ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΥ-«Ὅλα τὰ ἔθνη γιὰ νὰ ὑψωθοῦν πρέπει νὰ βαδίσουν ἐμπρὸς πλὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ γυρίση πίσω».

Δ. Καμπούρογλου

Τὸ ἔτος 2021 ποὺ εἰσόδευσε στὴ ζωή μας, μᾶς ἔφερε τὸν ἐπετειακὸ ἑορτασμὸ τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Φυσικὰ ἡ πανδημία θὰ ἐμποδίσει ὁρισμένους ἑορτασμούς, ἴσως νὰ εἶναι καλύτερα ἔτσι, ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει, νὰ περιορίσει ἢ νὰ διαστρέψει τὸν ἀναστοχασμὸ τοῦ καθενός μας γιὰ τὴ μεγάλη αὐτὴ ἐπέτειο. Καὶ ὁ ἀναστοχασμὸς πρέπει νὰ στοχεύει στὸν ἐπανευαγγελισμό μας στὴν ἐθνικὴ ἱστορία, ὅπως μᾶς παραδόθηκε ἀπὸ τοὺς ἐμπνευστές, τοὺς μάρτυρες, καὶ τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀκούσαμε κάποιους νὰ λένε, ἀνάλογα μὲ τὴν ἰδεολογία καὶ τὰ συμφέροντά τους, ὅτι ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 εἶχε πρότυπα τὴ Γαλλικὴ καὶ τὴν Ἀμερικανική.

Τὸ ποιὸς ἦταν ὁ σκοπὸς τῆς Ἐπαναστάσεώς μας τὸ λέει καλύτερα ἀπὸ τὸν καθένα ὁ Ἀρχιστράτηγός της, ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μωριᾶ:

«Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιάζει μὲ καμμιὰν ἀπ’ ὅσες γίνονται τὴν σήμερον εἰς τὴν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἳ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεων τῶν εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτον ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μὲ ἄλλον ἔθνος, ἦτον μὲ ἕνα λαόν, ὁπού ποτὲ δὲν ἠθέλησε νὰ ἀναγνωρισθῆ ὡς τοιοῦτος, οὔτε νὰ ὁρκισθῆ, παρὰ μόνο ὅ,τι ἔκαμνε ἡ βία. Οὔτε ὁ Σουλτάνος ἠθέλησε ποτὲ νὰ θεωρήση τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν ὡς λαόν, ἀλλ’ ὡς σκλάβους».

Τὸ μαρτύριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’ στὶς 10 Ἀπριλίου 1821, ἀνήμερα τοῦ Πάσχα, ἐξαγρίωσε τοὺς ἐπαναστάτες καὶ κατετάραξε ὁλόκληρο τὸν χριστιανικὸ κόσμο. Ἡ φρικτὴ αὐτὴ πράξη ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων, διέρρηξε κάθε σκέψη συμβιβασμοῦ, καθιστώντας τὸν ἀγώνα ἱερό.

Ὁ ἱστορικὸς G. Gervinus ἔγραψε γιὰ τὸ μαρτύριο τοῦ Πατριάρχη τὰ ἑξῆς: «Σὲ ὅλες τὶς ἐπαρχίες ἔδωσε τὸ σύνθημα γιὰ τὴν πιὸ τρομερὴ ἐκδίκηση. Στιγμάτισε τὸν Σουλτάνο στὰ μάτια ὅλων τῶν Ἑλλήνων μὲ τὸ στίγμα τοῦ σφαγέα. Ἔδωσε στὸν ἀγώνα τὸν χαρακτήρα ἑνὸς καταστροφικοῦ πολέμου. Ἐξαφάνισε καὶ τὴν τελευταία σκέψη μίας πιθανότητας συμφιλίωσης, συμβιβασμοῦ καὶ ὑποταγῆς. Διήγειρε τὸν οἶκτο ὅλου του χριστιανικοῦ κόσμου ὑπὲρ τοῦ δυστυχισμένου ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Ὑπῆρξε ἡ κρίσιμη ἀφορμὴ γιὰ τὴ ρήξη μεταξὺ Ρωσίας καὶ Πύλης».

Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἀγωνιστὲς ὑπῆρξαν εὐσεβέστατοι καὶ μᾶς ἄφησαν ἀτράνταχτα τεκμήρια τῆς εὐσέβειάς τους. Αὐτὴ τὴν παρακαταθήκη μᾶς κληροδότησαν οἱ πατέρες μας. Τὸ ἰσχνὸ κρατίδιο ποὺ ἐπέτρεψαν οἱ χριστιανικὲς δυνάμεις νὰ δημιουργηθεῖ ἦταν χριστιανικὸ καὶ Ὀρθόδοξο, παρότι τοῦ ἐπέβαλαν ἑτερόδοξους ὡς κεφαλές, ποὺ φρόντισαν νὰ ἀποκόψουν τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν πνευματικὴ μήτρα τοῦ Γένους, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, καὶ τὴν κατέστησαν κρατικὴ δομή, ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὸν καίσαρα. Δυστυχῶς, σήμερα κάποιοι ἀγωνίζονται ὥστε ἡ πατρίδα μας νὰ ἀποτινάξει τὸ ἱερὸ ἔνδυμα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ φορέσει τὰ ράκη τῆς οὐδετεροθρησκείας. Ἄλλαξε ἡ στόχευση τῆς ἐθνικῆς παιδείας καὶ ἐπιδιώκουν τὸν πλήρη ἐξοβελισμὸ τοῦ ὀρθοδόξου μαθήματος ἀπὸ τὰ σχολεῖα μὲ διάφορες προφάσεις. Τὰ σύμβολα τῆς Ἐπαναστάσεως τὰ κρύβουν καὶ τὰ λογότυπα τοῦ ἑορτασμοῦ παραπέμπουν στὸ πουθενά. Ἀλήθεια, τί νόημα ἔχουν οἱ ἑορτασμοὶ γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ γεγονὸς τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς ἱστορίας;

*Τὸ ἄρθρο τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Παύλου δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» τὴν Παρασκευὴ 29 Ἰανουαρίου 2021

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.