Στίς 14 τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ σἐ οἰκουμενική κλίμακα τήν Ὓψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Συμβολαίου καί Συμβόλου τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἂνθρωπο, Ἀγάπης πού τή Μεγάλη Παρασκευή πρίν 2.000 χρόνια ἐξερράγη πάνω στό Γολγοθᾶ καί μέ τό Αἷμα Της ὑπέγραψε τή Σωτηρία τοῦ σύμπαντος κόσμου. Νά σημειωθῆ ὃτι κατά τήν ἲδια ἡμέρα ἐπισυνέβη καί ἡ κοίμηση τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά ἐξαιτίας τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ μετετέθη στίς 14 τοῦ μηνός Νοεμβρίου.

Ὃλοι οἱ Ἱεροί Ναοί καί οἱ Ἱερές Μονές τῆς Μητροπόλεώς μας μεγαλόπρεπα τιμοῦν τό Ξύλο τῆς Ζωῆς, μά ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ εἶναι ὁ Σταυρός Θεσσαλονίκης, ὃπου ἑδράζεται καί ὁ Δῆμος Βόλβης. Ἒτσι τή Δευτέρα, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονο π. Θεόκλητο Παρδάλη καί τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς τοπικῆς Περιφερείας Παν. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τσόλη, ἐπεσκέφθη τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἂνω Σταυρό, λαμπρότατο παλλάδιο καί νεότευκτο στολίδι πού ὓψωσε στήν περιοχή ὁ εὐλογημένος Λαός τοῦ Σταυροῦ, μέ ἐπικεφαλῆς βεβαίως τόν ἐξαίρετο λευΐτη καί ἀκάματο λειτουργό τοῦ Ὑψίστου Αἰδ. Πρωτ. π. Ἀθανάσιο Βουρνίτη, τόν κτίτορά του δηλαδή.

Παρότι Δευτέρα καί ἐπίσης ἡμέρα ἐκκινήσεως τῆς λειτουργίας τῶν Δημοσίων Σχολείων ὃλων τῶν βαθμίδων, ὁ Λαός ἑνωμένος ἦλθε νά προσκυνήση τό Τίμιο Ξύλο καί νά ζητήση τή σκέπη Του καί τή Χάρη Του γιά τήν πορεία ὃλων μας. Ἐπικεφαλῆς ὁ Δήμαρχος Βόλβης κ. Διαμαντής Λιάμας καί ἡ Πρόεδρος τοῦ Ἂνω Σταυροῦ κα Φανή Μαργαρίτου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὀμιλία του ἀνεφέρθη στήν διά τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου προσφερθεῖσα εὐλογία καί χαρά στόν κόσμο, ἐξ αἰτίας τοῦ σ’ Αὐτόν σταυρωθέντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ ὁμιλητής στάθηκε ἰδιαιτέρως σέ δύο θεολογικές φράσεις, τίς ὀποῖες ἁνέλυσε ἐπαρκῶς καί ἁπλά. Τόνισε, λοιπόν, ὃτι ὁ Θάνατος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐπάνω στόν Σταυρό ἦταν καί παραμένει ἀντιπροσωπευτικός θάνατος καί ἐπίσης ἑκούσιος θάνατος γιά νά ζήση ὀ ἂνθρωπος καί ὁ κόσμος!

