Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ περισσὴ ἀγάπη, στὴν καρδιὰ τοῦ καλοκαιριοῦ, οἱ χριστιανοὶ, ἀπανταχοῦ τῆς γῆς, ἐν συνάξει πανηγυρίζουν τὴν μεγάλη θεομητορικὴ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἡ ὑπερβάλουσα αὐτὴ τιμὴ γεννᾶται ἀπὸ τὴν πεποίθηση, ὅτι αὐτὴ ἡ πάναγνος κόρη ὑπηρέτησε στὸ ἀκαίρεο τὸ ἀπ’ αἰῶνος κεκρυμμένο μυστήριο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ ἐπιλογή της ἀπὸ τὸν Θεὸ συνδέεται μὲ τὴν ἀπαράμιλλη ἀγνότητα καὶ ὑπακοή της στὸ θεῖο θέλημα. Ὁ Θεός, «ἠράσθη τοῦ κάλλους αὐτῆς», ἐρωτεύτηκε τὴν πλειάδα τῶν πνευματικῶν της ἀρετῶν, ὅπως μᾶς ἐπισημαίνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, γι’ αὐτὸ καὶ τὴν ἐπέλεξε. Ὑπούργησε τὸ μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Προσέλαβε ὁ Θεὸς τὴν ἀνθρώπινη φύση μὲ σκοπὸ τὸν ἁγιασμό της ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη φύση τῆς παρθένου Μαρίας. Αὐτὴ ἡ ἀειπάρθενος μητέρα γέννησε-ἔτεκε τὸν Θεὸ, γι’αὐτὸ ὀνομάζεται καὶ Θεοτόκος. Ἡ ταπεινὴ Μαρία εἶναι «ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων καὶ σάρξ ἐκ τῆς σαρκὸς» τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ μᾶς δίδει τὴν ἰδιαίτερη δυνατότητα νὰ ἀπευθυνόμαστε στὸ πρόσωπό της μὲ ἐξαιρετικὴ οἰκειότητα, τὴν ὀποία ἀντλοῦμε ἀπὸ τὴν ἐξ αἵματος συγγένεια μαζί της. Καὶ τὴν παρακαλοῦμε καὶ τὴν ἱκετεύουμε πολλαπλῶς, ἰδιαιτέρως στὴν μνήμη τῆς κοιμήσεώς της·

Συγγενοῦς οἰκειότητος μὴ ἐπιλάθῃ Δέσποινα, τῶν πιστῶς ἑορταζόντων, τὴν παναγίαν σου Κοίμησιν

Ἡ ἀνθρώπινη συγγένεια μαζί της μᾶς ἀνοίγει τὸ δρόμο πρὸς τὴν ἁγιότητα μὲ μεγαλύτερη εὐκολία. Δέεται καὶ παρακαλεῖ τὸν Υἱὸν καὶ Θεόν της ὑπὲρ πάντων, χωρὶς νὰ λησμονεῖ κανέναν. Δὲν εἶναι αὐτὴ ὁ σωτῆρας, ἀλλὰ πρεσβεύει διηνεκῶς πρὸς τὸν Σωτῆρα καὶ Υἱόν της Ἰησοῦν Χριστὸν.

Ἔχοντας καὶ ἐμεῖς βεβαίαν τὴν πεποίθησιν, ὅτι «ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλοιπε», εὔχομε ὁλοκαρδίως πρὸς τὴν Κυρία Θεοτόκο καὶ ἀειπάρθενο κόρη Μαρία, νὰ πρεσβεύει ἀπαύστως ὑπὲρ ὅλων σας γιὰ τὴν εὐόδωση τῶν ἀγώνων ποὺ ἐπιβάλει ἡ εὐπαθὴς ζωή μας καὶ βεβαίως, ὑπὲρ τῆς πνευματικῆς συνανυψώσεώς μας εἰς τὸν οὐρανὸν, ὅπως ἀκριβῶς, βλέπουμε καὶ ἐκείνη στὰ χέρια τοῦ δημιουργοῦ νὰ αἴρεται ἀπὸ τὰ θνητὰ πρὸς τὰ αἰώνια καὶ ἀτελεύτητα, δείχνοντας τὸν δρόμο-τὸν σκοπό τῆς ζωῆς σὲ κάθε ἄνθρωπο.

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.