισυνταγματικότητος, διότι, ως προελέχθη, προσκρούει εις το άρθρον 13, παρ.2 του Συντάγματος, καθότι τάσσεται (το Σύνταγμα) υπέρ της ελευθέρας και ακωλύτου Θείας Λατρείας εν τοις Ιερούς Ναούς και εν καιρώ πολιορκίας ή πολέμου, την οποίαν η Κ.Υ.Α παρακωλύει εις το σκέλος της συμμετοχής του Λαού του Θεού είς τήν Θ.Λατρείαν. Καί, ενώ πάσχει από νομικής πλευράς ή υπόστασίς της, προβλέπει κυρώσεις και επιβολήν σοβαρού προστίμου είς τόν θρησκευτικόν λειτουργόν ή εις τόν Προϊστάμενόν του, αντιμετωπίζουσα σκαιώς και ασεβώς τούς Λειτουργούς του Υψίστου.

Έλυπήθην σφόδρα διά την ασεβή αυτήν διάταξιν και μεταχείρισιν τών Θείων Λειτουργών καί, ενώ ενημερώθησαν οι Ιερείς μας διά τό περιεχόμενον της νέας Κ.Υ.Α. δέν εδόθη με ιδικήν μου ευθύνην εις αυτούς κοινοποίησης αυτής, διότι έθεώρησα ανοικείαν και προσβλητικήν τω ιερατική λειτουργήματι την εν θέματι απόφασιν. Με άλλα λόγια ο Ιερεύς καλείται να κλείση τον Ιερόν Ναόν, τον οίκον του Κυρίου, ή να απομακρύνη εκ του Ιερού Ναού τά πνευματικά του τέκνα, τα οποία μέσα είς τήν ζάλην, τα προβλήματα, την καταπίεσιν, την ψυχολογικής πίεσιν, τον φόβον των προστίμων και την βίαν των δυσκόλων αυτών ημερών, πεινούν καί διψούν πνευματικώς, ενώ οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι συνωστίζονται εις τά μέσα οδικής κυκλοφορίας, «πατείς με πατώ σε», τά Supermarket και τα καταστήματα τροφίμων κ.ά. Καί, ενώ εκεί παρατηρείται ο επικίνδυνος συνωστισμός, αποκλείονται παντελώς οι Χριστιανοί μας από την Θείαν Λατρείαν εντός των Ιερών Ναών! Δύο μέτρα και δύο σταθμά! Απορώ πως δεν επεστράφη η ΚΥΑ αυτή με καταλλήλους παρατηρήσεις.

6. Όντως είναι σκληρός και επαχθές το μέτρον του αποκλεισμού των πιστών από την Θείαν Λατρείαν. Είναι και άψυχολόγητον. Εφ’ όσον κατά το μεσολαβήσαν διάστημα των 6 μηνών (Μαϊος -Οκτώβριος 2020), κατά το οποίον οι Χριστιανοί εκκλησιάζοντο και εκοινωνούσαν άφοβα και ελεύθερα, κατά εκατοντάδες και χιλιάδες, ιδιαίτερα την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου, δέν έπαρουσιάσθη ούτε ένα κρούσμα, δέν έχομεν ένα σπουδαίο μέτρο συγκρίσεως; Διατί, λοιπόν, να είναι κλειστές οι Έκκλησίες διά τούς χριστιανούς μας, αφού κανείς και ποτέ δεν έμολύνθη από την Θεία Κοινωνία, τόν ασπασμό των Αγίων Εικόνων και των Ιερών Λειψάνων, από το Αντίδωρο καί τόν Άγιασμός και

7. Από την άνοιξιν ηκούοντο αι «προρρήσεις» διαφόρων περί το ότι από το φθινόπωρο θά εξαρθή η «δράσις» του κορωνοϊού και θα αυξηθούν τα κρούσματα, οπότε θά γίνη δεύτερο καθολικό Lockdown καί θά κλείσουν, όπως και το προηγούμενο Πάσχα, οι Ιεροί Ναοί. Και, επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις αυτών, λόγω της αυξήσεως του αριθμού των θετικών εις τον κορωνοϊόν, των κρουσμάτων, των διασωληνομένων
και των αναπαυθέντων εν Κυρίω αδελφών μας. Όμιλούν δέ καί διά τήν συνέχισιν του Lockdown μέχρι και τα Χριστούγεννα. Θεός φυλάξοι!

Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε, Δέχομαι καθημερινώς, ενίοτε, τηλεφωνήματα Όρθοδόξων πιστών από πολλά μέρη της Ελληνικής Πατρίδος μας, κυρίως, και από το Εξωτερικό, οι οποίοι εκφράζουν την ικανοποίησίν των διά τάς παρομοίας πρός την παρούσαν παρεμβάσεις μου εις εκκλησιαστικά και εθνικά θέματα. Οι Ορθόδοξοι αυτοί Χριστιανοί, καταπιεσμένοι από τά βαρειά μέτρα εις βάρος του Συνταγματικού και Ιεροκανονικού δικαιώματος των νά λατρεύουν ελευθέρως και απαρακωλύτως τον Τριαδικόν μας Θεόν, δέν νοιώθουν, όπως λέγουν, την ευεργετικής προστασίας της Μητρός Έλλαδικής μας Εκκλησίας, την παραμυθίαν, την ψυχικήν τόνωσιν και την ενίσχυσιν μέσα εις το βαρύ κλίμα ενός δευτέρου Lockdown μέ τίς φοβίες, τους φόβους, τις αγωνίες και τις ανασφάλειες. Έχουν ανάγκην τονώσεως της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης πρός τόν Κύριον καί Θεόν μας. Οι κυβερνώντες τήν Χώραν μας όμιλούν διά τήν πρό του κορωνοϊού και τήν μετά κορωνοϊόν έποχήν (πού θά είναι εντελώς διαφορετική από την πρώτην), ενώ οι Ορθόδοξοι πιστοί όμιλούμε και θα ομιλούμε πάντοτε διά την πρό Χριστού και τήν μετά Χριστόν έποχήν. Ο Χριστός είναι ο Κυβερνήτης της ζωής μας, «ζωής και κυριεύων και του θανάτου», ενώ ο απειλητικός κορωνοϊός,ο covid 19, με ένα νεύμα του Θεανθρώπου Κυρίου μας εξαφανίζεται.

Ευχηθήτε θερμώς να κατασταλή ή εν εξάρσει νόσος του κορωνοϊού . Ευχηθήτε, προσέτι, διά την καταστολής και τον περιορισμός της επιδημίας αυτής και την αποδυνάμωσίν της. Και, τέλος, ευχηθήτε να αποκατασταθή το συντομότερο ή υγιεία, ή κατ’ άμφω υγιεία είς τόν τόπον μας, την Πατρίδα μας καί τόν κόσμον όλον καί νά ευαρεστήσωμεν εις τον Κύριον καί Θεόν μας με την αληθινή και ειλικρινή μετάνοια καί τήν θεοπαράδοτη πίστι. Καί νά άξιωθούμε να εορτάσωμεν με πνευματική χαρά, υγίεια και ευφροσύνη μέσα εις τούς Ιερούς Ναούς μας τά άγια και κοσμοσωτήρια Χριστούγεννα. Νά μήν επαναληφθή το φρικτό δράμα του φιλοχρίστου Λαού μας, που έζησε την περίοδο της Μεγ.Τεσσαρακοστής, Μεγ. Εβδομάδος και του Πάσχα.
Και επί τούτοις εξαιτούμενος τάς ευχάς Σας διατελώ,
Μετά του προσήκοντος σεβασμού
Ελάχιστος εν Επισκόποις
Ο Μητροπολίτης

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.