Μέσα σέ δεκαπέντε μόλις ἡμέρες ὅλοι τό ξαναζοῦμε σέ τόσες τοπικές πανηγύρεις καί ἑορτασμούς τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς Πεντηκοστῆς καί τό μοιραζόμαστε μετ᾽ ἀλλήλων μέ πλῆθος διαδικτυακῶν εἰδήσεων πού ἀποτυπώνουν τόν ἐκκλησιαστικό ἐνθουσιασμό, πού διαγγέλλουν τή λαχτάρα τοῦ λαοῦ μας νά ζήσει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα στήν παραδοσιακή λατρευτική χαρμοσύνη τῶν ἐκκλησιαστικῶν συνάξεων καί θείων λειτουργιῶν, τῶν ἱερῶν λιτανειῶν καί τῶν ἀγρυπνιῶν.

Μέσα σέ δεκαπέντε ἡμέρες ἔχουμε τά πιό εὔλαλα εἰρηνικά “συλλαλητήρια”, αὐτά πού ἐπιμαρτυροῦν τήν ἐμπειρία τῆς ζωῆς πού εὐαγγελίζεται καί διακονεῖ ἡ Ἐκκλησία μας.
Δοξολογούμενος ὁ φιλανθρωπότατος Θεός καί Σωτήρας μας, στίς τοπικές καί τίς μεγάλες κοινές ἑορτές, μετέχεται προσφερόμενος καί συγκαταβαίνει κοινωνούμενος στή μετρήσιμη ἱστορία μας στήν προοπτική τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ κόσμου.

Μέσα ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές ἑορτές μαθαίνουμε νά χαιρόμαστε ὅλοι ἀκόμη καί τό δημιουργημένο κόσμο μας ὡς εὐκαιρία διαλόγου μέ τό δημιουργό καί δεσπότη καί σωτήρα μας Θεό. Ζοῦμε μέ τόν πιό ἁπλό δυνατό τρόπο στά κτιστά μας μέτρα ὅ,τι μεθέξιμο ἀπό τούς ἀκτίστους λόγους τῶν ὄντων, τήν δημιουργό καί οὐσιοποιό καί προνοιακή θεία εὐλογία γιά τή σύσταση-ὕπαρξη τοῦ σύμπαντος κόσμου καί τήν ἰδιαίτερη φροντίδα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιά τή σύσταση-ὕπαρξη τῆς ἀνθρωπότητος.

Μόνον ἔτσι, μέ αὐτήν τή θεολογική αἴσθηση καί πίστη καί κοινωνία τῆς θείας εὐλογίας, ὑπερβαίνει ὁ ταλαίπωρος κόσμος μας τά συμβατικά του πλαίσια τῆς φθαρτότητας καί καταξιώνεται ἐμπειρικά μιά δοξολογική ἀναφορά καί μέθεξη τῶν εὐλογιῶν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἀγωνιζόμαστε ὥστε, αὐτό πού μᾶς χάρισε δυνάμει καί ἐνεργείᾳ μέ τήν σωτηριώδη ἐνανθρώπησή Του, νά τό θελήσουμε, δηλαδή νά Τόν ἐπιλέξουμε μέ μιά ζωντανή πίστη καί νά Τόν κερδίσουμε (δηλαδή νά Τόν ἀποδεχθοῦμε) μέ τήν ἐκκλησιαστική ζωή, γιά νά γίνουμε θεοπαράδεκτοι (καί μέ τή θέληση καί τή ζωή μας).

Ἀγωνιζόμαστε νά γίνουμε ἐκεῖνο τό μοναδικό “οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ” θέλοντας καί μετέχοντας στή θεία χάρη Του μέ ἕνα τρόπο ζωῆς πού ὁρίζεται ὡς “συμπολιτεία τῶν ἁγίων” (βλ. Ἐφ. β΄, 19). Καί τά θαυμάσια τοῦ Θεοῦ αὐτό ἐξαγγέλλουν καί μᾶς ἐνθυμίζουν, ὅτι δέν εἴμεθα πάροικοι καί ξένοι πρός τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας (κι ἄς μᾶς χωρίζουν αἰῶνες ἱστορίας).

