Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κων. Ραμιώτης, Πρώην Δικαστής-1. Ἂν δὲν χτυπήσουν οἱ καμπάνες… ἂν δὲν χτυπήσουν οἱ καμπάνες… Ἡ πανδημία τρέχει στὴ χώρα! Ἐπιβλήθηκε μία δεύτερη καραντίνα! Εἶναι καιρός, νομίζω , νὰ σκεφθοῦμε· Τί δὲν πῆγε καλὰ μὲ τὴν πρώτη καραντίνα; Γιατί κατ’ οὐσίαν ἀπέτυχαν τὰ μέτρα; Ποιὸς φταίει;Γιατί ὁ κορωνοϊός ἐξαπλώνεται;

2. Ἡ λυπηρὴ αὐτὴ πραγματικότητα μᾶς ἀναγκάζει, πλέον, ἀγαπητοὶ Χριστιανοὶ καὶ Ἕλληνες, νὰ δοῦμε, ὅσο μᾶς εἶναι δυνατόν, καὶ μία ἄλλη πλευρὰ τῆς πανδημίας, καὶ νὰ βροῦμε ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα:Ἔχει ἡ παγκόσμιος αὐτὴ λοιμώδης νόσος σχέση μὲ τὴν ζωή μας, ὅπως τὴν ζοῦμε, ὡς ἄνθρωποι καὶ εἰκόνες Θεοῦ; Ἔχει, δηλαδὴ, πνευματικὴ ἀναφορὰ στὸ Θεό; Δηλαδὴ, σχέση μὲ τὴν πνευματική, ἐκκλησιαστικὴ καὶ τὴν θεοπρεπῆ στάση μας;
3. Μία κατ’ ἀρχήν, διαπίστωση: Ἡ ἀποστασία τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ Θεὸ εἶναι ἀναμφίβολη καὶ δεδομένη. Τείνει νὰ γίνη κοινωνικὴ ἰδεολογία! Αὐτὸ εἶναι φανερὸ καὶ αὐταπόδεικτο. Τὸ βλέπουν ὅλοι καὶ τὸ αἰσθάνονται στὴν καθημερινὴ ζωή τους. Δὲν χρειάζονται ἀποδείξεις. Ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ εἶναι πλέον φανερή, δημόσια. Τρέχει στοὺς δρόμους. Τὸ φαινόμενο εἶναι παγκόσμιο.

4. Ὁ Ὀρθόδοξος καὶ συνειδητὸς χριστιανὸς στὴν πατρίδα μας, στοιχούμενος στὴν προγονική του πίστη, στὸν προηγούμενο πνευματικὸ καὶ χριστιανικὸ του πολιτισμό, στὶς παραδόσεις του, τὰ πάθη, στὴν εὐσέβειά του, στὸν φόβο καὶ στὸν σεβασμό του στὸ Θεὸ λέει χαρακτηριστικά: Θεοῦ ὀργὴ μᾶς βρῆκε! Εἶναι θεομηνία! Ποιὸς μπορεῖ βάσιμα νὰ τοῦ ἀντιλέξη;

Ποιὸς μπορεῖ νὰ τοῦ πῆ ὅτι ἡ πίστη τοῦ αὐτὴ δὲν εἶναι ἀληθινή, ἀφοῦ ἔχει μαζί της ὅλη τὴν βιβλικὴ θεμελίωση; Καὶ γιατί μᾶς βρῆκε θεομηνία; ἀπαντᾶ ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ: διὰ τὶς ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἀρχόντων του! Μία πραγματικότητα ἀναμφισβήτητη!

5. Εἶναι ἁγιογραφικὰ κατοχυρωμένη ἡ ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός, ἔναντι τῶν πολυποικίλων ἁμαρτιῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀρχόντων του – κυβερνητῶν, ἐνεργοποιεῖ καὶ τὴν δικαιοσύνη του καὶ τὴν φιλανθρωπία του καὶ τὸ ἔλεός του συγχρόνως! Ἄπειρος ἡ δικαιοσύνη του, ἄπειρο καὶ τὸ ἔλεός του. Εἶναι ἀκατανόητος ἡ συνύπαρξή τους. «Ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήστησαν, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν» (Ψαλμ. 84).

Ἔτσι ὁ Χριστὸς μᾶς ἐπισκέπτεται, πολλάκις, ἐν ράβδῳ! Βλέπουμε ὅτι ἐνεργοποιοῦνται οἱ πνευματικοὶ νόμοι!

Πέραν ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα, ἐν σημείοις. Καὶ ἀποροῦμε, γιατί μᾶς βρῆκε ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ! Ξεχνᾶμε ὅτι τὸ σύμπαν καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔχουν δημιουργὸ καὶ κυβερνήτη!!!

Ἐξέτεινε λοιπόν ὁ ἀληθινὸς Θεός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τὴν παιδαγωγική του ράβδο, τὴν λοιμώδη νόσο, νὰ ἐξαπλωθῆ παγκόσμια. Γιατί ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, μεθυσμένη ἀπὸ ἐγωϊσμὸ καὶ ὑπερηφάνεια τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἀποστάτησε ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Θεό. Εἶπε:δὲν ὑπάρχει Θεός. Ἡ ἀθεΐα στὸ ἔπαρκον· ἡ ἀσέβεια καὶ ἡ ἀθεοφοβία καὶ τῶν μὴ χριστιανῶν ἀκόμη δημόσια καὶ φανερά.

