Του Στεργίου Σάκκου – Καθηγητού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης- ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ: Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δέν ήταν μόνο ένας συναρπαστικός διδάσκαλος, πού εκλαΐκευε τίς μεγάλες θεολογικές έννοιες καί μέ απλά λόγια καί ζωντανά παραδείγματα τίς έκανε προσιτές στό απλοϊκό ακροατήριό του.

Ήταν συγχρόνως καί προφήτης. Αρκετές προφητείες επιβεβαίωσαν τή διδασκαλία του, τόν απέδειξαν άγιο άνθρωπο τού Θεού καί τόν καθιέρωσαν στή συνείδησι τού λαού καί στήν ιστορία ως προφήτη.

Γιά τή δόξα τού Κυρίου καί τή μετάνοια ψυχών ο άγιος Κοσμάς καί σημεία έκανε καί προφητείες είπε. Υποστηρίζεται ότι στίς προφητείες του επηρεάσθηκε από τήν «Οπτασία τού Αγαθαγγέλου», ένα χρησμολογικό κείμενο πού κυκλοφορούσε ευρύτατα στίς μέρες του ανάμεσα στούς σκλαβωμένους Έλληνες καί καλλιεργούσε ψεύτικες ελπίδες κούφιας παρηγοριάς γιά τό «ξανθό γένος», πού θά βοηθούσε στήν απελευθέρωσι από τούς Τούρκους. Αλλά πουθενά μέσα στίς «Διδαχές» του, όπου διαφυλάσσεται η αυθεντική διδασκαλία τού αγίου Κοσμά, δέν υπάρχει δείγμα αυτής τής νοοτροπίας.

Έχω τή γνώμη ότι η εντύπωσι αυτή δημιουργήθηκε εξ αιτίας ωρισμένων πλαστών προφητειών καί διαφόρων λαϊκοθρησκευτικών χρησμών, πού αποδόθηκαν στόν Πατροκοσμά καί διεκδικούν σήμερα τήν πατρότητά του. Αυτά προκαλούν βέβαια κάποια εντύπωσι στούς αδαείς, στήν πραγματικότητα όμως όχι μόνο δέν ωφελούν, αλλά καί πολύ επιζήμια είνε, διότι, όταν αποδεικνύεται τό νόθο τους, τίθεται σέ αμφισβήτησι καί η γνησιότητα τών αληθινών προφητειών.

Είνε ανάγκη, λοιπόν, νά γίνη ένας διαχωρισμός, ένα ξεκαθάρισμα ανάμεσα στίς πραγματικές προφητείες τού αγίου καί στούς ανεύθυνους χρησμούς καί αφορισμούς, πού τόσο άφθονοι κυκλοφορούν. Τό υγιές καί δοκιμασμένο κριτήριο καί τή διάκρισι αυτή θά μάς τά προσφέρει η Αγία μας Γραφή, η πηγή καί τό ταμείο τής αληθινής προφητείας.

Καμμία από τίς χιλιάδες προφητείες, τής αγίας Γραφής, δέν έχει σχέσι μέ χρησμούς καί ελλιπογράμματες προτάσεις, όπου προσθέτοντας τά ανάλογα φωνήεντα ή σύμφωνα, σχηματίζεται η προφητική ρήσι. Όλα αυτά ο λόγος τού Θεού τά απορρίπτει καί η Εκκλησία δέν τά υιοθέτησε ποτέ.