Μᾶς ἑνώνει στό ἄχραντο ἐκκλησιαστικό Του σῶμα ὁ Κύριος πού ἐπικαιροποιεῖ ὑπέρ ἡμῶν τήν ἱστορία τῆς σωτηρίας καί τά δωρήματα τῆς σωτηρίας καί τήν αἰωνιότητα τῆς σωτηρίας στό δικό μας παρόν, ἀγαπῶν ἡμᾶς εἰς τέλος καί ἀγαπώμενος. Γιά νά μᾶς ζυμώσει μέ τή δική Του θεανδρική ζύμη, ὥστε νά γίνουμε ἄρτος ἡδύς πού θά προσφέρεται ὡς εὐχαριστιακό δῶρο καί θά χριστοποιεῖται ὡς θεία κοινωνία μέ τόν ζῶντα Θεό.

Ὅλα αὐτά τά τόνισε καί τά ἀποτύπωσε μέ μιάν ἐνάργεια ποιμαντικῆς στοργῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δημήτριος στίς πανηγύρεις τῆς Ἁγίας Τριάδος Πολυκάστρου καί Παναγίας-Ἄξιόν Ἐστιν Ἀξιουπόλεως: «Φέτος, τό πανηγύρι τῆς Παναγίας συνέπεσε μέσα στήν ἑβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς. Ὅλοι λαμβάνουν τό μήνυμα καί ἀνταποδίδουν τήν αἴσθηση ὅτι ἡ Παναγία μας ἔζησε τήν πρώτη Πεντηκοστή πρίν τήν κοινή Πεντηκοστή. Κι ἄν μᾶς χάρισε ὁ Χριστός μας τήν Πεντηκοστή (καί ὅλο τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας), μᾶς τό χάρισε βρίσκοντας συνεργάτη τήν Παναγία μας. Ὁπότε φέτος ταιριάζουν τόσο ὄμορφα οἱ δύο ἑορτές, ἡ μεγάλη τῆς Πεντηκοστῆς στό Πολύκαστρο καί ἡ τοπική λαμπρή ἑορτή τῆς Παναγίας-Ἄξιόν Ἐστιν ἐδῶ στή γειτνιάζουσα Ἀξιούπολη».

***

Στά κηρύγματά του, ἀφ᾽ ἑσπέρας καί στή θεία λειτουργία, ἐπιπλέον ὁ Σεβασμιώτατος συνταίριαξε τή θεολογία καί τή σημειολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, τή θεολογία περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἕνα ἀπό τά σημεῖα τῆς ἐνεργοῦ θεϊκῆς παρουσίας Του στό θαῦμα καί στό δίδαγμα μέ τήν θεομητορική εἰκόνα.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας χρησιμοποίησε ὡς ἀμεσότερο ὄχημα χάριτος τό θεολογικό κήρυγμα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου, πού συντιμήθηκε καί αὐτός τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς ὡς θεολογική ἔκφραση καί ἔμπνευση τῆς ἐπίσης τιμωμένης Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Ἐκ φωτός τοῦ Πατρός φῶς καταλαμβάνοντες τόν Υἱόν ἐν φωτί τῷ Πνεύματι».

Σέ μιά ἐποχή θρησκευτικῆς μειοδοσίας ἀναδύεται ἐκ νέου ἡ κατηχητική στοχοθεσία τῆς μετάνοιας καί προσευχῆς καί καθαρότητας πού ἐξέφραζε ὁ Ἅγιος λέγοντας: «Τό ἴδιο τό Ἅγιο Πνεῦμα φανερώνει στούς ἀξίους βαθύτερα καί σαφέστερα ὅτι εἶναι Θεός, ἕνα ἀπό τά τρία Πρόσωπα τῆς μιᾶς Θεότητος».