Ἐγίναμε ἄφρονες καὶ ἀνόητοι, κατὰ τὸν ψαλμῳδό. «Εἶπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός. Διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός». «Εἶπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Οὐκ ἔστι Θεός. Διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἀνομίαις, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθὸν (Ψαλμ 13, 52) «Πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν (Ἑβρ. 2,2) καὶ «…δι’ ὃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας (Κολασ. γ΄ 6).

Ἡ λεγομένη «Δύση» σάπισε κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία της, τὴν ἔκλυση τῶν ἠθῶν. Φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ γίνη καὶ εὐλογία γάμου ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία (;). Τί Χριστιανικὸ ἔμεινε πλέον σ’ αὐτούς;

6. Ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος, ὁ πεντάγλωσσος, εἶπε προφητικά: Ὅσων τὸ κατάρατο αὐτὸ ἁμάρτημα (θυμίζει Σόδομα καὶ Γόμορρα) τρέχει στοὺς δρόμους, τότε βρισκόμαστε στὶς παραμονὲς τοῦ Ἀντιχρίστου (ἐννοεῖ ὡς πρόσωπο)!

Ὁ ἰὸς καὶ ἡ νόσος του εἶναι ὑποτακτικοί τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ὑποτακτικὸς εἶναι καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὁ κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση Τοῦ Θεοῦ πλασμένος. Ἑπομένως, ἡ πληγὴ τῆς λοίμωξης, ποὺ ἦρθε σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, ὑπάγεται, καὶ κατὰ τὸν φυσικὸ νόμο στὸν ἐξουσιαστή της καὶ Κύριο Θεό. Ἂν καὶ ἡ πληγὴ αὐτὴ εἶναι ἔργο ἀνθρώπινο, ὅπως δείχνουν καὶ οἱ συνοδεύουσες αὐτή περιστάσεις καί συνεπῶς ἐνεργεῖ τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου καί ὁ Θεός τό ἀφήνει νά ἐνεργήση! Ἀλλά ὁ Θεός ἔχει σχέδια δικά του πού ὑπερβαίνουν τά σχέδια τῶν ἀνθρώπων!

7. Ζοῦμε ὁμολογουμένως ἡμέρες τῆς Ἀποκαλύψεως. Συνεπῶς ἡ Ἀποκάλυψη ἔχει κάτι νὰ μᾶς εἰπῆ γιὰ τὴν πληγὴ αὐτή, ὅπως καὶ γιὰ ὅλες τὶς τιμωρίες ποὺ ἀναφέρονται σ’αὐτή.

Ἡ ἀποκάλυψη εἶναι, ὡς γνωστόν, προφητικὸ βιβλίο καί ἡ Ἐκκλησία μας τὸ συμπεριέλαβε, ἀρχαιόθεν, στὸν κανόνα τῶν βιβλίων της.

Ἡ Ἀποκάλυψη λέγει γιὰ τὶς Τιμωρίες (θεομηνίες) τοῦ Θεοῦ πολλὲς φορές. Ἀναφέρομεν μία: «… 9. καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγάς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 10 Καὶ ὁ πέμπτος (Ἄγγελος) ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ (τὰ ὄργανα τοῦ ἀντιχρίστου- οἱ ἄπιστοι, ἄθεοι, ἀντὶ-Χριστοι) ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, (αἰσθητοῦ- πνευματικοῦ; καὶ σήμερα δὲν ξέρουν τί λένε καὶ τί κάμουν). 11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν (Ἐβλασφήμησαν σήμερα τὰ Ἄχραντα μυστήρια ὅλα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας (Ἡ Κ. Διαθήκη, μὲ σύντομη ἑρμηνεία τοῦ καθηγητοῦ Παν. Τρεμπέλα (Κεφ. ΙΣΤ΄ 9-11).

Ἡ Ἀποκάλυψη, ἀναφερομένη, στὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησία μας, μέχρι τὴ συντέλεια τοῦ αἰῶνος, ἀφορᾶ σὲ ὅλα τὰ Ἔθνη κατά τὸν λόγο τοῦ Ἀπ. Παύλου «Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῆ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος… (Ρωμ. Β΄ 14-15).

8. Στὴν Ἑρμηνεία τῆς Ἀποκάλυψης ὁ ἀείμνηστος αὐτὸς Καθηγητὴς (…φῶς Χριστοῦ εἶχε μέσα του), μεταξὺ ἄλλων, γιὰ τὰ ἀκόλουθα διαφωτιστικά: Ἡ «Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου γράφει, εἶναι ἕνα προφητικὸ βιβλίο, στὸ ὁποῖο ὁ Θεόπνευστος συγγραφέας ἐκθέτει τὴν ἀποκάλυψη, τὴν ὁποία «…ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός», γιὰ νὰ δείξει στοὺς δούλους του «ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει (Ἀπ. Α, 1).

Καὶ συνεχίζει «…Σκοπὸς γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ θεῖος Ἀπόστολος ἔγραψε τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι τὸ νὰ προτρέψει τοὺς πιστοὺς νὰ προετοιμάζουν τοὺς ἑαυτούς τους γιὰ τὴ δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου μὲ ἐγρήγορση καὶ μετάνοια, καὶ νὰ τοὺς παρηγορήσει, ὥστε μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς θλίψεις ποὺ θὰ προηγηθοῦν ἀπὸ τὴν παρουσία αὐτή.

