Ξημερώνοντας η ημέρα που η εκκλησία μας τιμά την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, ο Μεγάλος Ναός της Ιεράς Μονής του στην Αίγινα παραμένει κλειστός λόγω καραντίνας των μοναζουσών, παρότι εκείνες είχαν δηλώσει επίσημα, στα αρμόδια όργανα, εξ αρχής την νόσησή τους και είχαν μπει σε καραντίνα από πριν τις επισκεφθεί το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Ο μεγάλος ναός της Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης, όπου θησαυρίζονται η Κάρα και τα περισσότερα Ιερά Λείψανα του Αγίου, έκλεισε από τις 13 Αυγούστου με εντολή Χαρδαλιά και παραμένει κλειστός, όπως μαρτυρούν οι μοναχές κι επιβεβαιώνουν οι προσκυνητές. Ανοιχτή είναι μόνο η κάτω εκκλησία, ωστόσο οι αδελφές δεν γογγύζουν, δεν παραπονιούνται και προσπαθούν, μιμούμενες τον Άγιο να υπομένουν με καρτερία την αδικία…

Η σημερινή ανάρτηση των μοναζουσών είναι από τον Άγιο Νεκτάριο και μιλά για την δόξα των δικαίων. Διαβάστε την:

Περὶ τῆς δόξης τῶν δικαίων ἐν τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ περὶ τῆς τιμῆς τῆς ἀποδιδομένης αὐτοῖς ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας.
[…]

Ὅτι ὁ σεβασμὸς πρὸς τὰ ἅγια λείψανα ἐξεδηλώθη ἀπὸ τῶν πρώτων τῆς Ἐκκλησίας αἰώνων μαρτυρεῖ ἡ περισυλλογὴ τῶν ἁγίων λειψάνων τοῦ ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου, ἡ ἀρχαιοτάτη περὶ τῶν ἁγίων λειψάνων μαρτυρία.

Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ μαρτυρεῖται περὶ τῶν ἁγίων λειψάνων τοῦ ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Ἀποστολικοῦ Πατρός, τοῦτο πάντως ἐγένετο καὶ περὶ τῶν ἁγίων λειψάνων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὧν μέχρι σήμερον περισώζονται ἁγία λείψανα ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας μεμαρτυρημένα, καὶ τῶν μαθητῶν αὐτῶν καὶ πάντων τῶν ἁγίων μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁσίων καὶ δικαίων τῶν ὑπὸ τοῦ Κυρίου δεδοξασμένων.

Ὁ σεβασμὸς πρὸς τὰ ἅγια λείψανα οὐ μόνον δὲν εἶναι πρᾶξις ἀπρεπής, ἀλλὰ μᾶλλον ἱερὰ καὶ ἀληθοῦς εὐσεβείας προϊόν, ὡς ἔκφρασις τῆς πλημμυρούσης τὴν καρδίαν τῶν πιστῶν ἀγάπης καὶ εὐλαβείας πρὸς τοὺς ἁγίους μάρτυρας καὶ ὁσίους, ὧν ὁ βίος πρόκειται αὐτοῖς ἀΐδιον παράδειγμα ἐξεγεῖρον τὸν ζῆλον πρὸς μίμησιν καὶ ἐπαυξάνον τὴν εὐλάβειαν καὶ τὴν πίστιν.[..]

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῶν σεπτῶν σου λειψάνων, Ἱεράρχα Νεκτάριε, τήν ἁγίαν ἐκ τάφου κομιδήν ἑορτάζοντες, σωμάτων καί ψυχῶν ἁγιασμόν, καί ἴασιν παθῶν παντοδαπῶν, κομιζόμεθα προσπίπτοντες εὐλαβῶς, τῇ χάριτί σου κράζοντες· δόξα τῷ σέ δοξάσαντι λαμπρῶς, δόξα τῷ σέ ἁγιάσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.

Τῶν σεπτῶν λειψάνων σου, τήν ἐκ τοῦ τάφου, κομιδήν γεραίροντες, Νεκτάριε θαυματουργέ, εὐσεβοφρόνως βοῶμέν σοι· χαίροις Πατέρων ἐν πᾶσιν ἰσότιμε.

Μεγαλυνάριον.

Χάριν ἀναβλύζοντα δαψιλῆ, ὤφθησαν ἐκ τάφου, τά σά λείψανα τά σεπτά, Νεκτάριε Πάτερ, οἷς πίστει προσιόντες, λαμβάνομεν ὑγείαν, ψυχῆς καί σώματος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.