Η προφητεία στήν Αγία Γραφή έχει τό χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι συμπλέκεται μέ ιστορικά γεγονότα, συνδέεται μέ πρόσωπα καί πράγματα τής ιστορίας καί εκπληρώνεται σταδιακά μέ τό πέρασμα τού χρόνου. «Η προφητεία πού λέγεται συγκαλυμμένα, ξεκαθαρίζεται μετά από τήν έκβασι τών πραγμάτων καί ποτέ πρίν από αυτά», σχολιάζει ο ιερός Χρυσόστομος. Καί αλλού παρατηρεί «Ο Θεός συνδέει τή μία προφητεία μέ άλλες, τήν εγγύτερη μέ τίς απώτερες. Έτσι παρέχει ως μέγιστη απόδειξι τών μελλόντων τήν προφητεία πού πραγματοποιείται στήν παρούσα γενιά». Έχουμε δηλαδή μία αλυσίδα αλληλένδετων προφητειών, στήν οποία η τελευταία προφητεία αναφέρεται στό μεγάλο σχέδιο τής θείας οικονομίας, ενώ οι προηγούμενες αφορούν σέ διάφορα περιστατικά τής ιστορίας. Έτσι, καθώς εκπληρώνονται μία μία με τή σειρά οι προφητείες σ αυτή τήν αλυσίδα, χαλκεύεται η εγγύησι καί η βεβαιότητα ότι καί η τελευταία, η εσχάτη μεγάλη προφητεία, είνε γνήσια καί θά εκπληρωθή οπωσδήποτε. Εξ άλλου, καθώς κάθε προφητεία τής σειράς εκπληρώνεται σέ διαδοχικές γενιές καί εποχές, η δύναμι τής προφητείας διατηρείται ακέραιη από τήν πρώτη στιγμή πού διατυπώθηκε, μέχρι τήν τελευταία ώρα πού θά ολοκληρωθή.

Μέ άλλα λόγια η βιβλική προφητεία προσφέρεται μέ τήν ίδια τήν ιστορία καί μάλιστα η προφητεία προηγείται τής ιστορίας καί η ιστορία προωθεί τήν προφητεία. Πρόσωπα, γεγονότα, περιστατικά τής ιστορίας μεταφέρουν τήν προφητεία καί διαφυλάσσουν τό μήνυμά της από γενιά σέ γενιά. Τό προφητικό βλέμμα προσηλώνεται βέβαια στόν Μεσσία καί τή μεσσιακή εποχή. Γιά νά φθάση όμως εκεί, διασχίζει τούς ενδιάμεσους αιώνες, σταματά σέ καίρια ιστορικά συμβάντα, τά επισημαίνει, τά προβάλλει καί τά καθιστά μάρτυρες αξιόπιστους γιά τήν εκπλήρωσι τής μεσσιακής προφητείας.

Οι προφήτες επίσης τής αγίας Γραφής συχνά χρησιμοποιούν διάφορα σύμβολα, τά οποία γίνονται άφωνοι αλλά παραστατικοί μάρτυρες τής προφητείας.

Κατά τόν ίδιο τρόπο διατυπώνονται καί οι προφητείες τής Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος π.χ. προφητεύοντας τή συντέλεια τού κόσμου περιπλέκει τήν περιγραφή μέ τήν προφητεία γιά τήν καταστροφή τής Ιερουσαλήμ (Ματθ. 24, Μάρκ. 13, Λουκ. 21, 5-38). Η καταστροφή τής Ιερουσαλήμ συνέβη, όταν ζούσαν ακόμη πολλοί από εκείνους πού είχαν ακούσει τήν προφητεία από τό στόμα τού Κυρίου. Η εκπλήρωσι αυτής τής προφητείας εγγυάται ότι καί η άλλη, τήν οποία ο Κύριος είπε συγχρόνως, σχετικά μέ τή συντέλεια τού κόσμου θά εκπληρωθή στόν κατάλληλο καιρό.

Σέ άλλες περιπτώσεις οι προφητείες τού Κυρίου συνδέονται μέ διάφορα σημεία. Όταν π.χ θεράπευσε τό δούλο τού εκατοντάρχου, προφήτευσε καί τή συμμετοχή τών εθνικών στήν Εκκλησία «Λέγω δέ υμίν ότι πολλοί από ανατολών καί δυσμών ήξουσι καί ανακλιθήσονται μετά Αβραάμ καί Ισαάκ καί Ιακώβ εν τή βασιλεία τών ουρανών» (Ματθ. 8,11). Έτσι, οι σύγχρονοί του πού είδαν τό σημείο τό έχουν ως εγγύησι γιά τήν εκπλήρωσι τής προφητείας καί εμείς πού ζούμε τήν εκπλήρωσι τής προφητείας, βεβαιωνόμαστε γιά τήν αλήθεια τού σημείου καί ότι αυτός πού τό πραγματοποίησε είνε ο Θεός.