Συνεπῶς, κύριο θέμα τοῦ βιβλίου εἶναι ὁ ἀγώνας πρὶν ἀπὸ τὴν δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου, μεταξύ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς δυνάμεως τοῦ σατανᾶ. Ἡ δύναμη αὐτὴ τοῦ σατανᾶ τελικὰ κατασυντρίβεται ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ ἀπὸ τὸν ὁριστικὸ θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ κεντρικὴ ἔννοια ποὺ κυριαρχεῖ σ’ ὅλο τὸ βιβλίο, εἶναι ὁ ἀγώνας αὐτὸς τοῦ ἐσφαγμένου Ἀρνίου, δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ… (Κεφ. Στ, 2).

9. Στὴν ἑρμηνεία τοῦ ΣΤ΄ κεφαλαίου, ὁ ἀείμνηστος Καθηγητὴς γράφει: «Στὸ κεφάλαιο αὐτὸ ἐξιστορεῖται τὸ ἄνοιγμα τῶν ἕξι σφραγίδων τοῦ βιβλίου. Οἱ σφραγίδες αὐτὲς ἐκπροσωποῦν ὄχι ὁρισμένα ἱστορικὰ γεγονότα, ἀλλὰ ὁμάδες τιμωριῶν. Μὲ τὶς τιμωρίες αὐτὲς ὁ Θεὸς ἐνισχύει τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου σὲ κάθε γενεὰ καὶ σὲ κάθε ἐποχὴ μέχρι τὴ συντέλεια. Ἡ πρώτη σφραγίδα σημαίνει ὅλα τὰ κηρύγματα τοῦ Εὐαγγελίου μέχρι τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου. Ἡ δεύτερη σφραγίδα σημαίνει ὅλους τούς πολέμους. Ἡ τρίτη ὅλους τούς λιμούς. Ἡ τετάρτη ὅλες τὶς μολυσματικὲς ἀσθένειες. Ἡ πέμπτη ὅλους τούς διωγμοὺς ἐναντίον τῶν πιστῶν. Καὶ ἡ ἕκτη ὅλες τὶς μεγάλες θεομηνίες καὶ καταστροφὲς τῆς φύσεως. Αὐτὲς γεννοῦν στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων τὸ προαίσθημα τοῦ τέλους τοῦ κόσμου. Καὶ καθὼς διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη, διαμέσου τῶν γενεῶν, θὰ ἐπισφραγισθοῦν τελικὰ ἀπὸ τὶς τελειωτικὲς θλίψεις καὶ καταστροφὲς, τὶς ὁποῖες καὶ ἐξεικονίζουν. Καὶ θὰ σημάνουν τὴν κατάρρευση τοῦ κράτους τοῦ Ἀντιχρίστου».

10. Καὶ ὁ Χριστὸς γιὰ τὰ σημάδια πρὸ τῆς δευτέρας παρουσίας λέγει: «…Ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς· ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν. 11. Σεισμοὶ τε μεγάλοι κατὰ τόπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φοβητρὰ τε καὶ σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. 12. πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγάς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· 13 ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον… (Λουκ. κα΄ 9,13).

11. Στὸ κεφ. Η΄ τῆς Ἀποκάλυψης, γράφει ὁ Καθηγητής· περιγράφονται πληγὲς βαρύτερες καὶ τρομερότερες ἀπ’ αὐτὲς ποὺ περιγράφηκαν προηγουμέως στὸ κεφ. ΣΤ. Οἱ πληγὲς αὐτές (θεομηνίες) εἶναι νέα παιδαγωγικά. μέτρα, δραστικότερα ἀπὸ τὰ πρῶτα, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς ζητᾶ νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄπιστο καὶ ἁμαρτωλὸ κόσμο σὲ μετάνοια καὶ ἐπιστροφή. Οἱ θεομηνίες τώρα εἶναι πιὸ ἐπιτεταμένες δηλ. λιμός, καταστροφὴ στὶς θάλασσες καὶ διακόπτονται οἱ συγκοινωνίες. Μόλυνση τῶν ὑδάτων, θάνατος πολλῶν ἀνθρώπων καὶ πάλιν λοιμώδεις ἀσθένειες· ἀναστατώσεις τῶν οὐρανίων σωμάτων καὶ σκοτισμὸς τοῦ ὁρίζοντα καὶ τοῦ ἀέρα. Πρόκειται γιὰ θεομηνίες στὴ γῆ, τὴ θάλασσα, τά ποτάμια καὶ τὸν ἀέρα, ποὺ θὰ ἐπέρχονται σ’ ὅλες τὶς γενιές.

Στὸ Θ΄ κεφ. γράφει τά ἑξῆς: θὰ εἰσβάλλει κάποια πνευματικὴ ἐπιδημία διαβολικῆς προελεύσεως, ποὺ γεννᾶ στὶς ψυχὲς τῶν ἀσφράγιστων (ἀπίστων- ἀντιχρίστων) μίασμα ἀφόρητης μελαγχολίας. Κι ἀκόμη ἀναφέρεται σὲ ἐπιδρομὲς καὶ εἰσβολὲς βαρβάρων καὶ ξένων, ποὺ γιὰ πολλοὺς ἑρμηνευτές, προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ καὶ σκορπίζουν στὴ διάβασή τους ἐρείπια καὶ καταστροφές.

12. Τὸ κεφ. ΙΓ΄ εἶναι πολὺ σημαντικό, χαρακτηριστικὸ καὶ ἀπόλυτα σπουδαῖο γιὰ τὸ περιεχόμενό Του καὶ τὸν ἀριθμὸ 666, γιὰ τὸν ὁποῖο πολὺς λόγος γίνεται στὶς μέρες μας.

