Προσευχή: Λέγεται τήν ώρα τής προετοιμασίας διά τήν ζύμωσιν τής προσφοράς

Εις τό όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (εκ γ)

Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι. Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι καί ίασαι τάς ασθενείας ημών, ένεκεν τού ονόματός σου.

Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί καί Υιώ καί Αγίω Πνεύματι. Καί νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γενηθήτω τό θέλημά σου, ως εν ουρανώ, καί επί τής γής. Τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον. Καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών. Καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού.

Ότι σού εστιν η βασιλεία καί η δύναμις καί η δόξα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος, νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

Ευχή

Κύριε Σέ ευχαριστώ γι αυτήν τήν άγια ώρα, πού μέ τά αμαρτωλά μου χέρια μέ αξιώνεις νά ζυμώνω τά Πανάχραντα Δώρα τής αγάπης Σου. Σέ παρακαλώ κατάπεμψε τό Πανάγιό Σου Πνεύμα πού ευλογεί όλα τά Μυστήρια τής Εκκλησίας, νά ευλογήσει καί τούτα τά Δώρα γιά νά γίνουν καλά καί ευπρόσδεκτα στό Άγιό Σου θυσιαστήριο. Καί σέ παρακαλώ νά τά δεχθής όπως εδέχθης τή θυσία τού Άβελ, τή δοξολογία τών Ποιμένων, τά δώρα τών Μάγων, τά δάκρυα τού Πέτρου, καί τού Ληστού τήν μετάνοιαν. Καί άς μέ αξιώνεις νά σού τά προσφέρω πάντοτε ευσυνείδητα. Αμήν.

Δι ευχών τών Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.