Τά γνωρίσματα τής βιβλικής προφητείας παρουσιάζουν υπό κλίμακα καί οι προφητείες τού αγίου Κοσμά. Συμπλέκονται δηλαδή μέ ιστορικά γεγονότα καί λαμβάνουν ως μάρτυρες διάφορα σημάδια, κυρίως σταυρούς, πού έστηνε ο ίδιος. Θά αναφέρω μερικές τέτοιες προφητείες, οι οποίες μαρτυρούνται αναμφισβήτητα, άν καί είνε από τίς πλέον άγνωστες. Οι δυό πρώτες είνε ανέκδοτες καί αποτελούν προσωπική μου κατάθεσι. Η τρίτη καί η τέταρτη δέν έχουν επισημανθή, όσο γνωρίζω, από άλλον ερμηνευτή, τήν δέ πέμπτη θεωρώ κατ εξοχήν χαρακτηριστική τής προφητικής νοοτροπίας τού Αγίου Κοσμά…

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Σημείωσις: Οι προφητείες αυτούσιες καί τά σχόλια στίς παρενθέσεις ελήφθησαν από τό βιβλίο «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» τού Μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Αυγουστίνου Καντιώτου.

1. «Αυτό μιά μέρα θά γίνη Ρωμαίϊκο καί καλότυχος όποιος ζήση σέ εκείνο τό βασίλειο».
(Συνήθιζε νά λέγη εις διάφορα μέρη τής υποδούλου Ελλάδος, τά οποία μετά ταύτα απηλευθηρώθησαν).

2. Ώ ευλογημένο βουνό, πόσες ψυχές γυναικόπαιδα θά σώσης όταν έλθουν τά χαλεπά χρόνια!».
(Είπε τήν προφητεία αυτήν εν Σιατίστη καί αλλαχού αντικρύζων τά βουνά, τά οποία κατά τούς χρόνους τής Ελληνικής Επαναστάσεως έγιναν κρησφύγετα τών γυναικοπαίδων).

3. «Καλότυχοι σείς, οι οποίοι ευρέθητε εδώ πάνω εις τά ψηλά βουνά, διότι αυτά θά σάς φυλάξουν από πολλά δεινά. Θά ακούτε καί δέν θά βλέπετε τόν κίνδυνο. Τρείς ώρες ή τρείς μέρες θά υποφέρετε».
(Ελέχθη εις τήν περιφέρειαν Σιατίστης).

4. «Τό ποθούμενο θά γίνη στήν τρίτη γενεά. Θά τό ιδούν τά εγγόνια σας».
(Ελέχθη εν Χειμάρρα).

5. «Θάρθη καιρός νά σάς πάρουν οι εχθροί σας καί τή στάχτη από τή φωτιά, αλλά σείς νά μήν αλλάξετε τήν πίστιν σας, όπως θά κάμουν οι άλλοι».
(Ελέχθη εν Σιατίστη).

6. «Σάς λυπάμαι γιά τήν περηφάνεια, οπού έχετε. Τό ποδάρι μου εδώ δέν θά ξαναπατήση. Καί εάν δέν αφήσετε αυτά τά πράγματα πού κάνετε, τήν αυθαιρεσία καί ληστεία, θά καταστραφήτε. Σέ κείνο τό κλαρί, πού κρεμάτε τά σπαθιά σας, θαρθή μιά μέρα πού θά κρεμάσουν οι γύφτοι τά όργανά τους».
(Ελέχθη εις χωρίον Άγιος Δονάτος Σουλίου).

7. «Θάρθουν οι κόκκινοι σκούφοι κι ύστερα οι Άγγλοι επί 54 χρόνια, καί κατόπιν θά γίνη Ρωμαίϊκο».
(Ελέχθη εν Κεφαλληνία περί τής απελευθερώσεως τής Επτανήσου).

8. «Τά όρια τού Ρωμαίϊκου θάνε η Βωβούσα (ο ποταμός Αώος)».
(Ελέχθη εν Παλαιά Άρτη).

9. «Εκείθε θάρθη τό Ρωμαίϊκο».
(Τήν προφητεία ταύτην είπεν ο Άγιος εν Πρεβέζη δεικνύων τό μέρος τής Στερεάς, από τό οποίον θά προήρχετο ο στρατός τής ελευθερίας. Η προφητεία επραγματοποιήθη τώ 1912).