Ἔτσι, πρέπει νὰ τονίσουμε τὰ ἀκόλουθα: Τὸ πρῶτο θηρίο ποὺ ἀναφέρεται στὸ κεφάλαιο αὐτὸ εἶναι ἔμβλημα τοῦ Ἀντιχρίστου, τῆς ἐπίγειας δυνάμεώς του καὶ τῆς ἀντίθεης (στὶς μέρες μας) ἀντίχριστης πολιτικῆς ἐξουσίας, ὅπως τονίζει λίαν χαρακτηριστικὰ καὶ ἐπικαίρως ὁ ἀείμνηστος καθηγητής. Χρησιμεύει (ἡ πολιτικὴ ἐξουσία) ὡς ὄργανο τοῦ δράκοντος, δηλαδὴ τοῦ σατανᾶ, στὸν ἀγώνα του ἐναντίον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Πόσο ἄριστα ἡ ἐπισήμανση αὐτὴ ἐπιβεβαιώνεται στὰ πρά­γματα ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας μέχρι σήμερα! Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία δεύτερη εἰκόνα, γιὰ τὴν ὁποία λέγει: Ἡ εἰκόνα αὐτὴ συμβολίζει καὶ ὅλα τὰ κράτη ποὺ σχηματίσθηκαν ἀπὸ τὰ ἐρείπια τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους ἢ τὰ κράτη ποὺ σχηματίσθηκαν ἢ θὰ σχηματισθοῦν σ’ ὅλη τὴ γῆ μέχρι τὴν πλήρη ἐπικράτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἀρχηγοὶ τῶν κρατῶν αὐτῶν καὶ ἡ πλειονότητα τῶν λαῶν συμμαχεῖ μὲ τὸν δράκοντα (γίνονται ὑποχείρια τὰ κράτη στὸ σατανᾶ) καὶ τὸν βοηθᾶ νὰ ἐξαφανίσει τὸ ὄνομα τοῦ Ἀρνίου.

13. Στὸ κεφάλαιο αὐτὸ γίνεται ἐπίσης λόγος καὶ γιὰ ἕνα ἄλλο θηρίο, ποὺ ἔχει κέρατα ἀρνίου. Ὁ φωτισμένος καὶ ἁγιασμένος καθηγητὴς γράφει: Τὸ θηρίο αὐτὸ συμβολίζει τὴν πνευματικὴ δύναμη ποὺ συντελεῖ στὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ ἀσεβοῦς κράτους τοῦ Ἀντιχρίστου. Εἶναι ὁ ψευδοπροφήτης του. Κύριος ἐκπρόσωπός του ἦταν τότε τὸ εἰδωλολατρικὸ ἱερατεῖο καθὼς καὶ οἱ κάθε εἴδους ἀντίθεες ἐκδηλώσεις σὲ πνευματικὸ ἐπίπεδο (θεωρία καὶ πράξη) ποὺ τὸ διαδέχτηκαν. Σ’ αὐτὲς πρέπει νὰ περιληφθοῦν καὶ οἱ αἱρέσεις καὶ κάθε παραποίηση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ Χριστιανικοῦ πνεύματος ἀπὸ τοὺς ἀνάξιους ἐκκλησιαστικοὺς λειτουργούς:

14. Ἀλλά, ἀγαπητοὶ χριστιανοί, ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρνίου ποὺ θέλει ὁ σατανᾶς καὶ διάβολος νὰ ἐξαφανίση;

α) Ὡς γνωστὸν διανύουμε μέσα στὴν ἱστορία, καὶ σήμερα ζοῦμε σὲ μία κατάσταση ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, ποὺ λέγεται Νέα Τάξη πραγμάτων ἢ Παγκοσμιοποίηση. Κινεῖται, ὅπως βλέπετε καὶ ξέρετε ἀοράτως, κρυφίως, μὲ δόλιους στόχους καὶ σκοπούς, ἀπό τίς σκοτεινὲς δυνάμεις τοῦ διαβόλου καὶ τῶν κρατῶν (κυβερνήσεών τους), ὅπως λέγει ἡ ἀποκάλυψη.

β) Μία ἔκφανση τῆς «παγκοσμιοποιήσεως» καὶ «Νέας Τάξης Πραγμάτων» εἶναι καὶ ἡ δημιουργία ἀπὸ τοὺς παγκοσμιο- ἐξουσιαστὲς μιᾶς «Παγκόσμιας Θρησκείας» κατὰ τὶς ἀντιλήψεις τους καὶ τὰ πιστεύω τους, μὲ ἔμπνευση σατανική.

γ) Ὅλα συνεπῶς δείχνουν ὅτι ἑτοιμάζεται καὶ κυοφορεῖται μία «παγκόσμια θρησκεία»!

δ) Καὶ μὴ ἀπορεῖτε γι’ αὐτό: Γιατί στὴν κρίση (φτιαχτή ὁπωσδήποτε καὶ στημένη) ποὺ ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς καὶ σατανικὲς δυνάμεις παγκοσμίως τῆς λοιμώδους νόσου (μὲ στόχους κρυφοὺς καὶ δολίους) ποὺ περνάει ἡ ἀνθρωπότητα, μεταξὺ ἄλλων βλασφήμων γιὰ τὰ μυστήρια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καὶ δὴ τοῦ μεγίστου καὶ σωτηριώδους μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, ποὺ εἶναι τὸ κέντρο τῆς λατρείας μας, γράφηκε στὸν τύπο καὶ ἡ «πρόταση»:ὅτι ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἀφαιρέση τὸ «ἐπιχείρημα» ἀπὸ τὴν «πανθρησκεία» νὰ λάβη ἀπόφαση νὰ βάλει κουταλάκια γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία! Δηλαδὴ γιὰ τὸν γράφοντα αὐτὴ ἡ «πρόταση», ἡ «πανθρησκεία» ἔγινε πραγματικότητα, ὑπάρχει, συγκροτήθηκε, εἶναι μπροστά μας καὶ πρέπει νὰ τῆς κάνουμε τὰ χατήρια! Νὰ τὴν ἀποδεχθοῦμε ὡς βιοκοσμοθεωρία!

