Ε΄ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ μέ θέμα: «Κανόνες κωλυμάτων ἱερωσύνης καί χειροτονιῶν κληρικῶν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων».

Πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 12 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., στό Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Σώστη (λεωφ. Συγγροῦ) ἡ πέμπτη Ἱερατική Σύναξη γιά τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.

Στή Σύναξη ὁμιλητές ἦταν ὁ Παν. Ἀρχιμ. Γεώργιος Ρουσάκης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Κωλυμάτων ἱερωσύνης (Β’ μέρος) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (61, 77, 78, 79, 80 καί 82)», καί ὁ Παν. Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος Πολίτης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Χειροτονιῶν κληρικῶν Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (1, 2, 29 καί 35)».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἔδωσε τόν λόγο στόν πρῶτο ὁμιλητή, π. Γεώργιο, γιά νά ἀναπτύξει τό θέμα «Κωλυμάτων ἱερωσύνης Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (Β’ μέρος)». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 61, 77, 78, 79, 80 καί 82. Εἰδικότερα:

Κανών ξα’: Εἴ τις κατηγορία γένηται κατά πιστοῦ πορνείας, ἤ μοιχείας, ἤ ἄλλης τινός ἀπηγορευμένης πράξεως, καί ἐλεχθείη, εἰς κλῆρον μή προαγέσθω.

Κανών οζ’: Εἴ τις ἀνάπηρος ἤ τόν ὀφθαλμόν, ἤ τό σκέλος πεπληγμένος, ἄξιος δέ ἐστιν ἐπισκοπῆς, γινέσθω· οὐ γάρ λώβη σώματος αὐτόν μιαίνει, ἀλλά ψυχῆς μολυσμός.

Κανών οη’: Κωφός δέ ὤν, καί τυφλός, μή γινέσθω ἐπίσκοπος· οὐχ ὡς μεμιασμένος, ἀλλ’ ἵνα μή τά ἐκκλησιαστικά παρεμποδίζοιτο.

Κανών οθ’: Ἐάν τις δαίμονα ἔχῃ, κληρικός μή γινέσθω˙ ἀλλά μηδέ τοῖς πιστοῖς συνευχέσθω· καθαρισθείς δέ, προσδεχέσθω καί, ἐάν ᾖ ἄξιος, γινέσθω.

Κανών π’: Τόν ἐξ ἐθνικοῦ βίου προσελθόντα, καί βαπτισθέντα, ἤ ἐκ φαύλης διαγωγῆς, οὐ δίκαιόν ἐστι πάραυτα προχειρίζεσθαι ἐπίσκοπον, ἄδικον γάρ, τόν μηδέπω πεῖραν ἐπιδειξάμενον, ἑτέρων εἶναι διδάσκαλον· εἰμή που κατά θείαν χάριν τοῦτο γένηται.

Κανών πβ’: Οἰκέτας εἰς κλῆρον προχειρίζεσθαι, ἄνευ τῆς τῶν δεσποτῶν γνώμης, οὐκ ἐπιτρέπομεν, ἐπί λύπῃ τῶν δεσποτῶν τῶν κεκτημένων· οἴκων γάρ ἀνατροπήν τό τοιοῦτον ἐργάζεται. Εἰ δέ ποτε καί ἄξιος φανείη οἰκέτης πρός χειροτονίαν βαθμοῦ, οἷος καί ὁ ἡμέτερος Ὀνήσιμος ἐφάνη, καί συγχωρήσωσιν οἱ δεσπόται, καί ἐλευθερώσωσι, καί τοῦ οἴκου ἐξαποστείλωσι, γινέσθω.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τόν λόγο ὁ Παν. Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος Πολίτης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Χειροτονιῶν κληρικῶν Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 1, 2, 29 καί 35. Εἰδικότερα:

Κανών α’: Ἐπίσκοπος χειροτονείσθω ὑπό ἐπισκόπων δύο ἤ τριῶν.

Κανών β’: Πρεσβύτερος ὑπό ἑνός ἐπισκόπου χειροτονείσθω, καί διάκονος καί οἱ λοιποί κληρικοί.

Κανών κθ’: Εἴ τις ἐπίσκοπος διά χρημάτων τῆς ἀξίας ταύτης ἐγκρατής γένοιτο, ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος, καθαιρείσθω καί αὐτός καί ὁ χειροτονήσας, καί ἐκκοπτέσθω παντάπασι καί τῆς κοινωνίας, ὡς ὁ Σίμων ὁ μάγος ὑπ’ ἐμοῦ Πέτρου.

Κανών λε’: Ἐπίσκοπον μή τολμᾶν ἔξω τῶν ἑαυτοῦ ὅρων χειροτονίας ποιεῖσθαι, εἰς τάς μή ὑποκειμένας αὐτῷ πόλεις καί χώρας˙ εἰ δέ ἐλεγχθείη τοῦτο πεποιηκώς, παρά τήν τῶν κατεχόντων τάς πόλεις ἐκείνας ἤ τάς χώρας γνώμην, καθαιρείσθω καί αὐτός καί οὕς ἐχειροτόνησεν.

* * *

Στό τέλος τῆς Ἱερατικῆς Σύναξης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητές π. Γεώργιο Ρουσάκη καί π. Ἀριστόβουλο Πολίτη, γιά τήν πληρότητα τῆς Εἰσηγήσεώς τους, καί ἀκολούθησε συζήτηση. Τέθηκαν ἐρωτήματα καί δόθηκαν ἀπαντήσεις ἀπό τούς ὁμιλητές καί τόν Σεβασμιώτατο κ. Συμεών.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.