Ἀδελφωμένος ἀπό τά ἐφηβικά του χρόνια μέ τήν ἁγνεία καί τήν παρθενία τῆς θείας οἰκειώσεως, σύμφωνα μέ τό ὁμολογημένο συμβολικό ὅραμα πού εἶχε δεῖ, προχώρησε ὁ Ἅγιος τούς ἀναβαθμούς τοῦ ἁγιασμοῦ καί θεολόγησε χάριν τῆς Ἐκκλησίας: «Ἐμεῖς βέβαια ἔχουμε τόση πίστη στή θεότητα τοῦ Πνεύματος, τό ὁποῖο λατρεύουμε, ὥστε ἀπό Αὐτό θ᾽ ἀρχίσουμε τό λόγο γιά τό Θεό, ἀναφέροντας τίς ἴδιες ἐκφράσεις γιά τήν Τριάδα, ἔστω κι ἄν φανεῖ σέ μερικούς πολύ τολμηρό. “Ἦταν τό φῶς τό ἀληθινό, τό ὁποῖο φωτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στόν κόσμο”, ὁ Πατέρας. “Ἦταν τό φῶς τό ἀληθινό, τό ὁποῖο φωτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στόν κόσμο”, ὁ Υἱός. “Ἦταν τό φῶς τό ἀληθινό, τό ὁποῖο φωτίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἔρχεται στόν κόσμο”, ὁ ἄλλος Παράκλητος. “Ἦταν” καί “ἦταν” καί “ἦταν”· ὅμως ἕνα “ἦταν” ὑπάρχει. “Φῶς” καί “φῶς” καί “φῶς”, ἀλλά ἕνα φῶς, ἕνας Θεός. Αὐτό εἶναι ἐκεῖνο πού ὁ Δαυΐδ παλαιότερα κατανόησε, ὅταν ἔλεγε· “ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς”. Καί τώρα ἐμεῖς καί ἔχουμε ἰδεῖ καί διακηρύσσουμε ὅτι κατανοοῦμε τόν Υἱό ὡς φῶς πού προέρχεται ἀπό φῶς, τόν Πατέρα, μέσα στό φῶς, τοῦ Πνεύματος. Ἔτσι ἔχουμε μιά σύντομη καί ἁπλή θεολογία γιά τήν Τριάδα».

Ὅσον ἀφορᾶ ἐκείνους πού ἀντιδροῦσαν στή διδασκαλία του καί ἀγνοοῦσαν τήν διδασκαλία τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρός τούς Κορινθίους: «ὅς καί ἱκάνωσεν ἡμᾶς (ὁ Κύριος) διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος, ἀλλά πνεύματος· τό γάρ γράμμα ἀποκτείνει, τό δέ πνεῦμα ζωοποιεῖ (Β΄ Κορ. γ΄, 6), ὁ Ἅγιος ἔγραφε: «Ἐκεῖνοι, λοιπόν, πού εἶναι δυσαρεστημένοι καί μέ σφοδρότητα ὑπερασπίζονται τό “γράμμα” ἐπειδή ἐμεῖς τάχα εἰσάγουμε κάποιον ξένο καί παρείσακτο Θεό, νά ξέρουν καλά ὅτι φοβοῦνται ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει φόβος. Καί ἄς γνωρίζουν σαφῶς, ὅτι κάλυμμα τῆς ἀσέβειάς τους εἶναι ἡ φιλία τοῦ “γράμματος”».

Καί ἐν κατακλεῖδι ὁ ἅγιος Γρηγόριος θεολογώντας μέ παρρησία πρός τήν ἐποχή του καί σέ κάθε ἐποχή, ὅπως π.χ. στά δικά μας φαντασμένα χρόνια: «Ὅποιος θέλει νά περιφρονήσει ὅσα λέμε, ἄς τά περιφρονήσει. Κι ὅποιος θέλει ν᾽ ἁμαρτάνει, ἄς ἁμαρτάνει. Ἐμεῖς κηρύσσουμε αὐτό πού ἔχουμε καταλάβει καλά. Καί ἄν ἀπό ἐδῶ κάτω δέν ἀκουγόμαστε, σέ ὑψηλό βουνό θ᾽ ἀνεβοῦμε καί θά φωνάξουμε. Θά “ὑψώσουμε” τό Πνεῦμα, δέν θά φοβηθοῦμε. Καί ἄν φοβηθοῦμε, (αὐτό θά γίνει) ὄχι τήν ὥρα πού κηρύσσουμε, ἀλλά ὅταν σιωποῦμε (ἡσυχάζουμε)».

Μετά ἀπό αὐτήν τή θεολογική παρουσίαση κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος προτρέποντας τό κληρικολαϊκό πλήρωμα: «Ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὀφείλουμε νά ἀναγνωρίζουμε τό δικαίωμα στούς Ποιμένες πού ἔχουν τήν εὐθύνη τῆς σωτηρίας τῆς δικῆς τους καί τοῦ ποιμνίου, νά εὐθυποροῦν ἐνορχηστρωμένοι στό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας καί στήν ἑρμηνευτική καί βιωματική τῶν Πατέρων μας. Μιά ἀναλογία ὑπακοῆς στήν προτροπή τοῦ Κυρίου πρός τούς Μαθητές: “Ἐκεῖνο πού σᾶς λέω τώρα κατ᾽ ἰδίαν, στά κρυφά, κηρύξατέ το στό φῶς τῆς δημοσιότητος. Καί ἐκεῖνο πού ἀκούετε μυστικά στό αὐτί, νά τό διαλαλήσετε ἐπί τῶν δωμάτων (ἀπό τούς ἐξῶστες)” (Ματθ. ι’, 27)».

