Αιτήματα άρσης επικάλυψης μέχρι τις 28 Ιουνίου καλούνται να υποβάλλουν οι αγρότες στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ενιαία ενίσχυση που αφορά το έτος 2023, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών.

ως 28 Ιουνίου τα αιτήματα για άρση επικάλυψης, προς Αύγουστο οι πληρωμές

Κατόπιν, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες προβαίνουν σε εξέταση του αιτήματος και προχωρούν σε έγκριση ή απόρριψη του, με τον έλεγχο να πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι παραγωγοί έχουν εκκρεμότητες επ’ αυτού, δεν πρόκειται να πληρωθούν μαζί με την πίστωση που δρομολογείται για το τέλος Ιουνίου και θα αφορά τα υπόλοιπα των άμεσων ενισχύσεων της περσινής χρονιάς.

Η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Διαύγεια αναφέρει τα εξής:

“Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις αναφορικά με την έννοια των αιτημάτων «άρσης επικάλυψης» και περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία θα γίνονται πράξεις μεταβολών αποτελεσμάτων γεωχωρικού ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησής της.

Τα αποτελέσματα των γεωχωρικών διασταυρωτικών ελέγχων που προκύπτουν από το ΟΠΣ WEB GIS του ΟΠΣΕΑΕ, μπορούν να μεταβάλλονται μόνο μέσω των αιτημάτων «άρσης επικάλυψης». Διορθώνονται και προσαρμόζονται μετά την υποβολή τους μόνο με την διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής ένστασης, όπως κάτωθι περιγράφονται ανά περίπτωση.

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης υποβάλλονται από τους γεωργούς στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ με ημερομηνίες που ορίζονται κάθε φορά από τον Οργανισμό Πληρωμών.

Ειδικότερα για το έτος 2023, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων άρσης επικάλυψης ορίζεται η 28/06/2024.

Έλεγχοι αιτημάτων

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες προβαίνουν σε εξέταση του αιτήματος και προχωρούν σε έγκριση ή απόρριψη του.

Αιτήματα Άρσης Επικάλυψης

Αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσμα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο Ο.Π.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της δηλούμενης γεωμετρίας των αγροτεμαχίων.

Τα αιτήματα Άρσης Επικάλυψης υποβάλλονται έως 28/06/2024, ενώ ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/07/2024.

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα τεκμηριώνουν τη θέση και τα όρια του/των αγροτεμαχίου/ων για τα οποία ο γεωργός αιτείται άρση επικάλυψης. Ενδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα αναφέρονται τα εξής:

Τοπογραφικό Διάγραμμα ενταγμένο στο Κ.Σ.Α. ΕΓΣΑ 87
Τίτλος λειτουργούντος ή ανάρτησης Κτηματολογίου – αν υπάρχει – με το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη
Τυχόν διαγράμματα αναδασμών με τους απαραίτητους πίνακες
Παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».
Ε9, τυχόν συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και την θέση του αγροτεμαχίου.
Η εξέταση των αιτημάτων άρσης επικάλυψης γίνεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για αιτήματα που αφορούν ΕΑΕ 2023 αρμοδιότητάς τους.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα προς τεκμηρίωση της θέσης των αγροτεμαχίων του, σε Π.Δ. ή Π.Μ. όχι αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος, προωθούνται άμεσα στην αντίστοιχη Π.Δ. ή Π.Μ. αρμοδιότητας εξέτασης του αιτήματος. Στις περιπτώσεις ΕΑΕ 2023 με συμπληρωματικά αγροτεμάχια η

Π.Δ. της κύριας αίτησης επικοινωνεί με την Π.Δ. που βρίσκονται τα συμπληρωματικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα των δικαιολογητικών των εμπλεκομένων.

Τα ως άνω αιτήματα εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Οι ελεγκτές εξετάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, σε σχέση με την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στο WEB GIS.

Γίνεται άρση επικάλυψης, στο αγροτεμάχιο του παραγωγού, του οποίου η ψηφιοποιηθείσα θέση στην ΕΑΕ 2023 επιβεβαιώνεται από τα προσκομισθέντα παραστατικά.

Στις περιπτώσεις όπου ένας εκ των παραγωγών των οποίων τα αγροτεμάχια επικαλύπτονται προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ότι υπέδειξε λάθος το αγροτεμάχιό του, τότε ο ελεγκτής αίρει την επικάλυψη από τον/τους άλλο/ους παραγωγό/ούς, ενώ μόνο στον παραγωγό που υπέδειξε λανθασμένη θέση του αγροτεμαχίου του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες μειώσεις – κυρώσεις.

Στις περιπτώσεις όπου παραγωγός υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα χωρίς την προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, το εν λόγω αίτημα απορρίπτεται. Στην περίπτωση όπου προσκομίζονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα ανωτέρω περιγραφόμενα του σημείου 2 δικαιολογητικά μόνο από τον έναν παραγωγό, τότε η διόρθωση γίνεται υπέρ αυτού, δεδομένου ότι ο έτερος έχει ενημερωθεί τόσο κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησή του όσο και κατά την ενημέρωσή του για το στάδιο διόρθωσης των προκαταρκτικών ελέγχων.

Ο Οργανισμός δεν προβαίνει σε άρση του επικαλυπτόμενου τμήματος υπέρ κανενός εκ των εμπλεκόμενων, με την επικάλυψη αγροτεμαχίων να παραμένει σε όλους τους εμπλεκόμενους και την αντιδικία κατοχής ή χρήσης να επιλύεται σε άλλα όργανα ή φορείς (πχ στα αρμόδια δικαστήρια), όταν: – τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος, – τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά αποτελούν ισοδύναμα ισχυρά πειστήρια για τους εμπλεκόμενους καθιστώντας τις ψηφιοποιήσεις – υποδείξεις των αγροτεμαχίων τους εξίσου έγκυρες.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτημάτων άρσης επικαλύψεων ο παραγωγός ενημερώνεται ηλεκτρονικά με κάθε πρόσφορο μέσο για την εξέλιξη του αιτήματός του.

Διευκρινίζεται ότι ο Οργανισμός δεν καθορίζει ούτε διαμορφώνει εμπράγματα δικαιώματα, εργασία που άλλωστε υλοποιείται αποκλειστικά με την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου και που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεπώς τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θίγουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή τρίτων προσώπων, ούτε αποτελούν στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.