Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 25ηνὈκτωβρίου, καθ᾿ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Ἐντιμ κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πολυάριθμοι Ταταυλιανοί ἐξ Ἀθηνῶν, ἀπόφοιτοι τῆς Κεντρικῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ταταούλων, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Βορείου Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ἀναφερθείς εἰς τήν ἑορτασθεῖσαν ἐπέτειον τῆς πρωθιεραρχικῆς διακονίας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, Ἥτις καί ηὐχαρίστησεν αὐτῷ, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τάς παγκοσμίου κλίμακος δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά τό διαρρεῦσαν χρονικόν διάστημα καί τήν ἐξ αὐτῶν ἀπορρέουσαν καθολικήν ἀναγνώρισιν καί ἀποδοχήν καί τό κύρος τοῦ Σεπτοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρου, καλωσορίσας ἰδιαιτέρως τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας Ταταυλιανούς εἰς τά ἴδια καί ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν.

Ἀκολούθως, κατά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν εἰς τούς χώρους τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Τριανταφυλλίδης, ἐκ μέρους τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ἐπισκεπτομένων προσκυνηματικῶς, διά τρίτην φοράν κατά τά τελευταῖα ἔτη, τήν γενέτειράν των, τοῦ Παναγιωτάτου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως καί ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον.

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 26ην ἰδίου, καθ̉ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πιστοί ἐντεῦθεν, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Βοστώνης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Χριστοφόρου Σταματακάκου, ὡς καί ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Γρατιανουπόλεως κ. Δημήτριος Σαλάχας.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξῇρε τό ὑπό τοῦ Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἔργον, καλωσώρισε τούς ἐξ Η.Π.Α. προσκυνητάς καί ἐπεκαλέσθη ἐπί πάντας τήν χάριν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 25ης ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου στεγαζόμενον Ἐργαστήριον δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως παιδίων προσχολικῆς ἡλικίας καί ηὐλόγησε τό ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Παπαδοπούλου διδακτικόν προσωπικόν καί τούς ἐν αὐτῷ παῖδας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη μετά συνεργατῶν αὐτoῦ.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σμάραγδον Καραγιαννίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Προφήτου Ἠλιού Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως), ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Οὐζούνογλου, προσκαλέσαντας τόν Πατριάρχην ἵνα χοροστατήσῃ ἐπί τῇ καθιερωμένῃ ἐν μονοεκκλησίᾳ ἑορτῇ τιμῆς τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν τῆς Ἐπαρχίας ταύτης.
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
– Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Δημήτριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μανδάνην, Δημοσιογράφον, Πρόεδρον τῆς νεοσυσταθείσης «Λέσχης Ἀλεξανδρουπολιτῶν 2017», μετά τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί μελῶν αὐτῆς. Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Βορείου Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Δουρμοῦζερ, Προέδρου αὐτοῦ.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τολιόπουλον, Στέλεχος τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἑλένης Ἀγγέλη, Φιλολόγου ἐν τῇ Π. Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Φιλίππου καί Στυλιανῆς, μαθητῶν.
– Tήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Ράπτην, Καθηγήτριαν τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ὑποβαλoῦσαν σέβη καί λαβοῦσαν τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Αὐγερινοῦ, Συνταξιούχου Φιλολόγου.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐανθίας.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Κουρνάζογλου, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, Νηπιαγωγοῦ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Καρμέλας καί Φιλίππου, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Tήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Ἀ. Κετέογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
– Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν πρός τιμήν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἹερᾶςΜονῆς Ξενοφῶντος, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἱερατικῆς διακονίας, ἡμερίδα, μέ θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις καί ἡ πολιτισμική ἡμῶν κληρονομία», ἐν τῷ Ἱ. Ἠσυχαστηρίῳ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, τό Σάββατον, 21ην Ὀκτώβρίου.
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Paul Fritzpatrik Russell, Ἀποστολικοῦ Νουντσίου ἐν Ἀγκύρᾳ, Λειτουργίαν, ἐπί τῇ 125ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνταῦθα δραστηριοποιήσεως τῆς φιλοπτώχου ἀδελφότητος «Petites soeurs des pauvres», ἐν τῷ ἐν Bomonti Γαλλικῷ Πτωχοκομείῳ «Fransız Fakirhanesi», τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου.
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gerhard Lutz, Γεν. Προξένου τῆς Αὐστρίας, δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ προξενικῷ Μεγάρῳ, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, αὐθημερόν.

 

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.