Κατά τήν πιό ἐπίσημη ἡμέρα τῆς ἰουδαϊκῆς γιορτῆς τῆς Σκηνοπηγίας στό Ναό, μπροστά σέ πλῆθος κόσμου, εἶπε ὁ Κύριος.

Σέ κάθε πιστό μου θά δώσω ἀφθονία πνευματικῶν χαρισμάτων. Ὄχι μόνο θά δροσιστεῖ ἡ ψυχή του κοντά μου, ἀλλά θά πλημμυρίσει ἀπό ἀσταμάτητες θεϊκές εὐλογίες, θά τρέξουν ἀπό μέσα του ποτάμια νεροῦ, πού καί τόν ἴδιο θά ποτίζει, ἀλλά καί τό περιβάλλον του».

Πραγματικά, μετά τήν Ἀνάληψή του στόν οὐρανό ἔστειλε τό Πανάγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο κατέκλυσε μέ τά ὑπερφυῆ χαρίσματά του τήν Ἐκκλησία καί τίς ψυχές τῶν πιστῶν.

Ἀλλά ποιά εἶναι αὐτά τά ἀνεκτίμητα δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ποιές προϋποθέσεις χρειάζονται, γιά νά τά ἀπολαμβάνουμε;

Πρῶτο καί βασικό δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ὁ φωτισμός τοῦ νοῦ, ὥστε νά ἀντιλαμβάνεται καθαρά καί νά αἰσθάνεται ζωηρά τίς μεγάλες ἀλήθειες τῆς πίστεως. Ὅση καλή διάθεση καί ἄν ἔχει ὁ ἄνθρωπος, ὅσα σπουδαῖα καί ἄν ἀκούσει, χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἀδύνατο νά μυηθεῖ καί νά ἐμβαθύνει στήν πίστη μας.

Ἐκτός ἀπό αὐτό τό Ἅγιο Πνεῦμα χαρίζει στήν ψυχή καί τήν θερμότητα, ὥστε νά αἰσθανθεῖ καί νά ζήσει βαθύτερα τήν εὐσέβεια. Μέ τήν δική του ἐνέργεια ἡ πέτρινη καρδιά μαλακώνει καί γίνεται εὐαίσθητη, ἀποκτᾶ κατάνυξη καί ἀγάπη στό Θεό καί στούς ἀνθρώπους. «Στεναγμοί ἀλάλητοι» προσευχῆς ξεπηδοῦν καί ἀνυψώνουν τόν πιστό μέχρι τόν οὐρανό.

Αὐτό πού εἶναι ἀκόμα σπουδαιότερο εἶναι ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα μεταδίδει θεία χάρη, πού εἶναι πνοή δυνάμεως καί ἀναγεννήσεως. Ἐνεργεῖ μέ τρόπο θεοπρεπῆ καί μυσταγωγικό, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά γίνεται ριζικά καινούργιος. Νά μάχεται μέ ἀσυνήθιστο σθένος τήν ἁμαρτία, νά αὐξάνει σέ ἁγιότητα, νά γίνεται γνήσιο, τέκνο τῆς Ἐκκλησίας. Ταυτόχρονα, νά ἀναδεικνύεται ἀξιοζήλευτος καί ἐνεργητικός ἐργάτης τοῦ ἀγαθοῦ, πού μέ πολλή θέρμη θά προσφέρει σέ ὅλους γνήσια χριστιανική ἀγάπη καί πνευματικό στήριγμα.

Ὅλα αὐτά γίνονται κατορθωτά μέ τά ἅγια Μυστήρια. Πρίν ἀπό τόν ἐρχομό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅσες καλές προσπάθειες καί ἄν ἔκανε ὁ ἄνθρωπος, παρέμεινε ἔνοχος, ἐχθρός τοῦ Θεοῦ, εὐτελής καί ἐλεεινός, ἐνῶ τώρα σώζεται, συγχωρεῖται, υἱοθετεῖται καί ὠθεῖται σταθερά πρός τήν τελειότητα καί τή θέωση.

Ἀλλά γιά νά ἀξιωθεῖ ὅλα αὐτά τά δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπαιτοῦνται ὁρισμένες προϋποθέσεις.

