ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: “Εφιστούμε τήν προσοχή τών πιστών τής Εκκλησίας μας νά μήν παρασύρονται από τούς διαφόρων ειδών πλάνους καί αγύρτες καί ψευδοπροφήτες, οι οποίοι τούς αποσπούν από τόν κύριο σκοπό τους, τήν πρόοδο στήν ορθόδοξη πίστη καί τήν πνευματική ζωή”, τονίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην εγκύκλιό υπό τον τίτλο «Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και οι ψευδοπροφήτες”, την οποία απέστειλε με αφορμή την εορτή των Αγίων Πάντων.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου:

Μία εβδομάδα μετά τήν Εορτή τής Πεντηκοστής, κατά τήν οποία φανερώθηκε η Εκκλησία τού Χριστού στόν κόσμο, τιμούμε τά γεννήματα αυτής τής «καινής κτίσεως» τής Χάριτος, τής Εκκλησίας δηλαδή, πού είναι όλοι οι Άγιοι τού Θεού, οι αληθινά Πνευματοφόροι άνθρωποι.

Τό Πανάγιο Πνεύμα είναι η πηγή τής Αγιότητος καί όλων τών χαρισμάτων. Χαρίζει τήν θεοποιό Χάρη ανάλογα μέ τήν πνευματική κατάσταση τού ανθρώπου «καθώς βούλεται». Κατά τούς θεοφόρους Πατέρες η εργασία τών εντολών καί η προσευχή είναι αιτίες χορηγήσεως τής ενεργείας τού Αγίου Πνεύματος. «Κατ αναλογίαν τής εργασίας τών εντολών», γράφει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, όχι οι ακροατές, αλλά οι ποιητές τού νόμου θά γίνουν κατοικητήρια τού Παναγίου Πνεύματος. Κατά τήν διδασκαλία τών Αγίων, αυτό στό οποίο μπορούμε νά μετάσχουμε δέν είναι η ουσία τού Θεού, αλλά η ενέργεια. Αυτή η ενέργεια ονομάζεται θεοποιός Χάρη, Φώς καί Πνεύμα Θεού καί οδηγεί τόν άνθρωπο στήν θέωση.

Οι ταπεινοί γίνονται αποδέκτες τής Χάριτος τού Θεού. Μόνον αυτοί μπορούν νά αποφανθούν μετά βεβαιότητος γιά τά παρόντα καί τά μέλλοντα, νά διακρίνουν πού υπάρχει αλήθεια καί πού τό ψεύδος. Οι Άγιοι καί θεόπτες τών χαρισμάτων δέν κομπάζουν, αλλά ταπεινώνονται ακόμη περισσότερο μετά τήν θεία Επίσκεψη. Αντίθετα, οι στερούμενοι τής Χάριτος είναι ψευδοπροφήτες, πλανώντες καί πλανώμενοι, λύκοι βαρείς μή φειδόμενοι τών λογικών προβάτων τής Εκκλησίας καί διακατέχονται από πνεύμα υπερηφανείας καί κενοδοξίας. Τό φαινόμενο αυτό τών ψευδοαγίων υπάρχει σέ κάθε εποχή.

Στήν Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έδωσε πολλούς καί μεγάλους προφήτες. Όπως παρατηρεί ο σοφός Σολομώντας, η Σοφία τού Θεού κατά καιρούς μεταβαίνοντας σέ όσιες ψυχές κατασκευάζει φίλους Θεού καί προφήτες. Όμως ταυτόχρονα παρουσιάσθηκαν καί πολλοί ψευδοπροφήτες στόν λαό τού Ισραήλ. Ήδη από τήν αρχή ο Κύριος προειδοποίησε τόν λαό Του γι αυτούς καί έδωσε ως χαρακτηριστικό σημάδι αναγνωρίσεώς τους τήν παρέκκλιση από τήν αληθινή πίστη. Οι ψευδοπροφήτες δέν μιλούσαν «από στόματος Κυρίου», αλλά «από καρδίας αυτών». Δέν τούς απέστελλε ο Θεός καί αυτοί έσπευδαν νά προφητεύουν, δέν λαλούσε πρός αυτούς ο Θεός καί αυτοί προφήτευαν.