15. Λέμε, λοιπόν, ὅτι ἑτοιμάζεται ἡ «παγκόσμια θρησκεία». Καὶ εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ ὅτι πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ σιγὰ- σιγά, ἀλλὰ βάσει κατα­χθονίου σχεδίου, προετοιμάζονται, μὲ τὴν ἐπιβολὴ ὁρατῶν καὶ ἀοράτων καὶ σκοτεινῶν σατανικῶν δυνάμεων, διαθρησκειακὲς διασκέψεις καὶ ἄλλες συν­αντήσεις ἀνειλικρινεῖς καὶ ὑποκριτικές, μὲ πολλαπλοῦς στόχους καὶ σκοπούς. Εἰς τοὺς στόχους αὐτοὺς καὶ σκοποὺς πρέπει νὰ συμπεριλάβουμε:

α) Τὴν «κατάλληλη» προετοιμασία τῶν λαῶν, β) τὴν «διαμόρφωση τῆς κοινῆς γνώμης» καὶ κυρίως τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν, καὶ ὀλίγον κατ’ ὀλίγον καὶ μικρὸν κατὰ μικρὸν νὰ γίνη ἡ λεγόμενη «πλύση ἐγκεφάλου», γιὰ νὰ ἐπέλθη, ὅπως ὑπολογίζουν καὶ σχεδιάζουν, ἡ ἀλλοίωση τῆς πίστεως καὶ ἡ ἐπάμβλυνση τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος· χαλάρωση καὶ ἀτονία τῆς συνειδήσεως τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀλήθεια! Ποιὸς δὲν βλέπει ὅτι ἡ «προπαγάνδα» καὶ ὁ φανερὸς πλέον διωγμὸς τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὸ ἀμπάρωμα τῶν ναῶν, ὥστε οἱ Χριστιανοί νὰ μὴ μετέχουν στὴ θεία λατρεία καὶ τὰ μυστήρια, καὶ τὰ κηρύγματα τῶν διαφόρων προβατόσχημων λύκων γιὰ «ἕνα Θεό», ἄγνωστο, ἀόρατο καὶ ἀπρόσωπο γιὰ ὅλους τούς ἀνθρώπους (!) δὲν ἔχει στόχο τὸν πράγματι ἀληθινὸ Θεὸ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανιῶν, δηλαδὴ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν; Γιατί ἐκεῖνο ποὺ ἐνοχλεῖ τὸν σατανᾶ καὶ τοὺς παραπλανουμένους ἐπ’ αὐτὸν ἀνθρώπους καὶ τοὺς σκοτίζει τὸν νοῦ καὶ τὸ διακριτικὸ λογικό, ὥστε νὰ μὴ βλέπουν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνο τὸ ὄνομα: Ἰησοῦς Χριστός! Ἔτσι ὁ σατανᾶς θέλει νὰ τὸ ἀπαλείψει ἀπὸ τὶς ψυχές. Θέλουν οἱ διαβαλόμενοι ἀπὸ τὸν σατανᾶ, μὲ τοὺς σκοτεινοὺς λογισμούς, νὰ τὸ ἐξαφανίσουν, νὰ μὴ ὀνομάζεται καὶ ἀκούγεται τὸ Πανάγιο ὄνομα τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός. Θέλουν νὰ φύγη ἀπὸ τὴ μέση ὁ Ἰησοῦς Χριστός! Δὲν μποροῦν νὰ ἀκοῦνε τὸ ὄνομά του! Ἡ λέξη Χριστιανὸς τοὺς ἐνοχλεῖ καὶ ταράζει τὴν ψυχή τους.

Ὅμως, ἐδῶ, ἂς δοῦμε γιὰ λίγο τὰ λόγια- ἀπολογία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου ἐνώπιον Τοῦ Ἰουδαϊκοῦ συνεδρίου: «…γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὅν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὅν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστη ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιὴς (ἀναφέρεται στὸ χωλὸ ποὺ θεράπευσε). Οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθείς ὑφ’ ὑμῶν τῶν οἰκοδομούντων, ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. Δ΄ 10,12).

γ) Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Ἅγιος καὶ μάρτυρας Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς λέγει καθαρὰ καὶ ἀπερίφραστα ὅτι ὁ μοναδικὸς σωτήρας τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτόν, λοιπόν, τὸν μοναδικὸ σωτήρα τοῦ κόσμου θέλουν οἱ παγκοσμιοποιητές, οἱ οἰκουμενιστὲς καὶ λοιποί «ἐνδιαφερόμενοι» νὰ τὸν βάλουν δίπλα καὶ πλάι καὶ «ἴσο» στοὺς «μύστες» τῶν διαφόρων ψευδοθρησκειῶν! Γι’ αὐτὸ στὶς διαθρησκειακὲς συναθροίσεις καὶ διασκέψεις καὶ συμπροσευχές, ποὺ ἔστησε καλὰ ὁ σατανᾶς, ἀπευθύνονται μόνο ἀόριστα σὲ «ἕνα Θεό», ἀφηρημένο, χωρὶς ὄνομα, πρόσωπο, ἄγνωστο, μὲ ἕνα προσδιορισμό, μὲ μία μόνο λέξη «Θεός», ἀφηρημένη, ποὺ δὲν μᾶς λέγει τί πρᾶγμα εἶναι αὐτὸς καὶ τίποτε ἄλλο. Καὶ τὸ σπουδαῖο εἶναι ὅτι, ὅλοι μαζί, καὶ ὁ καθένας ξεχωριστά, αὐτὸν τὸν «Θεὸ» τὸν θεωρεῖ δικό του! Τώρα ποιὸς ξεγελάει ποιόν ἐκεῖ μέσα, μὲ αὐτὴ τὴν «ὑποκριτικὴ καὶ φιλοφρονητικὴ» δῆθεν «ὑψηλὴ διπλωματία» δὲν γνωρίζω· πάντως καὶ ἀναμφισβήτητα ὁ σατανᾶς γελάει μὲ ὅλους μας!

