Ο ίδιος ο Κύριος μετά την ανάστασί Του εμφανίστηκε στους μαθητές Του και τους είπε «Εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης» (Ματθαίου κη´, 18).

«Εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ»

(‘Αποκάλυψιςιθ´, 6-7).

Του ΣεβασμιωτάτουΜητροπολίτου Βύρωνος, Καισαριανής και Υμηττού κ. Δανιήλ

Ο πρώτος άνθρωπος, αφού ξέπεσε της κοινωνίας του με τον Θεό, δεν άσκησε το κυριαρχικό του αξίωμα, το οποίο τού δόθηκε από τον Δημιουργό Κτίστη καί Θεό, σύμφωνα με το κεφάλαιο α´, στίχο 26 καί εξής της Γενέσεως.

Πρώτον· ως βασιλέας ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο κατ’ εξοχήν βασιλέας, πού εξουσιάζει καί κυβερνά την πνευματική βασιλεία Του,την ‘Εκκλησία, την οποία ίδρυσε στην γη, την οποία θα τελειοποιήσει στην μέλλουσα ζωή στους ουρανούς.

Για το αξίωμα αυτού τουΜεσσίου ομιλεί η αγία Γραφή·
α´. Η Παλαιά Διαθήκη·

Στον 2ο Ψαλμό ομιλεί ο Ίδιος ο Μεσσίας καί αναγγέλλει αυτή την ιδιότητά Του, το αξίωμά Του· «Εγώ δε ο Χριστός τού Κυρίου παρά τις αντιδράσεις των ασεβών αυτών εγκατεστάθηκακαί ενθρονίσθηκα από τον Κύριο βασιλέας στο όρος το άγιο της Σιών, στην πόλι Ιερουσαλήμ (Ψαλμός β´ 6).

Ο Θεός απευθύνεται στον Μεσσία, τον αποκαλεί Θεό, περιγράφει την υπερλάμπουσα προσωπικότητά Του καί το βασιλικό αξίωμά Του.

«Ο θρόνος σου, ω Μεσσία καί Θεέ, θα παραμένει ακλόνητος σε όλους τούς αιώνες, το σκήπτρο σου καί η βασιλική σου εξουσία είναι σκήπτρο καί εξουσία ευθύτητας καί δικαιοσύνης. Αγάπησες δικαιοσύνηνκαίεμίσησες αδικία. Γι’ αυτό και ο Θεός και πατήρ σου, ω Θεέ, σού έδωσε αμέτρητο το Άγιο Πνεύμα και σε έχρισε με το πνευματικό εκείνο χρίσμα, που φέρειαγαλλίασι στους χριόμενους, και εξέχυσε αυτό σε σένα πολύ παραπάνω από εκείνους τους βασιλείς και τους προφήτες και αρχιερείς, όσοι μετέχουν μαζί με σένα σ’ αυτή την χρίσι» (Ψαλμός μδ´ 7-8).

Ο 44ος χριστολογικός Ψαλμός αναφέρεται σ’ αυτή την εξουσία. Ομοίως καί ο 71ος Ψαλμός αναφέρεται στον υπέροχο βασιλέα, ο Οποίος θα έχει εκτεταμένη εξουσία πνευματική και στον Οποίο θα υποταγούν όλες οι εξουσίες του κόσμου·

Ομοίως σ’ αυτόν τον αξιοσέβαστο βασιλέα αναφέρεται και ο 101ος Ψαλμός (ρα´ 16-17).

Ο προφήτης Ησαΐας προφητεύει για τον βλαστό, τον απόγονο του Ιεσσαί, δηλαδή τον Ιησού Χριστό και την εξουσία Του» (Ησαΐου ια´ 1-16).

Ομοίως προφητεύει γι’ Αυτόν και ο Προφήτης Δανιήλ.

«Καί στο πρόσωπο αυτό δόθηκε η εξουσία, η τιμή και η βασιλεία, όλοι δε οι άνθρωποι, λαοί, φυλές και γλώσσες θα υπηρετήσουν Αυτόν. Η εξουσία του θα είναι εξουσία αιώνια, η οποία δεν θα παρέλθει, η δε βασιλεία του δεν θα καταστραφεί· ουδέποτε θα έχει τέλος» (Δανιήλ ζ´ 14).

β´. Η Καινή Διαθήκη.

Ο Αρχάγγελος αναγγέλλει στην Παρθένο ότι το παιδί, που θα συλλάβει και θα γεννήσει θα είναι βασιλέας αιώνιος· «Καί βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις τούς αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος» (Λουκά α´ 33).

Και οι Μάγοι αν και ειδωλολάτρες αντελήφθησαν από το αστρολογικό έκτακτο και εκπληκτικό γεγονός του λαμπρού αστέρος ότι γεννήθηκε βασιλέας (Ματθαίου β´ 1-2).

