ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ: Τό εσπέρας τής Δευτέρας τού Αγίου Πνεύματος, 31ης Μαΐου/ 13ης Ιουνίου 2022, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσεως καί Πολιτικής Προστασίας τής Ελλάδος κ. Χρήστος Στυλιανίδης…

μετά τών συνεργατών αυτού καί τού Πρέσβεως τής Ελλάδος εις Τέλ Αβίβ κ. Λουκάκη καί τού Γενικού Προξένου τής Ελλάδος εις τά Ιεροσόλυμα κ. Βλιώρα επεσκέφθη τό Πατριαρχείον.

Τόν κ. Υπουργόν καί τήν συνοδείαν αυτού υπεδέχθη ο Μακαριώτατος ενθέρμως μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις τό πλαίσιον τής επισκέψεως ταύτης εγένετο ενδιαφέρουσα συζήτησις περί τού ρόλου τού Πατριαρχείου εις τήν διαφύλαξιν τών Παναγίων Προσκυνημάτων, περί τής ανέκαθεν υπάρξάσης αγαθής σχέσεως αυτού μετά τής Εκκλησίας τής Κύπρου, περί τής υποδοχής τών Κυπρίων προσκυνητών, περί τού ρόλου τού Πατριαρχείου εις τήν διασφάλισιν τής εκκλησιαστικής ενότητος από τού Παναγίου Τάφου καί μάλιστα υπό τάς συνθήκας τής εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας αυτού εις τρείς πολιτικάς επικρατείας τής σήμερον, περί τής αναστηλώσεως τού Ιερού Κουβουκλίου τό έτος 2017 καί τών νύν γιγνομένων επισκευών τής Ροτόντας καί περί τών προσφάτων προκλήσεων βίας υπό τών εξτρεμιστών κατά τών Χριστιανών καί περί τής αναμενομένης ανακαινίσεως τού χώρου τού Καθολικού τού Ναού τής Αναστάσεως.

Ο κ. Στυλιανίδης ηυχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν επίσκεψιν καί τήν πλήρη ενημέρωσιν, ο δέ Μακαριώτατος ηυχαρίστησε αυτόν διά τό έντονον ενδιαφέρον του υπέρ τού Πατριαρχείου.

Επί τή επισκέψει ταύτη ο κ. Στυλιανίδης προσέφερεν εις τόν Μακαριώτατον πλακέτταν μέ σειράν γραμματοσήμων τής Πολιτικής Προστασίας, ο δέ Μακαριώτατος απένειμεν εις αυτόν επάργυρον πίνακα τής Ιερουσαλήμ εικονίζοντα τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Ναόν τής Αναστάσεως, εικόνα τού Ιερού Κουβουκλίου καί τής Θεοτόκου καί τό βιβλίον τής Ιστορίας Ιεροσολύμων τού Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.

Ευχαριστών ο κ. Στυλιανίδης εζήτησε τήν ευλογίαν τού Μακαριωτάτου διά τήν προσκύνησιν εις τόν Πανάγιον Τάφον.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.