Μέ περίλυπον ψυχήν καί καρδίαν συντετριμμένην ἐπικοινωνῶ μαζί Σας, ὄχι ὡς συνήθως ἐπ’ ἐκκλησίαις, ἀλλά χρησιμοποιῶν τά μέσα τῆς τεχνολογίας, προκειμένου νά συμμεριστῶ τήν ἀγωνίαν ὅλων γιά τή δοκιμασία πού πλήττει καί τήν Πατρίδα μας, καί ἀσφαλῶς ἀναφέρομαι στήν ἐξάπλωσιν τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 καί τά θλιβερά ἀποτελέσματα ἀπό τήν ἐξάπλωσίν του, παραλλήλως δέ στήν ἀνάληψιν ἀναγκαίων μέτρων, συμφώνως πρός τάς ὁδηγίας τῶν ἐπιστημόνων, προκειμένου νά προληφθῇ ἡ διασπορά του.

Κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2867/Υ1 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγιείας, πού ἐδημοσιεύθη εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 872 Β΄/16-03-2020 Φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16-03-2020 ἕως 30-03-2020», ἡ καθ’ ἡμᾶς ἱερά Μητρόπολις ἐναρμονιζομένη εἰς τήν ἀνωτέρω ἀπόφασιν, καθώς διεβιβάσθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζει, ἀναφορικῶς μέ τήν λειτουργίαν τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν γιά τό προαναφερθέν χρονικόν διάστημα, τά ἑξῆς:

Ἀπό σήμερον δέν θά τελεῖται ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου, τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, οὔτε Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, οὔτε τῶν Κυριακῶν, εἰμή μόνον εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς πρός ἀναμετάδωσιν ὑπό τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὡς σαφῶς προβλέπει τό ἄρθρον 6 τῆς μνημονευθείσης Ἀποφάσεως, χωρίς τήν συμμετοχήν ἐκκλησιαζομένων.

Ἐπιτρέπεται μόνον ἡ προσέλευσις πιστῶν δι’ ἀτομικήν προσευχήν μέ βραχείαν παραμονήν στόν Ἱερόν Ναόν, τηρουμένης τῆς ἀναλογίας τοῦ ἑνός προσώπου ἀνά 10 τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστην ἀπόστασιν δύο μέτρων μεταξύ των. Δέον ὅπως εἰς τήν εἴσοδον τῶν Ἱερῶν Ναῶν ὑπάρχει συσκευή ἀπολυμάνσεως /ἀντισηπτικόν ἤ ἱσοδυνάμου δράσεως προϊόν πρός ἐλευθέραν χρῆσιν ὑπό τῶν πιστῶν.

Δεν ἐπιτρέπεται ἡ τέλεσις Μυστηρίου Βαπτίσματος, Γάμου, Μνημοσύνου (ἐκτός ἐάν συντρέχει εἰδικός λόγος).

Εἰς τάς ἐξοδίους ἀκολουθίας κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας προβλέπεται ἡ μετοχή μόνον ἑνός Ἱερέως καί τοῦ ἀπολύτως στενοῦ συγγενικοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἀποβιώσαντος καί τῶν προσώπων πού ἐπιμελοῦνται τῆς ταφῆς, τηρουμένων τῶν ἀναγκαίων μέτρων προστασίας.

Εἰς περίπτωσιν τελέσεως μνημοσύνου, τοῦτο θά τελεῖται εἰς τόν τάφον τοῦ κεκοιμημένου, λαμβανομένων τῶν προτεινομένων μέτρων ἀποστάσεως καί ἀπολυμάνσεως.

Εἰς τάς Ἱεράς Μονάς θά τελοῦνται αἱ προβλεπόμεναι ἀκολουθίαι τοῦ νυχθημέρου ἄνευ συμμετοχῆς προσκυνητῶν.

Κατά τήν προτροπήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καλούμεθα κάθε βράδυ ἀπό ὥρας 10:00 ἕως 10:15 νά προσευχόμεθα ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ ἐκ τῶν οἰκειῶν μας ὑπέρ τῆς καταπαύσεως τοῦ πειρασμοῦ καί τῆς νόσου, καί ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως τοῦ θυσιαστικοῦ ἔργου τῶν ἰατρῶν, τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καί τῶν ἐπιστημόνων – ἐρευνητῶν, τούς ὁποίους καί εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμεν καί εὐλογοῦμεν.

Ἐν ἀπολύτῳ ὑπακοῇ πρός τό ἐπίταγμα τῶν καιρῶν καί θεωροῦντες τά μέτρα ταῦτα ὡς τόν Κανόνα τῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς προσεπευχόμενοι ἵνα ὁ Κύριός μας ἄρῃ τό συντομότερον τήν δοκιμασίαν ταύτην, διέλθωμεν δέ τό λοιπόν τοῦ σταδίου τῶν ἀρετῶν ἐν ὑγιείᾳ καί ἀκμῇ δυνάμεων, διατελοῦμεν˙

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.