16. Καταβάλλεται σύντονη προσπάθεια, γιὰ νὰ παρουσιασθῆ καὶ νὰ ἐμφανισθῆ στοὺς λαοὺς ὅτι ἡ «πανθρησκεία» εἶναι ἕνα ὕψιστο «ἰδανικό», ποὺ ἐπὶ αἰῶνες περιμέναμε! Τόσες χιλιετηρίδες πέρασαν μὲ ἀρκετοὺς θεοὺς καὶ πολλὲς θρησκεῖες καὶ ἐπιτέλους ἦρθε σήμερα ἡ «πολυπόθητη» ἡμέρα, ἡ «εὐτυχισμένη» ἡμέρα καὶ ἀνέτειλε τὸ «φῶς» τῆς «παγκόσμιας θρησκείας»! Παρουσιάζουν τὸ «ἰδανικὸ» αὐτὸ ὡς ὅ,τι καλύτερο μέχρι σήμερα. Οἱ λαοί, πάντως, στέκονται μὲ μεγάλη ἀπορία, καὶ βρίσκονται σὲ μεγάλη ἀμηχανία. Δὲν βρίσκουν διέξοδα στὴ ζωή τους! Δὲν σχεδιάζουν αὐτοί, βλέπεις, τὸ μέλλον· ἄλλοι τὸ σχεδιάζουν καὶ αὐτοὶ εἶναι ἀόρατοι. Εἶναι οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ πρόσωπα ἀντίθεα. Καὶ ἔτσι οἱ λαοὶ ἀποστάτησαν ἀπὸ τὸν Θεόν· γιατί οἱ «σχεδιάζοντες» τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος τὸ «σχεδιάζουν» μὲ τοὺς μάταιους ἀνθρώπινους, ἐγωϊστικοὺς λογισμούς τους, ὡς ἐξουσιαστὲς τάχα τῆς ἀνθρωπότητος. Ἔτσι ἔδιωξαν ἀπὸ τὶς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων τὸ Θεὸ καί τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, οἱ κοσμικοὶ ἄρχοντες ἔγιναν ὄργανα τοῦ διαβόλου.

17. Πράγματι, ἂς δοῦμε μερικὰ χαρακτηριστικὰ στὴ σύγχρονη ἐποχή μας. Τί δὲν κάνει ὁ ἄνθρωπος, μόνος του, μὲ ἐγωιστικὴ ὑπερηφάνεια. Οἱ κοσμικοὶ ἄρχοντες πρωτοστατοῦν καὶ στὴ χώρα μας. Φανερὰ λένε ὅτι εἶναι ἄθεοι… Τὴν ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἐξαχρείωση τὶς ἐπένδυσαν μὲ ὅρους, οἱ ὁποῖοι ἀντίκεινται ἔκδηλα στὸ φυσικὸ νόμο καὶ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Χάλασαν τὸν δεκάλογο. Δὲν φοβοῦνται τὸ Θεό. Τὴν βλασφημία τῶν θείων δὲν τὴν θεωροῦν πλέον ἀδίκημα. Τὴν ἀποποινικοποίησαν!!! Περπατᾶς στὸ δρόμο καὶ στὴν ἀγορὰ καὶ δὲν ἀκοῦς τίποτε ἄλλο, παρὰ βλασ­φημίες! Κανεὶς δὲν ἀντιδρᾶ!

Οἱ ἐκτρώσεις, αὐτὸ τὸ μέγιστο ἔγκλημα κατὰ τῆς ζωῆς, ἔγινε νόμος. Γιατί, λοιπόν, οἱ ἄνθρωποι τῶν κοινωνιῶν νὰ μὴ γίνουν ἀσεβεῖς καὶ ἀθεόφοβοι; Ὁ καταναλωτισμὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ἡ ξέφρενη μόδα καὶ ἡ ἔκλυση τῶν ἠθῶν θέλουν μὲ θράσος καὶ ἀθεοφοβία νὰ ἀλλοιώσουν τὸ πνευματικὸ DNA τῶν ἀνθρώπων. Ἄμεσες συνέπειες τοῦ φαινομένου παγκοσμίως, εἶναι ὁ ἐκφυλισμὸς τῆς προσωπικῆς καὶ κοινωνικῆς ἠθικῆς!

