Ειδήσεις από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 10ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς συνδιοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ὁμογενειακοῦ τούτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος μετά τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης Περιβαλλοντικῆς Ἡμερίδος, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ θάλασσα πού μᾶς ἑνώνει», ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἀπό δεκαετίας πραγματοποιουμένου προγράμματος, γνωστοῦ ὡς «Τετραημέρου Περιβαλλοντικῶν Δράσεων» (8-11 Μαρτίου 2018).

Τήν ἐκδήλωσιν ἐχαιρέτισε διά καταλλήλου ὁμιλίας ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἐξέφρασεν ἐν πρώτοις τήν ἐκτίμησιν ὅτι εἰς τό Αἰγαῖον Πέλαγος τῶν μεταναστῶν καί τῶν προσφύγων δοκιμάζονται σήμερον αἱ ἀνθρωπιστικαί ἀρχαί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί ἡ χριστιανική ἀγάπη πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπον.

Ἀναφορικῶς πρός τήν οἰκολογικήν κρίσιν, ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ἐπεσήμανεν ὅτι αὕτη συνδέεται ἀφ’ ἑνός μέν μέ τήν ἀλλαγήν τοῦ κοσμοειδώλου καί τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ μοντέλου κατά τήν περίοδον τῆς νεωτερικότητος, λόγῳ καί τῶν ἐπελθουσῶν τεχνικο-επιστημονικῶν ἐξελίξεων, ἀφ’ ἑτέρου δέ μέ τό πρότυπον οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, τό ὁποῖον κυριαρχεῖ σήμερον παγκοσμίως, ἀνεφέρθη εἰς τάς πνευματικάς ρίζας τῆς οἰκολογικῆς καί τῆς κοινωνικοοικονομικῆς κρίσεως, ὅπερ συνεπάγεται τόν πρωτεύοντα ρόλον, ὅν αἱ θρησκεῖαι σήμερον καλοῦνται νά διαδραματίσουν πρός ἀντιμετώπισιν τῶν συγχρόνων προκλήσεων, συμβάλλουσαι εἰς τήν ὑπέρβασιν τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν μετατρέψει τήν φύσιν εἰς ἀντικείμενον καί μέσον ἱκανοποιήσεως ἀναγκῶν καί δημιουργίας νέων ἀναγκῶν καί νέων ἱκανοποιήσεων.

Ὑπομιμνήσκουσα διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην περί πανορθοδόξου, διαχριστιανικῆς καί διαθρησκειακῆς συνεργασίας πρός ἐπιτυχεστέραν ἀντιμετώπισιν τῶν συνεπειῶν τοῦ οἰκολογικοῦ ζητήματος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὑπέμνησε τοῦτο μέν τάς σχετικάς ἀναφοράς τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τοῦτο δέ τό Κοινόν Μήνυμα Αὐτῆς μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου (1-9-2017), ἐπί τῇ Παγκοσμίῳ Ἡμέρᾳ Προσευχῶν διά τήν προστασίαν τῆς Δημιουργίας, δι’ ὧν ἀνεδείχθη ἡ στενή σχέσις μεταξύ κοινωνικῶν καί οἰκολογικῶν προβλημάτων.

Τέλος, ὁ Πατριάρχης ὑπενθύμισε πρός τήν ἐκπαιδευτικήν κοινότητα τήν σημασίαν, τήν ὁποίαν ἔχει ἡ ὀρθόδοξος παιδεία τοῦ προσώπου, ἐνσταλάσσουσα εἰς τάς ψυχάς τῶν παίδων καί τῶν νέων οἰκολογικήν καί κοινωνικήν εὐαισθησίαν, εὐθύνην, μέριμναν καί στοργήν διά τόν συνάνθρωπον καί διά τό φυσικόν περιβάλλον.

Διό καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὡς θεολογικόν μάθημα, «εἶναι κατ᾿ ἐξοχήν μάθημα οἰκολογικῆς καί κοινωνικῆς εὐαισθητοποιήσεως, διδασκαλία τοῦ προσωποκεντρικοῦ, τοῦ κοινοτικοῦ καί οἰκοφιλικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας».

Ἀκόμη, δέν παρέλειψε νά ὑπογραμμίσῃ ὅτι τό πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀντανακλᾷ τήν στοργήν αὐτῆς διά τόν ἄνθρωπον, καί τήν μέριμναν διά τήν ἀπειλουμένην καί στενάζουσαν σήμερον δημιουργίαν, ὑποστασιοποιουμένην εἰς τήν πρό τριακονταετίας περίπου πρωτοβουλίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά ὁρίσῃ τήν 1ην Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέραν προσευχῆς διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἥν συμμερίζεται πλέον τόσον ἡ Ρωμαικολαθολική Ἐκκλησία ὅσον καί τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν.

Οικουμενικό Πατριαρχείο-ειδήσεις

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.