Γιά νά αρέσουν καί νά γίνουν αποδεκτοί χρησιμοποιούσαν τήν κολακεία. Ενώ έβλεπαν ότι ο λαός είχε απωθήσει τόν λόγο τού Κυρίου, τού προφήτευαν ότι θά απολαμβάνει πραγματική ειρήνη. Αποτέλεσμα ήταν νά εξαπατούν τόν λαό μέ τίς ψευδείς προφητείες τους καί νά τόν οδηγούν στήν καταστροφή. Γι αυτό στό τέλος καταντροπιάζονταν, γίνονταν καταγέλαστοι καί έπεφταν σέ τέλεια καταφρόνηση καί ανυποληψία από τόν λαό. Εμφανίζονταν «ως αλώπεκες εν ταίς ερήμοις». Δηλαδή όπως οι αλεπούδες αγαπούν νά κυκλοφορούν σέ έρημα μέρη, έτσι καί οι ψευδοπροφήτες εμφανίζονταν κατ εξοχήν σέ εποχές κατά τίς οποίες ο λαός λόγω τής ασέβειας καί τής αμαρτίας είχε ερημωθεί από τήν θεία Χάρη καί προστασία.

Στήν Καινή Διαθήκη ομοίως «πολλοί ψευδοπροφήται εξεληλύθασιν εις τόν κόσμον». Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ήδη από τήν αρχή τού κηρύγματός Του, στήν επί τού Όρους Ομιλία, εφιστά τήν προσοχή τών πιστών αναφορικά μέ τούς ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται πρός αυτούς μέ ενδύματα προβάτων, αλλά από μέσα είναι άρπαγες λύκοι. Τά αμαρτωλά έργα τους αποτελούν τρανές αποδείξεις ότι δέν είναι δοχεία τής Χάριτος τού Θεού.

Μάλιστα ο Χριστός έχει προφητεύσει ότι όσο θά περνούν τά χρόνια καί θά πληθαίνει η ανομία, θά αυξάνονται οι ψευδοπροφήτες καί πολλούς θά παρασύρουν στίς πλάνες τους. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι νά δημιουργούν στήν Εκκλησία διχοστασίες καί σκάνδαλα, νά ενεργούν αντίθετα πρός τήν διδαχή τής παραδόσεως τής Εκκλησίας, νά μήν υπηρετούν τόν Κύριο, αλλά τά προσωπικά τους συμφέροντα καί νά χρησιμοποιούν τά κολακευτικά καί ευγενικά λόγια γιά νά εξαπατήσουν τίς καρδιές τών αγαθών ανθρώπων. Μέ ένα λόγο οι ψευδοπροφήτες καί όλοι γενικά οι πλανεμένοι άνθρωποι είναι τά ζιζάνια πού φύτευσε ο διάβολος στόν αγρό τού Κυρίου γιά νά μήν τελεσφορήσει τό έργο τής θείας Οικονομίας γιά τήν σωτηρία τών ανθρώπων.

Στήν σημερινή εποχή πλήθυναν οι εντός τής Εκκλησίας ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έχουν παρασύρει έναν αριθμό πιστών καί κινδυνεύουν νά καταλήξουν σέ σχίσμα ή αίρεση. Άλλοι από αυτούς έχουν αυτοδιορισθεί διδάσκαλοι καί μελλοντολόγοι καί ταράσσουν τούς πιστούς μέ διάφορες κινδυνολογίες. Άλλοι παρερμηνεύουν λόγια συγχρόνων ή καί παλαιοτέρων Αγίων καί τά παρουσιάζουν σύμφωνα μέ τόν δικό τους τρόπο σκέψης. Άλλοι αναφέρονται σέ ανώνυμους γέροντες ή γερόντισσες πού βρίσκονται εν ζωή, οι οποίοι προφητεύουν επικείμενες καταστροφές καί πολέμους καί αρκετές φορές μάλιστα θέτουν καί συγκεκριμένες ημερομηνίες, καί όταν δέν πραγματοποιηθούν, αντί νά σιωπήσουν από ντροπή, δέν χάνουν τήν διάθεσή τους, αλλά θέτουν εκ νέου άλλες ημερομηνίες.