18. Στὴ χώρα μας ἀπροκάλυπτα, πλέον διώκεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, μὲ καταπάτηση τοῦ Συντάγματός μας, ποὺ ἐγράφη μὲ τὸ αἷμα τῶν προγόνων μας ἡρῴων καὶ νεομαρτύρων, ποὺ πολέμησαν γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία! Εἶναι φοβερὸ καὶ τρομερό νὰ διώκεται ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία, δηλ. ἡ θρησκεία τοῦ Κράτους, ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐξουσία. Καταπατήθηκε ἐν τοῖς πράγμασι τὸ Σύνταγμά μας, χωρὶς ντροπή ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες, τὸ ὁποῖο εἶναι γραμμένο στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Δὲν περιμέναμε νὰ μᾶς τὸ πῆ καὶ ὁ δυστυχής, ὁ κ. Τσιόδρας, ὁ ὁποῖος γιὰ τὴ χρήση τῆς μάσκας, καὶ μὲ μία ἀκατανόητη ἀναφορὰ στὸ Ἔπος τοῦ 1940: «ζήτησε ἀπὸ τοὺς πολίτες νὰ κάνουν τὴ δική τους «θυσία», τὴν ὁποία παραλλήλισε μὲ τὶς ἀντίστοιχες θυσίες ποὺ ἔκαναν οἱ πρόγονοί μας, προσθέτοντας καὶ τὸ «δυστυχῶς παραβιάζονται οἱ ἀτομικές μας ἐλευθερίες μὲ αὐτὰ τὰ μέτρα». (βλ. ἐφημ. Ἐλεύθερη Ὥρα, 4-11-2020 σελ. 12).

Εἶπα ὅτι ὁ κ. Τσιόδρας εἶναι δυστυχής, γιατί λένε ὅτι εἶναι καὶ ψάλτης. Δὲν ὁμολόγησε ὅμως τὸ Χριστὸ καὶ δὲν ὑπερασπίστηκε τὰ ἄχραντα μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴ Θεία Κοινωνία. Δὲν παραιτήθηκε ἀπὸ τὴ θέση του. Ἐπὶ πλέον σφετερίζεται κρατικὴ ἐξουσία, συμμμάχησε μὲ τοὺς φανεροὺς διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχὴν ὑπεύθυνος γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ γιὰ τὴν παύση ὅλων τῶν μυστηρίων (γάμος- βάπτιση- Θ. Λειτουργία κλπ.) Σφετερίστηκαν τὴ λαϊκὴ κυριαρχία! Ποιὸς τούς ἔβαλε καὶ ἀπὸ ποῦ τὸ δικαίωμα νὰ πῆ στοὺς Ἕλληνες Χριστιανοὺς πολίτες τὸ «δυστυχῶς παραβιάζονται οἱ ἀτομικές μας ἐλευθερίες μὲ αὐτὰ τὰ μέτρα». Καὶ συνεχῶς, ὅταν λέγονται αὐτὰ ἀπὸ τὸν «ἐκπρόσωπο» λοιμωξιολόγο τῆς κρατικῆς ἐξουσίας τότε ἔχουμε πράγματι μία τυραννία στὴ χώρα μας!!! Καὶ αὐτὸ εἶναι μία πραγματικότητα μέσα στὴν παγκόσμια δικτατορία ποὺ ἔχει ἐπιβληθῆ. Ἡ ἰατρική του ἰδιότητα τοῦ δίνει αὐτὰ τὰ δικαιώματα; Τί δουλειὰ ἔχει αὐτός, ὡς Ἰατρός, νὰ ἐμφανίζεται ἐνώπιον τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ νά προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλλει τὴν κρατικὴ ἄποψη γιὰ τὴν λοίμωξη μονομερῶς, παραβιάζοντας τὴν ἰατρικὴ δεοντολογία, μαζὶ μὲ Ὑπουργὸ τῆς Κυβέρνησης; Τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἁπλά, ἔχουν προεκτάσεις, βλέπετε!

Ἆραγε ὁ κ. Τσιόδρας εἶναι τόσο ἀφελὴς ἤ εἶναι μπλεγμένος σὲ συμφέροντα; Ἂς καθρεφτίσει τὸν ἑαυτὸ τοῦ σ’ αὐτὰ ποὺ ἀπὸ τηλεοράσεως ἔλεγε στόν Ἑλληνικό Λαό, ἀντιφατικά, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὶς ὑποδείξεις γιὰ τὴν «στημένη» αὐτὴ δημιουργία τῆς πανδημίας. Φοβερὴ ἡ σύμπτωση μὲ τὶς σχετικὲς ὁδηγίες, ὅπως εἶναι σύμφωνες μὲ τὶς μεθοδεύσεις τῶν κυβερνητικῶν ὀργάνων καὶ παραγόντων. Δὲν φοβοῦνται τὸν Θεὸ γιὰ τὰ ἐγκλήματα αὐτά;

Καὶ μόνο αὐτά; ἐπανερχόμενοι στὴ σειρὰ τοῦ λόγου μας, μετά τὴν ἀναγκαία παρέκβαση, τονίζουμε γιὰ τὴν ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τόν Θεό τὰ ἑξῆς: Πολλοὶ ἐπιστήμονες ὀνομάζονται μεγάλοι, ὅμως ἔχουν ἕνα ἐγωϊσμό, μὲ τὶς δῆθεν γνώσεις τους, χαρακτηρίζονται δὲ ἀπὸ ἔλλειψη πίστεως στὸν Θεό, δὲν ἔχουν φόβο Θεοῦ καὶ φυσική, τουλάχιστον, εὐσέβεια, πιστεύουν στὴ «σοφία τους» καὶ θέλουν νὰ εἰσχωρήσουν στὰ μυστήρια τῆς ζωῆς, νὰ τὰ ἐξερευνήσουν καὶ νὰ ἀλλάξουν καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ βιολογικό, δηλαδὴ τὸ σωματικό, ψυχικὸ καὶ πνευματικὸ DNA τῶν ἀνθρώπων, δίκην προβάτου, ποὺ τὴν εἶπαν DOLY!