Οι Απόστολοι αποκαλούν αυτόν Κύριο με την έννοια του βασιλέα·

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αποκαλεί στην Αποκάλυψι τον Ιησού Χριστό βασιλέα βασιλέων και κύριο κυρίων (Αποκάλυψιςιθ´, 16).

Ο απόστολος Παύλος προσδιορίζει το έργο τού βασιλέως Ιησού Χριστού και το τέλος της εξουσίας Του (Α´ Προς Κορινθίους ιε´, 25).

Ακόμη και οι Ιουδαίοι, αν καιπεριπαικτικώς, ανεγνώριζαν τον Κύριο ως Βασιλέα (Ματθαίου κζ´ 37).

Ο Πιλάτος είχε με τον Κύριο μια ενδιαφέρουσα συζήτησι γι’ αυτή την βασιλική ιδιότητα και εξουσία Του (Ιωάννου ιη´ 37).

Ο ίδιος ο Κύριος μετά την ανάστασί Του εμφανίστηκε στους μαθητές Του και τους είπε «Εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης» (Ματθαίου κη´, 18).

Ο χαρακτήρας της βασιλείας Του διακηρύσσεται στο χωρίο· «Αποκρίθηκε ο Ιησούς· Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από τον κόσμο αυτό. Εάν ήταν από τον κόσμο αυτόν η βασιλεία μου, οι υπηρέτες μου θα έκαναν αγώνα για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Τώρα όμως βλέπεις και συ, ότι η βασιλεία μου δεν είναι απ’ εδώ, αλλ’ από τον ουρανό.» (Ιωάννου ιη´ 36).

Ο Κύριος αφού απολύτρωσε τον κόσμο με την σταυρική Του θυσία, ίδρυσε την πνευματική βασιλεία Του στην γη, την Εκκλησία, την οποία εφοδίασε με νομοθεσία και ειδικά πνευματικά προνόμια και εξουσίες και εξακολουθεί να την κυβερνά, ως Κεφαλή του σώματος αυτής· «ο Χριστός εστί κεφαλή της Εκκλησίας» (Εφεσίους ε´ 23). Ο απόστολος Παύλος αναπτύσσει την ωραία αυτή διδασκαλία ότι ο Κύριος μετά την θυσία Του συγκρότησε την Εκκλησία ως Σώμα· (Εφεσίους α´ 17, 20-23).
Ο Κύριος κατευθύνει την Εκκλησία προς τον εσχατολογικό προορισμό της με την αρχική δωδεκάδα των Μαθητών και Αποστόλων Του και των διαδόχων αυτών, μέχρις ότου συμπεριλάβει στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους και λαμπρυνθεί και τελειωθεί στην μέλλουσα ζωή.

Η Εκκλησία ονομάζεται στην Αγία Γραφή «Βασιλεία τού Θεού» η «Βασιλεία τού Χριστού» η «Βασιλεία των Ουρανών».
Παρουσιάζεται άλλοτε μεν ως παρούσα καιεπίγειος, άλλοτε ως μέλλουσα και ουράνιος.

Ο Ιησούς Χριστός αποδεικνύεται ότι είναι ισχυρότερος όλων των δυνάμεων και των καταστάσεων.

Οι πιστοί μέτοχοι τουτρισσού αξιώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Με τα Άγια Μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος οι πιστοί μετέχουμε στο τρισσό αξίωμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αφού ενωνόμαστε μαζί Του και συγκροτούμε το μυστικό σώμα Του, με σκοπό να προοδεύσουμε «Μέχρις ότου φθάσουμε να έχουμε όλοι μία και την αυτή αληθινή πίστικαί τέλεια γνώσι του Υιού του Θεού και να αυξηθούμε σε τέλειο άνδρα από απόψεως πνευματικής και αποκτήσουμε το μέτρο της πνευματικής ωριμότητας, κατά την οποία θα έχουμε πλήρεις τις δωρεές και την ηθική τελειότητα του Χριστού» (Εφεσίους δ´ 13).

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός με το τρισσό αξίωμα ενήργησε την σωτηρία μας, αλλά καιεξεπλήρωσε τον σκοπό της δημιουργίας του Κόσμου, να προσφέρει την πίστι και την υπακοή της στον Κτίστη και Δημιουργό «ίνα η ο Θεός τα πάντα εν πάσιν» (Α´ Κορινθίους ιε´ 28). Με προφητική έμπνευσι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψι περιγράφει την εικόνα της αναγνωρίσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού ως αιωνίου βασιλέως από τους σωζομένους της Εκκλησίας. «Καιήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών, λεγόντων· Αλληλούια· ότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ. Χαίρωμενκαίαγαλλιώμεθακαίδώμεν την δόξαν αυτώ» (Αποκάλυψιςιθ´, 6-7).

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.