Τήν Δευτέραν, 20ήν Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τρίαδος, συναναστραφείς μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Atilla Aytaç, νεοεκλεγέντος Δημάρχου τῶν Νήσων, καί Hayri İnönü, πρῴην Δημάρχου Σισλῆ, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ebru Sanver, Ἐπιχειρηματίου.

Κατά τήν βραχεῖαν παραμονήν Του ἐν Χάλκῃ, ὁ Παναγιώτατος ἔσχε συνεργασίαν μετά τετραμελοῦς Ἀντιπροσωπείας Κοινοτικῶν Παραγόντων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Μαρίου Μηναΐδου, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων τῆς Ἐπαρχίας ταύτης.

Εἰς τήν παρατεθεῖσαν πρός τιμήν τῶν ἐπισκεπτῶν τράπεζαν, ἥν ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησαν καί οἱ διδάσκοντες καί οἱ κηδεμόνες μετά τῶν μαθητῶν τοῦ Δημιουργικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου.
* * *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρῴην Ὑπουργοῦ, ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ Darülaceze παρατεθέν δεῖπνον (iftar).

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων καί Ἰσαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 20ήν Μαΐου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Λυκειάρχου αὐτῶν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἀπόφοιτοι τῆς ἄλλοτε Ἀστικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, ἐξ Ἀθηνῶν, πραγματοποιοῦντες κατ’ ἔτος τό ἐτήσιον προσκύνημά των εἰς τήν τροφόν αὐτῶν Σχολήν. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί ὁ Παναγιώτατος, ἐξάρας τό σεμνόν ἦθος καί τήν πολυχρόνιον διακονικήν προσφοράν τοῦ πρότριτα τιμηθέντος ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος ταύτης ἁγίου Τρανουπόλεως, καί

β) Ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 21ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἑλσιγκίου καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, μετά τῆς συνοδείας του, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὅμιλος Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος Ἐκπαιδεύσεως Μεταφραστῶν Ἁγίας Γραφῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Χατζηγιάννη, Γεν. Διευθυντοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρίας, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἀναφερθείς εἰς τά ἐπιτελεσθέντα, κατόπιν τῆς πολυειδοῦς συνδρομῆς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Μεγαλουπόλεως, τοῦ Δήμου Fatih καί τοῦ ἐνταῦθα Συλλόγου Ἀντιοχειανῶν, ἀνακαινιστικά ἔργα ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ, ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Κατσώνη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ, μέλος αὐτῆς, τουρκιστί, εὐχαριστήσας τούς χορηγούς, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆς Παχόπουλος, ἐκ μέρους τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ψωμαθειανῶν.

Κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ συνεχάρη ἐγκαρδίως τόν ἅγιον Σηλυβρίας καί τούς συνεργάτας του διά τό ἐπιτελούμενον ἀνακαινιστικόν ἔργον καί ηὐλόγησε τούς προσελ-θόντας καί τούς ἑορτάζοντας πιστούς, ἐμνήσθη τῶν πρό ἑξαετίας πραγματοποιηθέντων ἐν Μεδιολάνοις ἑορτασμῶν ἐπί τῇ συμπληρώσει 1700 ἐτῶν ἀπό τῆς ὑπό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἐκδόσεως τοῦ ὁμωνύμου Διατάγματος περί ἀνεξιθρησκείας, καλωσώρισε δέ ἐγκαρδίως τόν παρεπιδημοῦντα ἅγιον Φιλλανδίας κ. Λέοντα καί ἀνεφέρθη εἰς τήν διαχρονικήν ποιμαντικήν προστασίαν καί μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν Φιλλανδίας, ὡς ἄλλως τε ἐξεδηλώθη αὕτη ἐν μέν τῷ ἔτει 1923 διά τῆς ἀποδόσεως αὐτῇ τοῦ αὐτονόμου καθεστῶτος, ἐπ’ ἐσχάτων δέ διά τῆς ἀποστολῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας πρός ρύθμισιν ἐσωτερικῶν αὐτῆς ζητημάτων.

Πρός τούτοις, ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Του πρός τάς τοπικάς ἀρχάς, ἐκπροσωπηθείσας ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Süleyman Kartal, ἐκ προσώπου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Μεγαλουπόλεως, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ayşegül Görgü Okumuş, ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Fatih, διά τήν οἰκονομικήν καί λοιπήν συμπαράστασίν των εἰς τήν ἀποπεράτωσιν τῶν ἐξωραϊστικῶν ἔργων ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τούτῳ, καλωσορίσας καί τάς Εὐγεν. κυρίας İlay Aksoy, Ἱδρυτικόν Μέλος τοῦ κόμματος “İyi Parti”, καί Muradiye Albayrak Şit, μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ κόμματος C.H.P. ἐν τῇ Πόλει, ὡς καί τόν Ἐντιμ. κ. İbrahim Biter, Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν ἐν Mardin Σωματείων, εὐχηθείς αὐτοῖς «Καλόν Ραμαζάνι».

Τέλος, ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε τήν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐχήν καί εὐλογίαν πρός τά μέλη τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ψωμαθειανῶν καί τοῦ ἐκεῖσε Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν, μνησθείς μετά συγκινήσεως τῆς πρό τινων μηνῶν ἀναγορεύσεώς Του εἰς Ἰσόβιον Πρόεδρον τοῦ τελευταίου.

 

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.