Πρῶτα, πρῶτα χρειάζεται πίστη. Πίστη ὀρθή, σαφής καί ἐγκάρδια πρός τόν τρισυπόστατο ἀληθινό Θεό, τόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μόνο στούς πιστούς, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου, θά δοθεῖ ἡ Χάρη νά ἀναβλύζουν ἀπό τά ἔγκατα τῆς ὑπάρξεώς τους «ποταμοί ὕδατος ζῶντος». Σ’ ἐκείνους πού δέν ἀναλώνονται σέ μάταιες ἀναζητήσεις, ἀλλά μέ ἁγνή διάθεση καί ἐμπιστοσύνη ἐντρυφοῦν καί ἐμβαθύνουν στήν ἀλήθεια πού μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Χριστός. Σ’ἐκείνους πού δέν περιμένουν ἀπό ἀλλοῦ παρηγοριά καί στήριγμα, παρά μόνο ἀπό τόν ἀληθινό Θεό.

Στή συνέχεια, ἀπαιτεῖται καί προετοιμασία τῆς ψυχῆς, ἀγώνας καί ἐργασία για νά γίνει δεκτική πρός τή θεία Χάρη. Πρέπει δηλαδή νά φύγει ἀπό τή μέση ὁ ἐγωισμός καί ἡ αὐτοπεποίθηση, καθὠς καί οἱ κοσμικές ἐπιθυμίες μέ τήν πλεονεξία. Ὅλα αὐτά εἶναι στοιχεῖα τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος «οὐ δέχεται τά τοῦ Πνεύματος», ἀντιδρᾶ αὐθόρμητα στήν ἐξαγιαστική ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀντίθετα στίς ἐξαγνισμένες ψυχές Τό Ἅγιο Πνεῦμα βρίσκει κατάλληλο τόπο, γιά νά σκηνώσει καί νά ἀναπαυτεῖ καί νά ἐργαστεῖ τό θεοπρεπές ἔργο του γιά τή σωτηρία καί τή θέωσή τους.

Μέ τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος ἔχουμε ὅλοι δεχτεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἔχουμε πλουτιστεῖ μέ τά πολύτιμα θεϊκά του δῶρα. Ἀλλά ἐπειδή ἀκριβῶς πέφτουμε καί ἁμαρτάνουμε, μειώνεται ἡ δυνατότητά μας νά ἀντικατοπτρίσουμε τό φῶς του καί νά καρποφορήσουμε τούς ὑπερφυεῖς καρπούς τῆς Χάρης του. Γιά αὐτό τόν λόγο μέ τήν ἱερά Ἐξομολόγηση παίρνουμε ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί διώχνουμε τήν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς μας, καί μέ τή Θεία Κοινωνία γινόμαστε δεκτικοί τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε νά τό αἰσθανόμαστε ἐντονότερα καί πλουσιότερα μέσα μας νά τελεσιουργεῖ τόν ἐξαγνισμό μας.

Πεντηκοστή! Ἡμέρα κατεξοχήν ἱερή καί συγκινητική. Οἱ ψυχές τῶν Χριστιανῶν εἶναι καιόμενες, ἀνυψωμένες, ἀπορροφημένες ἀπό τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τό ἐξαίσιο ἔργο του. Μέ πόθο καί εὐγνωμοσύνη ὅλοι γονατίζουν καί τό προσκυνοῦν. Ἰδιαίτερα σήμερα καί ἐμεῖς μέ πολλή θερμότητα νά τοῦ ποῦμε: «Βασιλεῦ Οὐράνιε, σέ διψᾶ ἡ ψυχή μου. Ποθῶ ἀφθονότερα, πλουσιότερα, καί πιό αἰσθητά νά μέ ἐπισκεφθεῖς, νά μοῦ ζεστάνεις τό ἐσωτερικό μου,νά μέ ἁγιάσεις πλήρως. Δές τήν πίστη μου, τόν ἀγώνα μου, τή συχνή μου καταφυγή στά Μυστήρια, τόν βαθύ πόθο μου. Πνεῦμα Πανάγιο, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἐμοί καί σῶσον με».

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.