ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ: «Αυτοσυγκράτησή και αυτοέλεγχο» συνιστούν οι Πατριάρχες και οι Προιστάμενοι των Εκκλησιών στα Ιεροσόλυμα, προς τις αντιμαχόμενες παρατάξεις στους Αγίους τόπους κάνοντας παράλληλα έκκληση και ειρήνη και σταθερότητα.

«Μία τοιαύτη κατάσταση πραγμάτων είναι σχεδόν βέβαιον ότι θα επιφέρει περαιτέρω φρικαλεότητας και αγωνία», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μήνυμα τους.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

Ημείς, οι Πατριάρχαι και οι Προιστάμενοι των Εκκλησιών εις την Ιερουσαλήμ, καλούμεν πάσας τας αντιμαχομένας παρατάξεις εις τους Αγίους Τόπους, να ασκήσουν αυτοσυγκράτησιν και αυτοέλεγχον. Προειδοποιούσαμεν συνεχώς διά μίαν έκρηξιν, ένα παράλογον κύκλον βίας, η οποία θα προκαλέση μόνον πληγάς και δεινά εις όλους. Μία τοιαύτη κατάστασις πραγμάτων είναι σχεδόν βέβαιον ότι θα επιφέρη περαιτέρω φρικαλεότητας και αγωνίαν, απομακρύνουσαν ημάς από την πολυπόθητον ειρήνην και σταθερότητα, την οποίαν πάντες επιζητούμεν.

Παρακολουθούντες στενώς την θλιβεράν αυτήν κατάστασιν, κατελήξαμεν εις το συμπέρασμα ότι η εξάπλωσις της βίας αυτής, η οποία είχεν ως αποτέλεσμα τους αδικαιολογήτους θανάτους τριάκοντα και δύο (32) Παλαιστινίων και επτά (7) Ισραηλινών πολιτών άμα τη ενάρξει του Νέου Πολιτικού Έτους, είναι φανερόν ότι αυτό-διαιωνίζεται. Είναι βέβαιον ότι θα συνεχισθή, μάλιστα δε θα κλιμακωθή, εάν δεν ληφθή μία σθεναρά και αποφασιστική παρέμβασις υπό των κοινοτικών και πολιτικών ηγετών όλων των παρατάξεων.

Πάντες οφείλουν να συνεργασθούν διά να εκτονωθή η τρέχουσα έντασις και να ξεκινήση μία πολιτική διαδικασία, η οποία θα βασισθή εις καθιερωμένας αρχάς δικαιοσύνης, αι οποίαι θα επιφέρουν μίαν διαρκή ειρήνην και ευημερίαν διά όλους.

Ως έπεται, εις τοιαύτας λίαν δυσκόλους ώρας, καλούμεν πάντας τους πολίτας να σέβωνται ο εις την θρησκευτικήν πίστιν του πλησίον και να επιδεικνύουν σεβασμόν εις πάντα τα ιερά προσκυνήματα και τους ιερούς τόπους λατρείας.

Εν τω αποήχω του τελευταίου τραγικού κύματος βίας τούτου, προσευχόμεθα διά πάντας, οι οποίοι εφονεύθησαν και ετραυματίσθησαν και παρακαλούμεν, όπως ο Θεός σκέπη τας οικογενείας και τους οικείους αυτών. Προσευχόμεθα επίσης διά την θεραπείαν των τραυματισθέντων και ο Παντοδύναμος να ενισχύη εν δυνάμει και υπομονή εκείνους, οι οποίοι φροντίζουν αυτούς.

Τέλος, παρακαλούμεν ο Θεός να παράσχη εις τους πολιτικούς ηγέτας και εις τους ανθρώπους επιρροής όλων των παρατάξεων την σοφίαν και την σύνεσιν, οδηγών αυτούς εις την εξεύρεσιν τρόπων βοηθείας προς υπέρβασιν της βίας, προς διατήρησιν της ασφαλείας των Κοινοτήτων ημών και προς άοκνον εργασίαν, διά να φθάσουν εις μίαν δικαίαν και ειρηνικήν λύσιν υπέρ των περιποθήτων ημίν Αγίων Τόπων.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.