10. «Τά βάσανα είνε ακόμη πολλά. Θυμηθήτε τά λόγιά μου προσεύχεσθε, ενεργείτε καί υπομένετε στερεά. Έως ότου νά κλείση αυτή η πληγή τού πλατάνου, τό χωριό σας θάνε σκλαβωμένο καί δυστυχισμένο».
(Ελέχθη εις Τσαραπλανά, τό σημερινόν Βασιλικόν τής Ηπείρου. Η πληγή τού πλατάνου έκλεισε τώ 1912, έτος απελευθερώσεως τής Ηπείρου).

11. «Πότε θαρθή τό ποθούμενον;», ηρώτησαν τόν Άγιον εις Τσαραπλανά τής Ηπείρου. «Όταν σμίξουν αυτά», απήντησεν ο Άγιος δεικνύων δυό δενδρύλια.
(Τά δενδρύλια εμεγάλωσαν, επάχυναν καί έσμιξαν τώ 1912).

12. «Τό ποθούμενον θά έρθη όταν θαρθούν δυό πασχαλιές μαζί».
(Πράγματι τώ 1912 αι εορταί Ευαγγελισμού καί Πάσχα συνέπεσαν).

13. «Άμα κλείση τό δένδρον καί κλεισθή μέσα τό παλούκι, τότε θά έλθη τό ποθούμενον. Θά γίνη κάποιο σημάδι καί νά μή φοβηθήτε. Νά πηγαίνετε βασίλεμα ηλιού σ εκείνα τά βουνά (τής Ομάλιας καί τής Μερόπης), όπου θά γλυτώσουν πολλές ψυχές. Μαζί σας μή πάρετε τίποτε, μόνον τίς ψυχές σας νά γλυτώσετε. Καί δέν θά βαστάξη τό κακό περισσότερο από 24 ώρες».

14. «Τά χωριά τού κάμπου θά πάθουν χαλάστρα, ενώ στίς ποδιές τού Κισσάβου θά κοιμηθούν σκλάβοι καί θά ξυπνήσουν ελεύθεροι».
(Ελέχθη εν Λαρίση).

15. «Άν τό κυπαρίσσι αυτό ξεραθή από τήν κορυφή, η Ελλάς θά ελευθερωθή άν ξεραθή από κάτω, δέν θά ελευθερωθή».
(Ελέχθη εν Ζελενίτσα (Πρασιά) τής Ευρυτανίας).

16. «Μέ δυσκολία θάρθη».
(Εννοείται τό ποθούμενον).

17. «Όταν θά ιδήτε τό χιλιάρμενο στήν Άσπρη θάλλασα, θάρθη τό ποθούμενον».

18. «Όταν θά ιδήτε τό χιλιάρμενο στά ελληνικά νερά, τότε θάρθη».

(Πρβλ. προηγουμένην).

19. «Όταν θά ιδήτε τό χιλιάρμενον στά ελληνικά ύδατα, τότε θά λυθή τό ζήτημα τής Πόλης».

20. «Θάρθη ξαφνικά. Νά έχετε ένα σακκούλι σιτάρι κρεμασμένο στή θύρα. Αυτό θά σάς εμποδίση φεύγοντας. Μή τό αφήσετε. Νά τό πάρετε μαζί σας, γιά νά φάνε τά παιδιά σας».

21. «Στήν Αυλώνα θά γίνη χαλασμός. Θά έλθουν στρατεύματα νά ελευθερώσουν τόν τόπο».

22. «Στό Μπουκορμέ θά χυθή πολύ αίμα».

23. «Όταν ακούετε ότι ο πόλεμος άρχισε, τότε κοντά είνε».

24. «Όσα χωριά είνε κοντά σέ δρόμο πολλά θά τραβήξουν».

25. «Η Δρόπολις θά πάθη, διότι ο τόπος είνε γυμνός».

26. «Η Δρόπολις θά είνε γεμάτη στρατεύματα».

27. «Θά χαθή η σοδιά τής χρονιάς από τήν εύφορη Δρόπολι καί – μάνα μου! – αίμα πολύ πού έχει νά χυθή».

28. «Λάκκοι καί βράχοι στή Δρόπολι θά είνε γεμάτοι φεύγοντας».

