Τήν Κυριακή μετά τά Φῶτα, 9η Ἰανουαρίου τ. ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ πλαισιούμενος ἀπό τούς Διακόνους του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί π. Νικόλαο Τσεπίση, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ν. Μαδύτου, Ἐνορία πού τίμησε πανηγυρικά τόν Προστάτη της πρό δύο ἡμερῶν. Λόγῳ ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων ἀδυνατοῦσε ὁ Ἐπίσκοπός μας νά παρασταθῆ ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἐνορίας καί γιά αὐτό παρευρέθη σήμερα στόν πάγκαλλο αὐτόν Ἱερό Ναό γιά νά τιμήση τόν Ἅγιο καί νά ἔρθη σέ ἐπικοινωνία μέ τό ἀγαπητό του χριστεπώνυμο πλήρωμα.

Τηρώντας τίς προφυλάξεις γιά τή διασπορά τοῦ Κορωναϊοῦ ὁ Λαός τῆς Μαδύτου ὑπεδέχθη τόν Ἐπίσκοπό του μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐφημέριο του, Αἰδ. Οἰκ. π. Ἰωακείμ Περίφανο, τόν εὐλαβέστατο Δήμαρχο Βόλβης κ. Διαμαντῆ Λιάμα, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Πανταζίδη, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἐπαμεινώνδα Ὄχουνο, τούς Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ. Ἰωάννη Τζουβελέκη καί Γεώργιο Διανεφτάκη καί ἄλλους.

Να σημειωθῆ ὅτι ὁ Ποιμενάρχης μας ἔχει διορίσει Προϊστάμενο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας αὐτῆς τόν Γενικό μας Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεο Ζέρβα, ὁ ὁποῖος μέ τή στήριξη τοῦ Λαοῦ τῆς Μαδύτου, μέ τή βοήθεια τοῦ π. Ἰωακείμ καί κυρίως μέ τή χάρη τοῦ Προδρόμου προχωρεῖ θαυμάσια στήν ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ, μέ ἁγιογράφο τόν κ.Θεόδωρο Βογδάνο, πού κυριολεκτικά λαμπρύνει τήν Ἐκκλησία αὐτή. Ὄντως, κατά γενική ὁμολογία, περιποιεῖ μεγάλη τιμή στή Μητρόπολή μας καί στήν Ἐνορία ἡ θαυμάσια ἱστόρηση τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἔχει φθάσει στο σημεῖο τῆς ἀπεικονίσεως τῶν μεγάλων Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν Ἑορτῶν τοῦ κυρίως Ναοῦ. Συγχαρητήρια πρός τοῦτο ἀξίζουν καί στόν π. Δωρόθεο καί στόν π. Ἰωακείμ καί στόν προσφυγικό Λαό τῆς Ν. Μαδύτου.

Στό κήρυγμα του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στό γεγονός τῆς Θείας Ἐπιφανείας, τῶν Φώτων δηλαδή, πού γιορτάζουμε αὐτές τίς ἡμέρες ὡς Δεσποτικό γεγονός καί Ἐορτή. Παρετήρησε ὅτι στήν Ἀρχαία ἀδιαίρετη Ἐκκλησία ἡ γιορτή τῶν Θεοφανείων δέν ἦταν ξεχωρισμένη ἀπό τή γιορτή τῶν Χριστουγέννων, τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Κυρίου καί Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐορταζόταν μαζί μέ τή Γέννηση τοῦ Κυρίου, ὑπό τόν τίτλο ΘΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἐθεώρησε καλό νά ἑορτάζεται ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου στίς 6 μηνός Ἰανουαρίου, γιά νά τονίση ἰδιαιτέρως τό μέγα νόημα τοῦ γεγονότος αὐτοῦ· γιά αὐτό και ὠνόμασε τή γιορτή αὐτή ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. Τούς λόγους πού ἡ Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐθεώρησε καλό νά προβάλη μέ τή γιορτή τῶν Φώτων ἀνέλυσε, λοιπόν, ὁ Σεβασμιώτατος. Καί

α: ὑπεγράμμισε ὅτι τό Βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου ἦταν Βάπτισμα “ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν”, δηλαδή Βάπτισμα μέ νερό πού σκοπό εἶχε νά ὁδηγηθῆ ὁ Λαός σέ κατάσταση μετάνοιας (Ματθ. Γ΄ 11) ἑνῶ τό Βάπτισμα εἰς Χριστόν ἦταν Βάπτισμα “ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καί πυρί”, δηλαδή ὁ Ἰωάννης διευκρίνισε ὅτι ὁ Κύριος θά μᾶς Βαπτίση μέ Πνεῦμα Ἅγιο καί μέ τό καθαρτικό πῦρ τῆς ἁγιοτριαδικῆς Χάριτος (Ματθ. Γ΄ 11).

