Μετά τό πέρας τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν ἐν Γεωργίᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπέστειλε πρός τήν νικήτριαν αὐτῶν Ἐξοχ. κ. Salome Zourabichvili, πρώτην γυναίκαν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Χώρας, συγχαρητήριον Μήνυμα ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁμοῦ μετά τῶν εὐχῶν Αὐτοῦ ὑπέρ ἐπιτυχίας εἰς τά νέα ὑψηλά καθήκοντα τοῦ ὑπάτου ἀξιώματός της.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανόν, ᾧ ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν ἐκ τῆς προσφάτου δοκιμασίας τῆς ὑγείας αὐτοῦ.

– Τήν Εὐγεν. κ. Joanna Prilecka, Γεν. Πρόξενον τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, μετά τῶν οἰκείων αὐτῆς.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Aydın, Δήμαρχον Zeytinburnu, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Enes Buladı, Διευθυντοῦ Ἐπικοινωνίας τοῦ Δήμου, καί İsmail Küçük, Φωτογράφου.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Hanefi Çakır, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Türk Dünyası Platformu», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Tuna, καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ.κ. Abdullah Tığlı καί Ali Sofuoğlu, ἐντεῦθεν.

– Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Δημητριάδου, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, ὑποβαλοῦσαν τό νέον βιβλίον αὐτῆς.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ρώταν, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Ἑνώσεων Στρατιωτικῶν (ΠΟΜΕΝΣ), μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς.

– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
– Τάς Εὐγεν κυρίας Μίναν Δαμδᾶ καί Ἐρασμίαν Μουχάλη, ἐξ Ἴμβρου.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Zlatan Sapkarov, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ἑταιρίας «RNL TED», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Rosana, Συντηρητρίας ἔργων τέχνης, ἐντεῦθεν.
– Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Πετροπέλλη – Φραγκουδάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ροτσικόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Milanka, ἐντεῦθεν.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Πολίτην, Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας Καρπούζου, Τραπεζικοῦ Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Τάς Εὐγεν. κυρίας Κανέλλαν Ἠλιοπούλου καί Νικολίτσαν Μπαλτοπούλου, Γραμματέα καί Ταμίαν, ἀντιστοίχως, τοῦ Συλλόγου Φίλων Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Ὅμιλον ἐκ τῆς Διεθνοῦς καί Διαχριστιανικῆς Ὀργανώσεως «Community of Aidan and Hilda».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.