***

Στή θεία λειτουργία, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας παρουσίασε τό συναξάρι τῆς θεομητορικῆς εἰκόνος καί τή σημειολογία του γιά τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας.

«Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, τό «Ἄξιόν ἐστι», εἶναι μία ἀπό τίς πλέον θαυματουργές εἰκόνες τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Εἶναι ἐνθρονισμένη στό ναό τοῦ Πρωτάτου στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὅρους, στό Ἅγιο Βῆμα πίσω ἀπό τήν ἁγία Τράπεζα. Ἔχει πάνω της τίς σφραγίδες καί τῶν 20 Μονῶν καί θεωρεῖται ὡς «κοινή ἐφέστιος προστάτις» εἰκόνα ὅλων των Ἁγιορείτικων Μονῶν.

»Ἀρχικά ἡ εἰκόνα αὐτή βρισκόταν σέ ἕνα Παντοκρατορινό κελλί στήν τοποθεσία πού ἐπονομάστηκε “κοιλάδα τοῦ ᾄδειν”, πιό κάτω ἀπό τή σημερινή σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα. Πρίν ἀπό χίλια καί πλέον χρόνια, στίς 11 Ἰουνίου 980 (κατ᾽ ἄλλους τό 982) συνέβη ἕνα ἀξιοθαύμαστο κι ἀξιομνημόνευτο γεγονός. Συνέπεσε ὁ γέροντας τοῦ κελλίου νά βρίσκεται σέ ἀγρυπνία στίς Καρυές, ἀφήνοντας μόνο του τόν ὑποτακτικό μοναχό νά κάνει τόν κανόνα (πρόγραμμα) τῆς κοινῆς προσευχῆς, μέ τήν ἐθελούσια ὑπακοή στό γέροντά του ὑπό τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ, πού ἀπαιτεῖ καί καλλιεργεῖ ἡ ἀληθινή μοναχική ζωή. Ὁ ὑποτακτικός πρέπει νά ἦταν ὄντως ὑπήκοος καί καλοπροαίρετος καί ἁπλός, ὥστε νά ἐλεηθεῖ νά ζήσει μέ τήν καθαρότητα ψυχῆς του μιάν ἀπρόσμενη ἀρχαγγελική ἐπίσκεψη. Ἄκουσε χτύπημα στή θύρα κι ἀνοίγοντας ἀντίκρισε ἕνα μοναχό αἰτούμενο φιλοξενία. Τόν δέχθηκε καί τόν προσκάλεσε στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.

»Τήν ὥρα πού ὁ ὑποτακτικός ἔφθασε στήν θ΄ ὠδή μέ τό γνωστό εἱρμολογικό τροπάριο «Τήν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ…», ὁ φιλοξενούμενος τοῦ ὑπέδειξε νά συμπληρώνει μέ ἕνα πρόσθετο προοίμιο: «Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον, τήν ἀειμακάριστον καί παναμώμητον καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν…».

Ἐνθουσιασμένος ὁ κελλιώτης καί παρακινημένος μυστικά ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ ζήτησε νά τοῦ καταγράψει ὁ φιλοξενούμενος τό προοίμιο. Κι ἐκεῖνος μέ τή θωριά τοῦ ἀρχαγγέλου, ὅπως καί ἦταν, χάραξε τόν ὕμνο μέ τό δάκτυλο σέ μιά πέτρινη πλάκα καί ὑπέδειξε νά μελωδεῖται συμπληρωμένος ὁ ὕμνος ἀπό ὅλους τούς ὀρθοδόξους.
»Ἡ Ἱερά Κοινότητα πληροφορήθηκε τό συμβάν καί ἐνημέρωσε καθηκόντως τόν τότε Πατριάρχη Νικόλαο τόν Χρυσοβέργη, ὁπότε καθιερώθηκε συμπληρωμένος ὁ γνωστός θεσπέσιος θεομητορικός ὕμνος πού τόν μελωδοῦμε στίς ἱερουργίες καί τίς παρακλήσεις.

