Τήν Κυριακήν, 11ην/ 24ην Ὀκτωβρίου 2021, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787 μ.Χ.), τῶν ἀναστηλωσάντων τάς ἁγίας εἰκόνας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός ἑώρτασε ἐν Ναζαρέτ τήν ἐπέτειον τῶν τριάκοντα ἐτῶν εὐδοκίμου, καρποφόρου καί εὐόρκου Ἀρχιερατικῆς Διακονίας Αὐτοῦ εἰς τήν Μητρόπολιν Ναζαρέτ.

Ἐπί τῷ γεγονότι τούτῳ ἐτελέσθη εἰς τόν Προσκυνηματικόν καί Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου πανηγυρική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ ἑορτάζοντος Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ. Eἰς ταύτην ἀντεπροσώπευσε τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, προσελθών ἐξ Ἱεροσολύμων, συλλειτουργῶν ὡς καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων ὡσαύτως τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Τιβεριάδος Ἀρχιμανδρίτου π. Παρθενίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου καί τῶν ἡγουμένων τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Γαλιλαίας, τῶν ἱερέων τοῦ Προσκυνήματος τῆς Ναζαρέτ καί ἄλλων ἱερέων τῶν ὁμόρων Κοινοτήτων παρισταμένων τιμώντων τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος Ναζαρέτ, τῶν Ἐπιτρόπων, τοῦ κ. Σεζάρ Μαρτζῆε καί προσευχομένου πολλοῦ λαοῦ.

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ταύτην ὁ Σεβασμιώτατος Μεθόδιος ἀνέγνωσε τόν κάτωθι χαιρετισμόν τῆς Α.Θ.Μ:

“Τῷ Ἱερωτάτω Μητροπολίτῃ Ναζαρέτ κ. Κυριακῷ, ἀδελφῷ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ καί συλλειτουργῷ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῷ Ιησοῦ.

Διά τῶν Πατριαρχικῶν Ἡμῶν Γραμμάτων τούτων, μετέχομεν μετ’ ἰδιαιτέρας χαρᾶς εἰς τήν εὐφρόσυνον ἡμέραν ταύτην τῆς λίαν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου Ἡμῖν Ἱερότητος, ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακονταετοῦς εὐδοκίμου διακονίας ἐν τῷ Ἱερῷ Προσκυνήματι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί θεαρέστου ποιμαντορίας αὐτῆς εἰς τήν θεόσωστον Ἱεράν Μητρόπολιν Ναζαρέτ τοῦ ἡμετέρου Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συγχαίροντες αὐτήν ἐκ μέσης καρδίας.

Ἀξίως ὄντως τιμᾶται ἡ ὑμετέρα Ἱερότης ὑπό τοῦ εὐσεβοῦς κατά Ναζαρέτ ποιμνίου Ἡμῶν, ὑπέρ τοῦ ὁποίου ἠνάλωσεν ἑαυτόν ἐν τῇ ἀρχιερατικῇ Μητροπολιτικῇ διακονίᾳ αὐτῆς, προασπιζομένη ἅμα ὡς γνήσιος Ἁγιοταφίτης τά ἀναφαίρετα ἱστορικά προνόμια καί δικαιώματα τῆς παρουσίας αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τοῦτο πρός ἔπαινον καί ὄφελος τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κοινοῦ καί τοῦ ἡμετέρου Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου.

Συγχαίροντες καί πάλιν τῇ ὑμετέρᾳ λίαν ἀγαπητῇ καί περισπουδάστῳ Ἡμῖν Ἱερότητι καί εὐχόμενοι αὐτῇ ἔτη ὅσα πλεῖστα ἐν ὑγιείᾳ καί δυνάμει, ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ ἐμπεπιστευμένου αὐτῆς ποιμνίου, ἀσπαζόμεθα αὐτήν ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου φιλήματι ἁγίῳ καί διατελοῦμεν”.

Τήν μεσημβρίαν ὁ τιμώμενος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ παρέθεσε τράπεζαν καί ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ὅλους τούς τιμήσαντας αὐτόν, καί προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

“Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Θαβωρίου κ. Μεθόδιε, Ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Μακαριότητος,

Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ κ. Ἰωακείμ, Μητροπολῖτα Ἑλενουπόλεως,

Ὁσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρῖται,

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί αἱ πρεσβεῖαι τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί πάντων τῶν ἁγίων, ἰδιαιτέρως δέ τοῦ προστάτου μου ἁγίου ἐνδόξου πατρός ἡμῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ, μᾶς ἠξίωσαν νά παριστάμεθα σήμερον ἐν δοξολογικῇ εὐχαριστιακῇ συνάξει, μέ τήν εὐκαιρίαν συμπληρώσεως τριάκοντα χρόνων ἀπό τῆς εὐλογημένης ἐκείνης ἡμέρας τῆς εἰσόδου μου εἰς τήν ἱεράν πόλιν τῆς Ναζαρέτ ὡς ἐπίσκοπος Μητροπολίτης.

Ἰδιαιτέραν ὁλόθυμον εὐχαριστίαν ὀφείλω εἰς τόν Μακαριώτατον Πατέρα καί Πατριάρχην ἡμῶν κ.κ. Θεόφιλον διά τήν Πατριαρχικήν του συμπαράστασιν καί μέριμναν διά τάς ἀνάγκας καί τάς δυσκολίας πού συναντοῦμε κατά τήν πορείαν τῆς ταπεινῆς μας Ἀρχιερατικῆς διακονίας εἰς τήν Ναζαρέτ, καθώς καί διά τήν Πατριαρχικήν του σημερινήν εὐλογίαν, ἡ ὁποία ἐκφράζεται διά τῆς παρουσίας τῶν δύο ἀγαπητῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ.

Ἐνθέρμως, ἐπίσης, εὐχαριστῶ διά τήν ἀγαστήν συνεργασίαν καί πολύτιμον βοήθειαν εἰς τό ἔργον τῆς Μητροπόλεως, τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλίου, ὅσον δέ καί τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀνωτέρου Συμβουλίου.

Ἐξαιρέτως, εὐγνωμόνως εὐχαριστῶ διά τήν ἀγάπην των, τούς ἀγαπητούς μου συγκυρηναίους ἱερεῖς πού νυχθημερόν καί ἀδιακόπως χωρίς γογγυσμόν διακονοῦν στίς Κοινότητές μας, αὐτόν τόν σπουδαῖον καί εὐλογημένον λαόν τῆς Ναζαρέτ καί τοιουτοτρόπως συμπορευόμεθα ἐν προσευχῇ, ὑπομονῇ καί ἀγάπῃ μέ τίς πενιχρές μας δυνάμεις ἐντός τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, πού σέ Αὐτόν ἀξίζει πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν”.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.