ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Επιστολή πρός τόν Μητροπολίτη Κιέβου καί πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο, απέστειλε σήμερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Μακαριώτατος Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, διά τής οποίας αφ ενός εκφράζει τήν συμπαράσταση καί συμπάθεια τής Εκκλησίας τής Ελλάδος πρός τόν ευσεβή Ορθόδοξο Λαό τής Ουκρανίας, ο οποίος υποφέρει από τήν πολεμική επίθεση τών ρωσικών στρατευμάτων καί αφ ετέρου δηλώνει τήν πρόθυμη αρωγή καί αλληλεγγύη τής εν Ελλάδι Εκκλησίας σέ ανθρωπιστική βοήθεια πού θά ζητηθεί εκ μέρους τής αδελφής Ορθοδόξου εν Ουκρανία Εκκλησίας.

Τό ακριβές περιεχόμενο τής Πρωθιεραρχικής καί Συνοδικής Επιστολής είναι τό εξής:

«Μακαριώτατε Μητροπολίτα Κιέβου καί πάσης Ουκρανίας, εν Χριστώ τώ Θεώ λίαν αγαπητέ καί περιπόθητε αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μετριότητος, κύριε Επιφάνιε, τήν Υμετέραν Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Εν προσευχή αδιαλείπτω καί συνοχή καρδίας παρακολουθούμεν μετά πολλής προσοχής όσα κατ αυτάς τάς ημέρας τεκταίνονται εις Ουκρανίαν, εκ τής πολεμικής επιθέσεως καί τής βιαίας εισβολής τών ρωσικών στρατευμάτων.

Συμπάσχοντες μετά τού ευσεβούς Ορθοδόξου Λαού τής Ουκρανίας κατά τήν νέαν ταύτην αργαλέαν δοκιμασίαν καί εκφράζοντες τήν εκ καρδίας αδελφικήν ημών συναντίληψιν πρός τήν Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα, δηλούμεν εν ταυτώ καί τόν θαυμασμόν ημών πρός τό ακμαίον καί αδούλωτον φρόνημα τού Ουκρανικού Λαού.

Ολοψύχως δέ ευχόμεθα καί προσευχόμεθα πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν διά τόν φωτισμόν τών αρξαμένων τήν πολεμικήν ταύτην επιδρομήν καί τήν αναθεώρησιν τών αποφάσεών των, ίνα επιλέξωσι τήν οδόν τής ειρηνικής επιλύσεως τών υπαρχουσών διαφορών μεταξύ τών δύο λαών, τού ρωσικού καί τού ουκρανικού, ως εχόντων κατά τήν πλειονοψηφίαν αυτών τήν κοινήν Ορθόδοξον πίστιν τής Μιάς, Αγίας, Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας.

Όθεν, συλλυπούμενοι Υμίν καί τώ μαρτυρικώ λαώ τών Ορθοδόξων Ουκρανών, τασσόμεθα αλληλέγγυοι πρός Υμάς καί διαβεβαιούμεν περί τής αμερίστου συμπαραστάσεως καί παντοειδούς βοηθείας τής Αγιωτάτης Εκκλησίας τής Ελλάδος πρός τήν χειμαζομένην αδελφήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν τής Ουκρανίας.

Ήδη έχομεν θέσει απάσας τάς δομάς τής καθ ημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εις τήν διάθεσιν τής Ελληνικής Πολιτείας διά τήν φιλοξενίαν, εάν τούτο απαιτηθή, τών εξ Ουκρανίας προσφύγων.

Επί δέ τούτοις, θερμήν αναπέμπομεν τήν ικεσίαν πρός τόν Άρχοντα τής ειρήνης ίνα καταπαύση τόν κλύδωνα τόν διασαλεύοντα, ως μή ώφειλε, τήν φιλτάτην Πατρίδα Υμών καί κατασπαζόμενοι τήν Υμετέραν περισπούδαστον Μακαριότητα φιλήματι αγίω, διατελούμεν μετά βαθείας αδελφικής αγάπης

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός

Ο Αθηνών Ιερώνυμος, Πρόεδρος»

Εκ τού Γραφείου Τύπου τής Ιεράς Συνόδου

τής Εκκλησίας τής Ελλάδος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.