Άλλοι επίσης εμφανίζουν ιερά αντικείμενα πού δακρύζουν, αιμορροούν καί παρουσιάζουν διάφορα άλλα έκτακτα καί θαυμαστά φαινόμενα. Ασφαλώς η Εκκλησία αναμφισβήτητα αποδέχεται καί τά άγια αντικείμενα καί τίς άγιες Εικόνες καί τήν εκδήλωση ποικίλων φαινομένων τής θείας Χάριτος διά μέσου αυτών, όμως χρειάζεται επίσης πολλή προσοχή καί διάκριση, ιδίως στήν εποχή μας, στήν οποία, μέ τήν κυριαρχία τού διαδικτύου, τέτοιες καταστάσεις προβάλλονται ταχύτατα καί γίνονται αμέσως γνωστές.

Ο μεγάλος Άγιος καί προφήτης τών ημερών μας, ο γέροντας Πορφύριος, παρατηρούσε ότι «αυτά τά σημεία δέν είναι όλα θεϊκά. Μερικά απ αυτά τά προκαλεί ο διάβολος μέσω τών ανθρώπων. Χρειάζεται προσοχή». Γι αυτό είναι ανάγκη νά είμαστε πολύ προσεκτικοί σέ ανάλογες περιπτώσεις, μήπως πίσω από αυτές δέν βρίσκεται τό χέρι τού Θεού, αλλά ο πονηρός καί άνθρωποι πού διακατέχονται από πνεύμα πλάνης καί διάθεση αυτοπροβολής, αυτόκλητοι σωτήρες, πού δέν υπηρετούν τό θείο θέλημα, αλλά τό ίδιον συμφέρον.

Έχοντας αυτά υπ όψιν εφιστούμε τήν προσοχή τών πιστών τής Εκκλησίας μας νά μήν παρασύρονται από τούς διαφόρων ειδών πλάνους καί αγύρτες καί ψευδοπροφήτες, οι οποίοι τούς αποσπούν από τόν κύριο σκοπό τους, τήν πρόοδο στήν ορθόδοξη πίστη καί τήν πνευματική ζωή, καί στρέφουν τήν προσοχή τους σέ αρρωστημένες καταστάσεις καί σέ δραστηριότητες καί ενασχολήσεις πού δέν ωφελούν σέ τίποτε, αλλά μάλλον προξενούν θόρυβο καί ταραχή καί σκανδαλισμό καί σχίσιμο τού αρράφου χιτώνος τής Εκκλησίας, δηλαδή τού Χριστού.

Άς μένουμε πιστοί στήν παράδοση πού έχουμε παραλάβει μέσα στήν Εκκλησία μας, άς αποφεύγουμε όσους αυτοαπομονώνονται καί άς τιμούμε καί υπακούμε στούς Ποιμένες καί Επισκόπους τής Εκκλησίας μας, οι οποίοι αγρυπνούν υπέρ ημών, καί άς επιδιώκουμε πρό πάντων «τά τής ειρήνης καί τά τής οικοδομής τής εις αλλήλους», γιά νά αναπαύεται μέσα μας η Χάρη τού Αγίου Πνεύματος τού Πνεύματος τής Αληθείας, τής Ειρήνης καί τής Ενότητος. Αμήν.

Μέ πατρικές ευχές καί αγάπη

Ο Αθηνών Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
Ο Σάμου καί Ικαρίας Ευσέβιος
Ο Φλωρίνης, Πρεσπών καί Εορδαίας Θεόκλητος
Ο Κασσανδρείας Νικόδημος
Ο Σερρών καί Νιγρίτης Θεολόγος
Ο Σιδηροκάστρου Μακάριος
Ο Εδέσσης, Πέλλης καί Αλμωπίας Ιωήλ
Ο Αργολίδος Νεκτάριος
Ο Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος
Ο Μεγάρων καί Σαλαμίνος Κωνσταντίνος
Ο Κεφαλληνίας Δημήτριος
Ο Τρίκκης καί Σταγών Χρυσόστομος
Ο Καρπενησίου Γεώργιος
Ο Αρχιγραμματεύς
Ο Ωρεών Φιλόθεος

Ακριβές Αντίγραφον
Ο Αρχιγραμματεύς

Ο Ωρεών Φιλόθεος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.