29. «Εις τά χωρία Πέπελη, σείς άδικα θά φοβάσθε τίποτε δέν θά πάθετε. Μόνον τά παιδιά σας πού θά είνε στούς δρόμους θά κλαίτε».

30. «Οι αντίχριστοι θά φύγουν, αλλά θάρθουν πάλι έπειτα θά τούς κυνηγήσετε έως τήν Κόκκινη Μηλιά».

31. «Θάρθη όταν έρθουν δυό καλοκαίρια καί δυό πασχαλιές μαζί».

32. «Ξένος στρατός θά έλθη, Χριστό θά πιστεύη, γλώσσα δέν θά ξέρη…».

33. «Θάρθη καί μία φορά ασκέρι ξένο πού τό Χριστό θά πιστεύη. Αλλά σείς δέν θά τό ξέρετε».

34. «Μέ άλλους θά κοιμηθήτε καί μέ άλλους θά ξημερώσετε».

35. «Θά ιδήτε τρείς φαμίλιες σ ένα σπίτι».

36. «Εσείς θά πάτε νά κατοικήσετε αλλού καί άλλοι θαρθούν νά κατοικήσουν σέ σάς».

37. «Θά δήτε 40 άλογα νά τά δένουν σέ ένα παλούκι».

38. «Πολλοί θά χάνωνται από τήν πείνα».

39. «Οι πλούσιοι θά γίνουν πτωχοί καί οι πτωχοί θά πεθάνουν».

40. «Μιά χούφτα μάλαμα μία χούφτα αλεύρι».

41. «Θά έρθη καιρός πού οι Ρωμιοί θά τρώγωνται αναμεταξύ τους. Εγώ συστήνω ομόνοιαν καί αγάπην».

42. «Θά ιδήτε καί τακτικό στρατό, θά ιδήτε καί ρέμπελο (αντάρτικο) από αυτούς πολλά θά υποφέρετε».

43. «Θά σάς ζητήσουν τά ντουφέκια νά έχετε διπλά νά δώκετε τό ένα καί νά κρατήσετε τό άλλο. Ένα ντουφέκι 100 ψυχές θά γλυτώση».

44. «Θά έρθη καιρός πού θά διευθύνουν τόν κόσμο τά άλαλα καί τά μπάλαλα».

45. «Η αιτία τού γενικού πολέμου θά είνε από τή Δαλματία».

46. «Η αιτία τού γενικού πολέμου θάρθη από τή Δαλματία. Πρώτα θά διαμελισθή η Αυστρία καί ύστερα η Τουρκία».

47. «Ο χαλασμός θά γίνη από ένα κασσιδιάρη».

48. «Θά προσπαθούν νά τό λύσουν μέ τήν πέννα, μά δέν θά μπορούν. 99 φορές μέ τόν πόλεμο καί μία με τήν πέννα».

49. «Άν βρεθούν 3 δυνάμεις σύμφωνες, τίποτε δέν θά πάθετε».

50. «Άν τό ζήτημα λυθή μέ τόν πόλεμο, θά πάθετε πολλές καταστροφές σέ τρείς χώρες μία θά μείνη…».

51. «Θά έρθη καιρός πού δέν θά ακούτε (μαθαίνετε) τίποτε».

52. «Ό,τι σάς ζητούν, νά δίνετε ψυχές μόνον νά γλυτώνετε».

53. «Άν βρίσκουν στό δρόμο ασήμι, δέν θά σκύβουν νά τό πάρουν. Γιά ένα όμως αστάχυ θά σκοτώνωνται ποιός νά τό πρωτοπάρη…».

54. «Τό κακό θά σάς έρθη από τούς διαβασμένους».

55. «Ή τρείς μέρες ή τρείς μήνες ή τρία χρόνια θά βαστάξη».

56. «Θάρθη καιρός πού δέν θά υπάρχη αυτή η αρμονία πού είνε σήμερα μεταξύ λαού καί κλήρου».

57. «Οι κληρικοί θά γίνουν οι χειρότεροι καί οι ασεβέστεροι τών όλων».

58. «Στήν Πόλι θά χυθή αίμα πού τριχρονίτικο δαμάλι θά πλέξη (πλεύση)».

59. «Καλότυχος όποιος ζήσει μετά τό γενικό πόλεμο. Θά τρώγη μέ ασημένιο κουτάλι…».