»Τί σημαίνει αὐτό τό προοίμιο πού δίδαξε ὁ Ἀρχάγγελος τῆς ὑπακοῆς στόν μοναχό τῆς ὑπακοῆς γιά τήν κατεξοχήν ἐκπρόσωπο τῆς ἀνθρώπινης ὑπακοῆς καί συνεργίας στό θέλημα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, στήν ὑπήκοα σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ; Ὁ Ἄγγελος δίδαξε τήν ὑμνωδό ἔκπληξη ὅλων τῶν ἀγγέλων γιά τό πρόσωπο καί τήν σωτηριώδη διακονία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (τό τί ἀποθαυμάζουν καί πανηγυρίζουν καί χαίρονται οἱ ἄγγελοι ὡς δῶρο τῆς Ἀειμακαρίστου Θεοτόκου πρός ἀνθρώπους καί ἀγγέλους). Καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μέ τό παλαιότερο ὑμνολόγημα “τήν τιμιωτέρων τῶν χερουβείμ…” ἀποτυπώναμε τό ὑπέρ τούς ἀγγέλους μεγαλεῖο τῆς Παναγίας μας στό ὁποῖο ὑπερανέβη καί στό ὁποῖο ἀνέβασε τήν πεσμένη μας φύση διά τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της…».

Μέ αὐτά τά σχόλια ὡς τροφή πνευματική τοῦ ἐκκλησιάσματος, ὁ Σεβασμιώτατος προχώρησε καί σέ μιάν ἐξομολόγηση τῆς ποιμαντικῆς του:

«Εὐθύς ἐξαρχῆς μέ τόν ἐρχομό μας, θέσαμε ὡς στόχο νά ἀνεγείρουμε κι ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἀξιούπολη ναό ἐπ’ ὀνόματι τῆς Κυρίας Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης “Ἄξιόν ἐστι”. Ἀνεγέρθηκε ὁ περικαλλής πολυεπίπεδος ναός σέ κεντρική θέση στήν Ἀξιούπολη ὡς ἱερό ἔμβλημα τῆς πόλεως καί σημεῖον ἀναφορᾶς γιά τή Μητρόπολή μας.

Ὅλοι ἐνθυμοῦνται τά ἐγκαίνια πρίν λίγα χρόνια μέ τή συμμετοχή καί ἄλλων Ἱεραρχῶν. Μᾶς ἀξίωσε χθές καί σήμερα ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νά τιμήσουμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἀλλά καί τούς ἀποστόλους Βαρθολομαῖο καί Βαρνάβα, καθώς καί τόν ὁμολογητή Ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως Λουκᾶ τόν Ἰατρό.

»Εὔχομαι ἡ Κυρία Θεοτόκος νά ἀποτρέπει κάθε ἐχθρό καί πολέμιο καί νά ἐνσταλάζει στίς ψυχές μας μέ τή φιλανθρωπία τῶν πρεσβειῶν της πρός τόν Υἱόν καί Θεό της καί Θεό μας, τό γλυκασμό καί τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Τό δέ Πανάγιο Πνεῦμα “τό προϊόν ἐκ τοῦ Πατρός καί δι’ Υἱοῦ ἐνδημῆσαν τοῖς ἀγραμμάτοις μαθηταῖς” νά μᾶς δίδει φώτιση, νά κατευθύνει τά διαβήματά μας εἰς ὁδούς εὐθείας καί νά ἀπαντλεῖ ἀπό τή μετάνοιά μας, ἀπό τή μεταβολή τοῦ βίου μας, τήν προϋπόθεση γιά νά ἔλθει, νά γίνει ἔνοικος μέσα στήν ψυχή μας καί νά μᾶς καθαρίσει ἀπό κάθε κηλίδα».

***

Καί στίς δύο πανηγύρεις συμμετεῖχαν πολλοί κληρικοί μας καί πλῆθος ἐνοριτῶν καί προσκυνητῶν, ἀνάμεσα στούς ὁποίους ὁ δήμαρχος Παιονίας κ. Κων. Σιωνίδης μέ ἀντιδημάρχους καί τόν πρόεδρο τῆς κοινότητας, ὁ διοικητής τῆς 33ης Μ/Κ Ταξιαρχίας ταξίαρχος κ. Χρ. Ζέζος, ὁ διοικητής τῆς Π.Υ. Παιονίας ἀντιπύραρχος κ. Χρ. Γκουντενούδης, ὁ διοικητής καί στελέχη τοῦ Α.Τ. Πολυκάστρου, ὅπως καί στελέχη τῶν ἀκμαίων πολιτιστικῶν συλλόγων καί βεβαίως τά στελέχη ἐθελοντικῆς προσφορᾶς τῶν δραστηρίων ἐνοριῶν.

Οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἱεροψάλτες μέ σύσσωμο τό λαό ἀναπλήρωναν τή συνήθη ἄλλες χρονιές παρουσία τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου καί τῶν ἔνστολων στρατιωτικῶν ἀγημάτων.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.