Κήρυγμα τοῦ Μεγάλου Ἀρχιμανδρίτου Ἀγαθαγγέλου,
Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων,
κατὰ τὴν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ
τελεσθεῖσαν Ἀκολουθίαν τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν,
πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν Πατριαρχικῇ Χοροστασίᾳ.
(19 Μαρτίου 2021)

“Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι, ἡ Παρθένος ζητοῦσα, ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦντα· Ἐκ λαγόνων ἁγνῶν Υἱόν, πῶς ἐστι τεχθῆναι δυνατόν;”
Παναγιώτατε, Πάτερ καὶ Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβαστοὶ πατέρες καί ἀδελφοί,
Τιμῶμεν καὶ ἐφέτος εὐλαβῶς εἰς τὴν Βασιλίδαν Θεοτοκούπολιν τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τὴν Πάναγνον Θεοτόκον, διὰ τῆς ψαλείσας ἀκολουθίας τῆς πρώτης στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν, ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἐν Πατριαρχικῇ Χοροστασίᾳ. Εὐφημοῦμε τοιουτοτρόπως τὸ παλάτιον τοῦ μόνου Βασιλέως καὶ ἐγκωμιάζουμε τὸ τεῖχος τὸ ἄρρηκτον, δι᾿ ἧς ἡ χαρὰ ἐξέλαμψε καὶ ἡ ἀρὰ ἐξέλειπε, διότι ἡ Πάναγνος Θεοτόκος ἔγινε τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις καὶ τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
Τοῦτο τὸ δυσανάβατον ὕψος τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν καὶ δυσθεώρητον βάθος τῶν ἀγγελικῶν ὀφθαλμῶν δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ ἐκφρασθῇ, παρά μόνον ὑπὸ τοῦ θεομητορικοῦ κοντακίου τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Τοῦ ἐμπλουτισμένου κατὰ ἀριστουργηματικὸν τρόπον καὶ δι᾽ ἀντιθετικῶν σχημάτων λόγου ποιήματος, ποὺ ὑπερβαίνει τὰ ἀνυπέρβλητα ὅρια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, προκειμένου πάντες νὰ ἐξυμνήσωμεν διὰ τῆς παραδοξολογικῆς χριστολογίας τοῦ Μελωδοῦ καὶ νὰ πανηγυρίσωμεν τὰ ἱερὰ θαυμάσια τῆς Θεομήτορος. Ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, ὑπὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ τὸν ἐκ τῶν ἀγνῶν αἱμάτων αὐτῆς Σαρκωθέντα καὶ Ἐνανθρωπήσαντα, ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Θεὸν Λόγον καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.