β: στο ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου ψάλλουμε “…σοί δε ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε ὅτι καί ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τόν κηρυττόμενον…”, δηλαδή “…σοῦ ἀρκεῖ καί μόνο τό ὅτι μαρτύρησες Πρόδρομε, φανέρωσες δηλαδή, τή Θεανθρωπότητα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί κατηξιώθηκες νά Τόν βαπτίσης στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου…”. Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου στόν Ἰορδάνη ἦταν: «ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», δηλαδή “ἰδού ἐκεῖνος πού προφήτευσε ὁ Ἡσαΐας ὡς ἀρνίον καί ἀμνόν τοῦ Θεοῦ πού θά σηκώση μέ τή σταυρική Του θυσία στίς πλάτες Του ὅλη τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου” (Ἰωάνν. Α΄ 29). Ἄλλωστε, οἰ ἱερόπαιδες στήν Ἐκκλησία, λαμπαδηφόροι, συμβολίζουν τό κήρυγμα τοῦ Προδρόμου ὅταν στή Μικρά Εἴσοδο προηγοῦνται τοῦ Ἀγίου Εὐαγγελίου πού κρατά στά χέρια του ὁ Λειτουργός.

Καί γ: ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη συνιστᾶ παραλλήλως καί φανέρωση τῆς Ἁγιοτριαδικῆς Θεότητος. Στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον διαβάζουμε ὅτι ὁ Ἰωάννης ἐμπόδιζε ζωηρά τόν Κύριο πού τόν παρακαλοῦσε νά Τόν βαπτίση, λέγοντάς Του: «Ἐγώ ἔχω ἀνάγκη νά βαπτιστῶ ἀπό Σένα, τόν ἀναμάρτητο, καί Σύ ἔρχεσαι σέ μένα γιά νά λάβης βάπτισμα;» (Ματθ. Γ΄ 14). Ἀμέσως μετά παρατηροῦμε πώς ὅταν ὁ Κύριος ἐβαπτίσθη ἀπό τόν Ἰωάννη «ἀνέβη εὐθύς ἀπό τοῦ ὕδατος», δηλαδή «ἀνέβη ἄμέσως ἀπό τό νερό τοῦ Ἰορδάνου καί δέν ἔμεινε ἐπί πολύ σέ αὐτό» (Ματθ. Γ΄ 16), ὅπως οἱ ἄλλοι πού κατά τό Βάπτισμά τους ἐξωμολογοῦντο τίς ἁμαρτίες τους. «Καί ἰδού, ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί καί εἶδε τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεί Περιστεράν καί ἐρχόμενον ἐπ’ Αὐτόν· καί ἰδού φωνή ἐκ τῶν ούρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.», δηλαδή: «Καί ἰδού, ἄνοιξαν γιά Αὐτόν οἱ οὐρανοί καί εἶδε τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ νά κατεβαίνη μέ ἐξωτερικό σχῆμα καί μορφή περιστεριοῦ καί να ἔρχεται πάνω Του. Καί τότε φωνή ἀκούστηκε ἀπό τούς οὐρανούς πού ἔλεγε· Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ Ἀγαπημένος, στόν Ὁποῖον εὐαρεστήθηκα.» (Ματθ. Γ΄ 16-17). Πρόκειται γιά τή φανέρωση τῆς Ἁγιοτριαδικῆς Θεότητος μέ τήν κατά Χριστόν Οἰκονομία! Δηλαδή, ΜΕ ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΦΑΝΕΡΩΘΗΚΕ Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ· ΠΑΤΗΡ, ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ! ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ Η ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ!

Αὐτό σημαίνει Θεοφάνεια· ὁ βαπτιζόμενος εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, ἡ Ἁγιοτριαδική Θεότητα συνείργησε καί συνευδόκησε γιά τήν παρουσία Του στόν κόσμο, γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου καί ὁ Ἰωάννης μέ τόν Ἰορδάνη ἀνέκραξαν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας, Αὐτόν πού ὁ Ἡσαΐας ἐκήρυξε καί οἱ Ἰουδαῖοι ὡς Παλαιά Οἰκονομία ἀνέμεναν!

Πρό τῆς ‘Απολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τήν Ἐνορία γιά τήν πρόοδό της, εὐχαρίστησε τούς ἐνορίτες γιά τήν πλουσιοπάροχη συμβολή τους στήν ἱστόρηση τοῦ Ναοῦ καί εὐχήθηκε τέτοιον καιρό τοῦ χρόνου νά ἔχη ἁπαρτιστεῖ ὁλάκερη ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ τοῦ Προδρόμου.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.