Ἀντιπροσωπευτικός θάνατος: Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ γιά τήν Ἐκκλησία δέν εἶναι διδασκαλία ἀλλά προσωπικό γεγονός. Εἶναι λυτρωτικό γεγονός πού ἀπαιτεῖ προσωπική μετοχή καί συνάμα συνιστᾶ πρόταση πίστεως. Εἶναι πρόσκληση γιά ἐπιστροφή, μετάνοια καί καταλλαγή, δηλαδή συμφιλίωση μέ τόν Θεό Πατέρα. Ὁ Χριστός δέν ἒφερε μόνο καί δέν δίδαξε μόνο τήν ἀλήθεια, ὂντας ἡ Ἀλήθεια, ἀλλά τό βασικό στοιχεῖο εἶναι ἡ καταλλαγή, ἡ συμφιλίωση πού σντελέσθηκε στό Σταυρωμένο -Ἀναστημένο πρόσωπό Του, ἀνάμεσα στόν Θεό καί στόν ἂνθρωπο. Ἀποκατάλλαξε, δηλαδή ἐπανένωσε τόν ἂνθρωπο μέ τόν Θεό, καί σάν συνέπεια αὐτῆς τῆς ἐπανενώσεως ξεπήγασε ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη. Γι’ αὐτό ὁ Παῦλος ἀνακράζει: «Παρακαλοῦμε τούς ἀνθρώπους ἐξ ὁνόματος τοῦ Χριστοῦ καί τούς λέμε: συμφιλιωθεῖτε μέ τόν Θεό» (Β΄ Κορ.ε΄20). Μ’ ἂλλα λόγια, ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ Χριστοῦ ἒχει ἀποτέλεσμα ὂχι γιατί πέθανε κάποιος ἀθῶος πάνω στόν Σταυρό, ἀλλά γιατί ἐκεῖνος πού πέθανε στόν Σταυρό ἦταν ὁ Σαρκωμένος Θεός. «Χρειαστήκαμε ἓνα σαρκωμένο Θεό, θά πῆ ὁ Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. “Πέθανε ὁ Θεός”, λοιπόν, γιά νά μπορέσουμε νά ζήσουμε ἐμεῖς!»

Καί συνέχισε ὁ Ἐπίσκοπός μας ἑρμηνεύοντας τί σημαίνει ἑκούσιος θάνατος γιά τόν Χριστό. Ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι θάνατος ἐνοχῆς, οὒτε τυχαῖο γεγονός, οὒτε προερχόμενο ἀπό μέρους τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἐκ θελήματος Θεοῦ- «Παρέδωκε ἑαυτόν» (Ἐφεσ.ε΄25)- μέ σκοπιμότητα προκαθορισμένη κατά τό Θεῖο Σχέδιο. «Ἒδει παθεῖν» (Λουκ. κδ΄26), «Δεῖ παθεῖν» (Μάρκ.η΄31), «Ὑψωθῆναι δεῖ» (Ἰωάν.γ΄14), θά πῆ τό Εὐαγγέλιο! Αὐτά τά «πρέπει» ἢ «ἒπρεπε» ἑρμηνεύουν τό γιατί τοῦ πάθους Του, «γιατί» πού ὁ Ἲδιος ὁ Κύριος ἑρμήνευσε μοναδικά λέγοντας: «Τοῦτο εἶναι τό αἷμα μου, ἐκεῖνο τῆς καινῆς Διαθήκης πού χύνεται πρός σωτηρίαν πολλῶν!» (Μάρκ. ιδ΄24). Παρέδωσε τόν Ἑαυτὀ Του στόν Θάνατο, καθ’ ὑπακοή ἀπόλυτο πρός τόν Πατέρα Του, ὑπακούοντας στό Ἁγιοτριαδικό δηλαδή Θέλημα!

Καί κατέληξε ὁ Δεσπότης: «Οἱ Ἃγιοι Πατέρες βλέπουν τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου σάν τό βάπτισμα τοῦ αἳματος ὃλης τῆς Δημιουργίας, “σάν μιά κάθαρση ὂχι γιά ἓνα μικρό μέρος τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου καί πρόσκαιρη,ἀλλά γιά τήν οἰκουμένη ὁλάκερη καί αἰὼνια”, κατά τόν Ἃγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο.»

Μετά τή Θεία Λειτουργία καί τήν Ὓψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Σεβασμιώτατος ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του καί τούς Πατέρες τοῦ Κάτω Σταυροῦ, Παν. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τσόλη, Αἰδ. Οἰκ. π. Παναγιώτη Καλαντζῆ καί Αἰδ. π. Κωνσταντῖνο Ἰσαακίδη, ἐπεσκέφθη τό Γενικό Λύκειο, τό ΕΠΑ.Λ. καί τό Γυμνάσιο Σταυροῦ, μαζί μέ τόν Δήμαρχο κ. Διαμαντῆ Λιάμα καί τόν Πρόεδρο τῆς Τοπικῆς Κοινότητος κ. Θεμιστοκλῆ Χραλαμπίδη καί ἐτέλεσε τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, εὐχηθείς τά δέοντα στά παιδιά καί τούς καθηγητές τους.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.