Εκκλησία: Διευκρινιστική εγκύκλιο για τα μέτρα που ισχύουν στις εκκλησίες έως τις 8 Φεβρουαρίου με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση, η παρουσία πιστών εντός των Ιερών Ναών θα πραγματοποιείται αναλόγως του επιπέδου επιδημιολογικής επιβαρύνσεως στο οποίο βρίσκεται ο δήμος ή η περιφερειακή ενότητα εκάστου ιερού ναού ως εξής:

Α) Επίπεδο επιτηρήσεως: Ένας (1) πιστός ανά 25 τ.μ. επιφάνειας και με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα δύο μέτρα, με μέγιστο αριθμό παρεβρισκομένων πιστών τους πενήντα

Β) Επίπεδο αυξημένου κινδύνου: Ένας (1) πιστός ανά 25 τ.μ. επιφάνειας και με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τα δύο μέτρα, με μέγιστο αριθμό παρεβρισκομένων πιστών τους εννέα

Για τον υπολογισμό των παραπάνω προσώπων, σύμφωνα με τα όσα ορείζονται στην εν λόγω ΚΥΑ εξαιρούνται οι λειτουργοί και το προσωπικό του Ιερού Ναού (ιεροψάλτες, νεωκόροι, επίτροποι κ.λ.π)

Στην ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος υπενθυμίζει ότι, σε σχετική απόφαση της ΔΙΣ επισημαίνει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των θεσπισθέντων υγειονομικών διατάξεων στους ναούς, κυρίως κατά τη διάρκεια της τέλεσης των Μυστηρίων της Βαπτίσεως και του Γάμου, καθώς και την Εξοδίου Ακολουθίας.

Πρός
τήν Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών καί
τάς Ιεράς Μητροπόλεις τής Εκκλησίας τής Ελλάδος

Διά τού παρόντος, καί κατόπιν τού υπ αριθ. 11463/Θ1/1.2.2021 εγγράφου τού Υπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δι ού η Ιερά Σύνοδος ενημερώθη περί τών: α) υπ αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6877/29.1.2021 Κ.Υ.Α., εχούσης θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φε-βρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» καί β) υπ αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6882/31.1.2021 Κ.Υ.Α., εχούσης θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00΄», διαβιβάζονται υμίν συ-νημμένως ώδε τά υπ αριθ. 341/29.1.2021 καί 346/ 31.1.2021 Φ.Ε.Κ. Β΄, εις ά εδημοσιεύθησαν αι ως άνω Κ.Υ.Α., πρός υμετέραν ενημέρωσιν καί διά τά καθ υμάς.

Συμφώνως πρός τά διαλαμβανόμενα εν ταίς ως άνω Κ.Υ.Α., η παρουσία πιστών εντός τών Ιερών Ναών θά πραγματοποιήται ανα-λόγως τού επιπέδου επιδημιολογικής επιβαρύνσεως εις τό οποίον ευρίσκεται ο Δήμος ή η Περιφερειακή Ενότης εκάστου Ιερού Ναού, ως εξής:

α) Επίπεδον επιτηρήσεως: Είς (1) πιστός ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας καί μέ ελαχίστην απόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον αριθμόν παρευρισκομένων πιστών τούς πεντήκοντα (50).

β) Επίπεδον ηυξημένου κινδύνου: Είς (1) πιστός ανά είκοσι πέντε (25) τ.μ. επιφανείας καί μέ ελαχίστην απόστασιν δύο (2) μέ-τρων μεταξύ των, μέ μέγιστον αριθμόν παρευρισκομένων πιστών τούς εννέα (9).
Κατά τόν υπολογισμόν τών ως άνω προσώπων, συμφώνως πρός όσα ορίζονται εις τήν Δ1α/Γ.Π.οικ.6877 Κ.Υ.Α. (άρθρον 1, παρ. 2), εξαιρούνται οι Λειτουργοί καί τό προσωπικόν τού Ιερού Ναού (ιερο-ψάλται, νεωκόροι, επίτροποι κ.λπ.).

Ωσαύτως, υπενθυμίζομεν υμίν ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, διά σχετικής Αποφάσεως Αυτής, επεσήμανε τήν ανάγκην ακριβούς τηρήσεως εν τοίς Ιεροίς Ναοίς απάντων τών θεσπισθέντων υγειονομικών διατάξεων κατά τής εξαπλώσεως τής πανδημίας, ιδία κατά τά τελεσθησόμενα Μυστήρια Βαπτίσεων καί Γάμων, ως καί κατά τάς Εξοδίους Ακολουθίας.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει τής Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύς

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.