ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ: Μήνυμα επί τη εορτή του Πάσχα εξέδωσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος Γ’.

Ελέω Θεού Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ

και πάσης Παλαιστίνης

παντί τω πληρώματι της Εκκλησίας, χάριν και έλεος και ειρήνην

από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου του Αναστάντος Χριστού.

Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός

και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών.

«Όρθρος ην βαθύς τη ημέρα εκείνη τη μια των Σαββάτων» μετά την Σταύρωσιν και την ταφήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αι γυναίκες, αι συνακολουθήσασαι τω Ιησού από της Γαλιλαίας, εξήλθον εις την πόλιν και «ηγόρασαν αρώματα, ίνα ελθούσαι εις το μνημείον, αλείψωσι το σώμα του Κυρίου Ιησού» (Μαρκ. 16,1). Φθάσασαι επί την θύραν του μνημείου φαεσφόρος άγγελος καθήμενος επί του λίθου εβόα, «οίδα ότι Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον, ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε, ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν, αλλά υπάγετε είπατε τοις μαθηταίς Αυτού και τω Πέτρω ότι προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν, εκεί Αυτόν όψεσθε καθώς είπεν υμίν» (Μαρκ. 16, 6-7).

«Ζώντα παρέστησεν Εαυτόν ο Κύριος εις τους αποστόλους εν πολλοίς τεκμηρίοις δι’ ημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτοίς και λέγων τα περί της βασιλείας του Θεού» (Πραξ. 1,3). «Εντυγχάνων υπέρ ημών εκείθεν» (Ρωμ. 8,34), απέστειλεν ημίν Παράκλητον άλλον, το Πνεύμα της αληθείας, «ο παρά του Πατρός εκπορεύεται» (Ιω. 15,26). Τούτο το Πνεύμα του Υιού εφώτισε τους αγίους Αυτού μαθητάς και αποστόλους και ενεδυνάμωσε και μετεμόρφωσε και ανέδειξεν Πνευματοφόρους κήρυκας του Ευαγγελίου. Δι’ αυτών εσαγήνευσε την οικουμένην πάσαν και εγκατέστησεν εις τα πέρατα αυτής την Εκκλησίαν, την οποίαν εξηγόρασε διά του ιδίου Αυτού αίματος. Αύτη ως το Σώμα του Χριστού είναι ο οικονόμος του αγιαστικού και λυτρωτικού Αυτού έργου επί της γης. Αύτη ενεργεί τα σωτήρια μυστήρια και κηρύττει εις τον κόσμον, ως Εκείνος εκήρυξεν την ειρήνην, την συνδιαλλαγήν και την αγάπην Αυτού προς πάντας και προς τους εχθρούς. Ημείς εν εκκλησίαις δεόμεθα, μετά του Μεγάλου Βασιλείου, «παύσον τα σχίσματα των εκκλησιών, τας των αιρέσεων επαναστάσεις κατάστειλον», «μηδεμίαν αφορμήν διδόναι τω αντικειμένω λοιδορίας χάριν» (Α΄ Τιμ. 5,14).

Η εκπλήρωσις της αποστολής αυτής βαρύνει ιδιαιτέρως την Εκκλησίαν των Αγίων Τόπων. Την Εκκλησίαν την «ούσαν» εν Ιεροσολύμοις, η οποία από του κενού και ολβίου Τάφου, της πηγής της Αναστάσεως, διωκομένη απ’ αρχής, δριμέως δε προσφάτως, αγωνίζεται μη καταβαλλομένη, «αποθνήσκουσα και ιδού ζώσα» (Β΄ Κορ. 6,9), κηρύττουσα Χριστόν Εσταυρωμένον και Αναστάντα και υποδεχομένη τα τέκνα αυτής, «εκ δυσμών και βορρά και θαλάσσης και εώας» διά του ηδυμόλπου χαιρετισμού «Χριστός ανέστη» και διά των Πατριαρχικών Ημών ευχών και Πατρικών ευλογιών.

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ, ΠΑΣΧΑ 2023

Διάπυρος προς Κύριον ευχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.