60. «Μετά τό γενικό πόλεμο θά ζήση ο λύκος μέ τ αρνί».

61. «Θάρθη πρώτα ένα ψευτορωμαίϊκο νά μή τό πιστέψετε θά φύγη πίσω».

62. «Θά μαζωχτή τό χιλιάρμενο στό Σκάλωμα (Άγιοι Σαράντα) καί θάρθουν κοκκινογέλεκοι, νά πολεμήσουν γιά σάς».

63. «Οι Τούρκοι θά φύγουν, αλλά θά ξανάρθουν πάλι καί θά φθάσουν ως τά Εξαμίλια. Στό τέλος θά τούς διώξουν εις Κόκκινη Μηλιά. Από τούς Τούρκους τό 1/3 θά σκοτωθή, τό άλλο τρίτο θά βαπτισθή καί μονάχα τό 1/3 θά πάη στήν Κόκκινη Μηλιά».

64. «Τόσα πολλά θά γίνουν, πού οι μανάδες θά γεννήσουν πρόωρα από τό φόβο τους».

65. «Ζώα δέν θά μείνουν θά τά φάνε. Φάτε καί σείς μαζί μ αυτούς. Στά Τζουμέρκα θά πάρετε σπόρο».

66. «Σπίτια μεγάλα μή κάμετε. Λιάσες νά κάμνετε νά μή σάς έρχωνται μέσα».

67. «Θά σάς επιβάλουν μεγάλο καί δυσβάστακτο φόρο, αλλά δέν θά προφθάσουν».

68. «Θά βάλουν φόρο στίς κότες καί στά παράθυρα».

69. «Θά ζητήσουν νά σάς πάρουν καί στρατιώτας. Δέν θά προφθάσουν όμως».

70. «Οι Τούρκοι θά μάθουν τό μυστικό 3 μέρες γρηγορώτερα από τούς Χριστιανούς».

71. «Όταν ακούσετε ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω, τότε κοντά θά είνε».

72. «Άν ο πόλεμος πιαστή από κάτω, λίγα θά πάθετε άν πιαστή από πάνω, θά καταστραφήτε».

73. «Οι βράχοι καί οι λάκκοι θά είνε γεμάτοι κόσμο».

74. «Θάρθη ξαφνικά ή τό βόϊδι στό χωράφι ή τό άλογο στ αλώνι».

75. «Λυπηρόν είνε νά σάς τό ειπώ σήμερον, αύριον καρτερούμεν δίψες, πείνες μεγάλες πού νά δίδωμεν χιλιάδες φλουριά καί νά μήν ευρίσκωμεν ολίγον ψωμί».

76. «Μετά τόν πόλεμον οι άνθρωποι θά τρέχουν μισή ώρα δρόμο, γιά νά βρίσκουν άνθρωπο καί νά τόν κάμνουν αδελφό».

77. «Αμπέλια μή φυτεύετε, διότι θά χαλάσουν καθώς εκείνα στή Δρυϊνούπολι».

78. «Θά γίνη ένα χαρτοβασίλειο, πού θά έχη μέγα μέλλον στήν Ανατολή».

79. «Ο κόσμος τόσον θά πτωχεύση, πού θά ζώνεται μέ κληματσίδες».

80. «Η αιτία θά έλθη από τά Δελειατά».

81. «Η Γαλλία θά ελευθερώση πολλά ελληνικά μέρη καί ιδίως οι Ιταλοί».

82. «Η Γαλλία θά λευτερώση τήν Ελλάδα, τήν Ήπειρο η Ιταλία».

83. «Από τρία μπουγάζια στενά, Κρά, Κράψη καί Μουζίνα, θά περνούν πολλά στρατεύματα γιά τήν Πόλι. Καλόν είνε τά γυναικόπαιδα νά βγούν στά βουνά. Θά σάς ρωτούν άν είνε μακρυά η Πόλι εσείς νά μή λέτε τήν αλήθεια, διότι θά σάς κακοποιήσουν. Ο στρατός αυτός δέν θά φθάση στήν Πόλι, στή μέση του δρόμου θά μάθη ότι ο πόλεμος ετελείωσε».

