13 ημέρες θα έχουν περάσει από την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου Β΄ για να γνωρίζουμε και τον νέο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στη χηρεύουσα Μητρόπολη του νομού.

Και αυτό γιατί στις 18 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει για πρώτη φορά υπό την προεδρία του νέου Αρχιεπισκόπου η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης για να εκλέξει το νέο Μητροπολίτη.

Το έργο των Ιεραρχών θα είναι δύσκολο καθώς τα πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι πολλά και με σημαντικές περγαμηνές και η τελική επιλογή του τριπρόσωπου και πολύ περισσότερο ο νέος Μητροπολίτης θα απασχολήσει εκείνη την ημέρα εντόνως την Σύνοδο.

Στη συνέχεια θα καθοριστεί και ημερομηνία Χειροτονίας και Ενθρόνισης του νέου Ιεράρχη.

Στο παρασκήνιο πολλά είναι τα ονόματα που ακούγονται και ήδη έχουν γίνει συζητήσεις ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ήδη ισχυρές πιέσεις για να συμπεριληφθούν στο τριπρόσωπο αλλά και να εκλεγούν, Ηγούμενοι και Αρχιμανδρίτες από το Ρέθυμνο αλλά και τα Χανιά.

Παράλληλα πολλά ίναι τα πρόσωπα και από το Ηράκλειο και αποτελούν ισχυρότατες υποψηφιότητες.

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης και συγκεκριμένα το άρθρο 22 τα μέλη της Συνόδου ενημέρωνονται για τον κατάλογο με τους εν δυνάμει εκλόγιμους Ιερωμένους που ήδη υπάρχει με εγγεγραμμένα περίπου 25 πρόσωπα.Την ημέρα της Συνόδου μετά από μυστική ψηφοφορία καταρτίζεται το τριπρόσωπο και η δεύτερη ψηφοφορία θα βγάλει το νέο Μητροπολίτη.Μάλιστα μπορεί υποψήφιος να είναι και κάποιος Ιερωμένος εκτός Κρήτης.

Αναλυτικά τι προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης

Ἄρθρον 22.

1. Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος Κρήτης καταρτίζει τὸν κατάλογον τῶν πρὸς ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων.

Ὁ κατάλογος οὗτος, διαρκοῦς ἰσχύος, ἀναθεωρεῖται καθ᾿ ἑκάστην Σύνοδον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης διὰ τῆς προσθήκης εἰς αὐτὸν νέων ἐκλογίμων καὶ τῆς διαγραφῆς ἐξ αὐτοῦ τῶν τυχὸν ἐν τῷ μεταξὺ ἀπολεσάντων ἓν ἢ πλείονα προσόντα.

2. Ἵνα ἐγγραφῇ τις ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν πρὸς ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων δέον νὰ κέκτηται τὰ κάτωθι προσόντα:

α) Νὰ ἔχῃ ὀρθῶς καὶ ὑγιῶς περὶ τὴν πίστιν καὶ νὰ διακρίνεται ἐπὶ συνέσει καὶ ἀνεπιλήπτῳ βίῳ.

β) Νὰ εἶναι κληρικὸς ἄγαμος, κεχειροτονημένος ἀπὸ δεκαετίας τουλάχιστον.

γ) Νὰ εἶναι Ἕλλην πολίτης ἢ Ἕλλην τὸ γένος.

δ) Νὰ κέκτηται πτυχίον Θεολογικῆς Σχολῆς Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

«ε) Νὰ ἔχει συμπληρωμένο τὸ 35ο ἔτος τῆς ἡλικίας του».[5]

στ) Νὰ μὴ ἔχῃ καταδικασθῇ τελεσιδίκως ὑπὸ ἐκκλησιαστικῶν ἢ Ποινικῶν Δικαστηρίων.

Πλέον τούτων:

1. Νὰ ἔχῃ πενταετῆ τουλάχιστον εὐδόκιμον ὑπηρεσίαν ἀπὸ τῆς λήψεως τοῦ πτυχίου ἐν Ἑλλάδι ἢ ἐν ἀλλοδαπῇ εἰς μίαν ἢ πλείονας τῶν κάτωθι θέσεων:

α) Ἀρχιγραμματέως ἢ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἢ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἢ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

β) Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης ἢ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἢ Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἢ Ἱερᾶς Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἢ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

γ) Ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἢ Ἱεροκήρυκος ἢ Ἐφημερίου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν ὡς ἄνω Ἐκκλησιῶν ἢ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

δ) Διευθυντοῦ ἢ Καθηγητοῦ Σχολείου Ἐκκλησιαστικῆς ἢ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, καὶ

ε) Ἡγουμένου Μονῆς τινος τῶν αὐτῶν ὡς ἄνω Ἐκκλησιῶν ἐν ᾗ ἐγκαταβιοῦσι τουλάχιστον τριάκοντα (30) ἀδελφοί, ἢ

2. Νὰ εἶναι τακτικὸς ἢ ἔκτακτος Καθηγητὴς ἢ Ὑφηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν ἐν Ἑλλάδι Πανεπιστημίων ἢ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.

Τὰ ἀποδεικτικὰ τῶν προσόντων βεβαιοῦνται διὰ πιστοποιητικῶν ἁρμοδίως ἐκδιδομένων, ἡ δὲ ἔλλειψις οἱουδήποτε ἐκ τῶν ἀπαιτουμένων κατὰ τὰ ἄνω προσόντων καθιστᾷ αὐτοδικαίως ἄκυρον τὴν τυχὸν ἐγγραφὴν ὑποψηφίου εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων.

3. Ἡ ἐγγραφὴ εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων ἐνεργεῖται κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἢ τῶν Μητροπολιτῶν Κρήτης, συνοδευομένης ὑφ᾿ ὅλων τῶν ἐγγράφων πιστοποιητικῶν περὶ τῶν προσόντων τῶν ὑποψηφίων καὶ ὑποβαλλομένης μετ᾿ αὐτῶν ὑπὸ τοῦ προτείνοντος Ἀρχιερέως εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τουλάχιστον δέκα (10) ἡμέρας πρὸ τῆς συγκλήσεως αὐτῆς, ὅστις ἀποστέλλει εἰς τοὺς Μητροπολίτας ὀνομαστικὸν πίνακα τῶν προτεινομένων πρὸς ἐγγραφὴν εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἵνα λάβωσι γνῶσιν.

Ἡ ἐγγραφὴ εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἐκλογίμων γίνεται διὰ μυστικῆς διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορίας καὶ δι᾿ αὐτὴν ἀπαιτεῖται, ὅπως συγκεντρώσῃ ὁ ὑποψήφιος τὰ δύο τρίτα (2/3) τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

Ὁ κατὰ τὰ ἄνω καταρτισθησόμενος κατάλογος ὅστις κατὰ τὴν πρώτην ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος, δέον, ὅπως καταρτισθῇ τὸ βραδύτερον ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτοῦ καὶ αἱ ἑκάστοτε μεταβολαὶ τούτου, διὰ τῆς προσθήκης ἢ τῆς διαγραφῆς ἐκλογίμων, ὑποβάλλονται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων πρὸς γνῶσιν.

«4. Οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Μητροπολῖται τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δύνανται νὰ ἐκλέγωνται εἰς κενὰς Ἐπισκοπικὰς ἕδρας, ἄνευ ἐγγραφῆς εἰς τὸν κατὰ τὸ ἄρθρον τοῦτον κατάλογον τῶν ἐκλογίμων».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.