84. «Θά έρθη καιρός, πού θά φέρη γύρες ο διάβολος μέ τό κολοκύθι του».

85. «Θά βλέπετε νά πηγαίνουν άλλοι επάνω καί άλλοι κάτω».

86. «Η λευτεριά θαρθή από κάτω από όπου χύνονται τά νερά».

87. «Από πάνω καί από τή σκάλα χαλασμό μή περιμένετε».

88. «Ένα ψωμί θά χαθή τό μισό, καί ένα ολόκληρο».

89. «Θά έρθη καιρός πού μιά γυναίκα θά διώχνη δέκα Τούρκους μέ τή ρόκα».

90. «Τόν Πάπαν νά καταράσθε, διότι αυτός θά είνε η αιτία».

91. «Ο χαλασμός στόν τόπο θά γίνη από ένα όνομα αξιωματούχου… (δυσανάγνωστον)».

92. «Πολλά χωριά θά καταστραφούν, οι τρείς χώρες θά γίνουν μία».

93. «Νά έχετε τρείς θύρες άν σάς πιάσουν τή μιά, νά φύγετε από τήν άλλη».

94. «Πίσω από τή μιά θύρα νά κρυφθή κανείς, γλυτώνει θά είνε βιαστικό».

95. «Νά παρακαλήτε νά είνε μέρα καί όχι νύκτα, καλοκαίρι καί όχι χειμώνας».

96. «Οι άνθρωποι θά μείνουν πτωχοί, γιατί δέν θάχουν αγάπη στά δένδρα».

97. «Οι άνθρωποι θά καταντήσουν γυμνοί, γιατί θά γίνουν τεμπέληδες».

98. «Από ψηλά, μέσα από τό λιμάνι θάρθη ο χαλασμός».

99. «Θά σάς ρίξουν παρά πολύ θά σάς ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, αλλά δέν θά μπορέσουν».

100. «Εσείς θά σώσετε άλλους καί οι άλλοι εσάς».

101. «Εσείς θά φύγετε απ τ αριστερά βουνά από τή δεξιά μεριά όχι από τίς σπηλιές μή φοβάστε».

102. «Θαρθή ξαφνικά τ άλογα θ απομείνουν ζεμένα στίς δουλειές τους καί σείς θά φύγετε».

103. «Θάνε όγδοος αιώνας πού θά γίνουν αυτά».

104. «Νά κρυφθήτε ή κοντά στήν πόρτα ή κοντά στήν πλάκα, άν είνε βιαστικό καί γρήγορο».

105. «Πολλά θά συμβούν. Οι πολιτείες θά καταντήσουν σάν μπαράγκες».

106. «Θαρθή καιρός πού θά βγή ο καταραμένος δαίμονας από τό καυκί του».

107. «Θαρθή μία φορά ένας ψευτοπροφήτης μή τόν πιστέψετε καί μή τόν χαρήτε. Πάλι θά φύγη καί δέν θά μεταγυρίση».

108. «Θαρθή καιρός πού οι χριστιανοί θά ξεσηκωθούν ο ένας κατά τού άλλου».

109. «Νάχετε τό σταυρό στό μέτωπο, γιά νά σάς γνωρίσουν ότι είσθε χριστιανοί».

110. «Δέν θά φτάση ο στρατός στήν Πόλι στή μέση του δρόμου θάρθη τό μαντάτο, ότι έφθασε τό ποθούμενο».

111. «Πήγαινε καί στό δρόμο θ ανταμειφθής».

(Ελέχθη εν Δερβιστάνη περί τίνος, όστις ειρωνεύθη τόν Άγιον. Ούτος μετ ολίγον ετραυματίσθη καθ οδόν υπό τινος εχθρού του).

112. «Ειπέ εις τά είδωλα εκείνα νά μήν έρθουν εδώ, αλλά νά γυρίσουν εις τά οπίσω».

(Καθώς ο Άγιος εδίδασκεν εις Άσσον τής Κεφαλληνίας, διέκοψε μίαν στιγμήν τό κήρυγμά του καί απέστειλεν ένα ακροατήν του εις τήν οικίαν τού άρχοντος τού τόπου ειπών τούς λόγους τούτους. Ούτος απελθών εύρε 4 κυρίας τής αριστοκρατίας ασέμνως ενδεδυμένας, «κατά τόν τότε ενετικόν συρμόν ξεστήθωτες», αι οποίαι ήσαν έτοιμοι νά έλθουν καί νά παρακολουθήσουν τό κήρυγμα τού Αγίου).

113. «Φτιάνετε σπίτια τορνευτά καί δέν πρόκειται νά κατοικήσετε σ αυτά».
(Είπε τούς λόγους τούτους ο άγιος εις Άσσον τής Κεφαλληνίας, όταν μίαν ημέραν διήρχετο πρό μιάς νεοκτίστου οικίας. Μετ ολίγον όλοι οι ιδιοκτήται απέθανον πλήν μιάς μοναχής).

114. «Τό παιδί αυτό θά προκόψη, θά κυβερνήση τήν Ελλάδα καί θά δοξασθή».
(Ελέχθη περί τού Ιωάννου Κωλέττη).

115. «Θά γίνης μεγάλος άνθρωπος, θά κυριεύσης όλη τήν Αρβανιτιά, θά υποτάξης τήν Πρέβεζα, τήν Πάργα, τό Σούλι, τό Δελβίνο, τό Γαρδίκι καί αυτό τό τάχτι τού Κούτρ πασά. Θά αφήσης μεγάλο όνομα στήν οικουμένη. Καί στήν Πόλι θά πάς, μά μέ κόκκινα γένεια. Αυτή είνε η θέλησι τής θείας προνοίας. Ενθυμού όμως εις όλην τήν διάρκειαν τής εξουσίας σου νά αγαπάς καί νά υπερασπίζεσαι τούς χριστιανούς, άν θέλης νά μείνη η εξουσία εις τούς διαδόχους σου».
(Ελέχθη εν Τεπελενίω περί τού Αλή πασά).

116. «Θά βγούν πράγματα από τά σχολεία πού ο νούς σας δέν φαντάζεται».

117. «Θά δήτε στόν κάμπο αμάξι χωρίς άλογα νά τρέχη γρηγορώτερα από τόν λαγό».
(Ελέχθη εν Βουλιαράταις παρά τήν Δρόπολιν).

118. «Θαρθή καιρός πού θά ζωσθή ο τόπος μέ μιά κλωστή».
(Ελέχθη εν Άσσω τής Κεφαλληνίας).

119. «Θαρθή καιρός πού οι άνθρωποι θά ομιλούν από ένα μακρυνό μέρος σέ άλλο, σάν νάνε σέ πλαγιανά δωμάτια, π.χ. από τήν Πόλι στή Ρωσία».

120. «Θά δήτε νά πετάνε άνθρωποι στόν ουρανό σάν μαυροπούλια καί νά ρίχνουν φωτιά στόν κόσμο. Όσοι θά ζούν τότε θά τρέξουν στά μνήματα καί θά φωνάζουν: Εβγάτε σείς οι πεθαμένοι νά μπούμε μείς οι ζωντανοί».

121. «Τό κακό θά έλθη μέχρι τόν Σταυρόν καί δέν θά μπορέση νά πάη κάτω. Μή φοβηθήτε. Μή φύγετε από τά σπίτια σας».
(Ελέχθη εις τήν περιοχήν Πολυνερίου Γρεβενών. Πράγματι τώ 1940 οι Ιταλοί έφθασαν μέχρι τήν τοποθεσίαν Σταυρός, όπου είχε κηρύξει ο Άγιος, καί εσταμάτησαν).

122. «Όταν θά πέση ο κλώνος (πού είνε στημένος ο Σταυρός), θά γίνη μεγάλο κακόν, πού θά έλθη από τό μέρος όπου θά δείξη ο κλώνος καί όταν θά πέση τό δένδρον, θά γίνη ένα μεγαλύτερον κακόν».
(Ελέχθη εις χωρίον Τσιράκι (σήμερον Άγιος Κοσμάς) Γρεβενών. Πράγματι τώ 1940 έπεσεν ο κλώνος καί ο Σταυρός πρός τό μέρος τής Αλβανίας, όθεν επετέθησαν οι Ιταλοί, καί τώ 1947 τό δένδρον, ότε η περιοχή κατεστράφη εντελώς λόγω τού εμφυλίου πολέμου).

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.