20. Πολλὰ λέγονται καὶ γράφονται καὶ γιὰ τὸν ἐπικείμενο σχεδιασμὸ τῶν παγκοσμιοεξουσιαστῶν, ποὺ προσπαθοῦν, πανομοιότυπα, μὲ τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα σὲ ὅλες τὶς χῶρες, νὰ ἐπιβληθοῦν σ’ ὅλη τὴ γῆ. Μὲ ὄχημα καὶ ἐργαλεῖο τὴν πανδημία τῆς λοιμώδης νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ, ποὺ οἱ πρῶτες ἐνδείξεις λένε ὅτι εἶναι ἔργο ἀνθρώπινο (ἡ ἀλήθεια ἀπεκρύβη), καὶ μὲ τὴν ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (ἔχει πολλὲς μορφὲς ἀσκήσεως) θέλουν καὶ ἐπιδιώκουν τώρα, ἄμεσα, ἕνα υποχρεωτικό ἐμβολιασμό ὅλης της ἀνθρωπότητος. Ἑπομένως, μέσῳ τοῦ σχεδιασμοῦ αὐτοῦ, ἀποκρύπτονται καὶ ὑφέρπουν πολιτικοὶ – κοινωνικοὶ στόχοι καὶ ἄνομα μεγάλα συμφέροντα, τὰ ὁποῖα φυσικά, δὲν «ἔχουν» σχέση μὲ τὴν ὑγεία!

21. Οἱ κρατικὲς ἐξουσίες πανταχοῦ μονοπωλοῦν, μὲ τὰ δικά τους μέσα καὶ μὲ πρόθυμα, μὲ τὸ ἀζημίωτο φυσικά, τὰ ΜΜΕ τὴν «μοναδικὴ δική τους ἀλήθεια!». Κάθε ἀντίθετος ἐπιστημονικὴ ἄποψη, ἔχει ἀποκλεισθῆ ἀπὸ τὴν ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν. Αὐτὸ εἶναι αὐταπόδεικτο καὶ ἔχει καταγγελθῆ.

Ἡ πορεία τῶν πραγμάτων ἀφύπνισε μερικὲς ἐλάχιστες φωνές, σοβαρῶν καὶ ὑπεύθυνων ἐπιστημόνων, μὲ ἀντίθετες βάσιμες καὶ κατὰ τὴν κοινὴ λογικὴ τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων ἀπόψεις, κυρίως ἰατρῶν κύρους, ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐνημερώσουν τὶς κοινωνίες καὶ νὰ σταματήσουν τὴν ἐπικίνδυνη κατηφόρα τῆς ἀνθρωπότητας ὁλοκλήρου.

22. Στὴ χώρα μας, ὅπως καὶ στὸ ἐξωτερικό, εἶπαν τήν ἐπιστημονική τους ἄποψη ἔλλογα καὶ τεκμηριωμένα ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις, γιὰ νὰ σταματήσουν τὸν κατήφορο ποὺ ἐπισπεύδεται, ἀρκετοί. Θὰ σταθῶ στοὺς ἑξῆς:

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ (ψυχίατρος νευρολόγος κοινωνιολόγος, Διδάκτορα Α.Π.Θ.). Γράφει: «Τὰ ἐμβόλια» Frankenstein (μὲ DNA καὶ mRNA) γιὰ τὸν COVID-19 εἶναι ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος γιὰ τὴν εἴσοδο σὲ μία «Νέα ἐποχὴ» γενετικὰ τροποποιημένων «ἐμβολίων» ὑψηλοῦ κινδύνου, καὶ σηματοδοτοῦν τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸν ἐφιάλτη τῶν Γενετικὰ Μεταλλαγμένα Τροφίμων στὴν κόλαση τῶν Γενετικὰ Μεταλλαγμένων Ἀνθρώπων, ποὺ ἀποτελεῖ πλέον μία ἐν διαμορφώσει πραγματικότητα»… κ.λπ. (βλ. ἐφημ. Ε. ΩΡΑ 30-11-20 σελ. 12) καὶ 2-12-20 σελ. 6-7.

Στὴ δεύτερη ἐφημερίδα ὑπάρχουν καὶ ἐπιστημονικὲς γνῶμες, σύμφωνες, μὲ τὸν κ. ΓΡΙΒΑ, τῶν ἑξῆς: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΚΗ (πρώην Διευθυντοῦ ΑΧΕΠΑ, χειρούργου) ποὺ λέγει: «Τὸ RNA ποὺ τὸ λανσάρουν ὡς ἀθῷο ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ μεταφέρει πληροφορίες στὸν ὀργανισμὸ ποὺ νὰ τὸν ἐπαναπροσδιορίζει»

2) ΔΡ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ (Καθηγητὴς Πανεπ. Κύπρου). Τὸ ἐμβόλιο γιὰ τὸ νέο κορωνοϊὸ θὰ περιέχει γενετικὸ ὑλικό. Ποιὸς μᾶς λέει, ὅτι αὐτὸ δὲ θὰ ἐνσωματοθεῖ στὸ δικό μας DNA;

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ (Καθηγητὴς Α.Π.Θ.) Τὸ ἐμβόλιο μπορεῖ νὰ εἶναι ἐξίσου θανατηφόρο μὲ τὸν Ἰό! Ἀφοῦ δὲν εἶναι ὁ ἰὸς αὐτὸς ποὺ σκοτώνει, ἀλλὰ ἡ ἔντονη ἀνοσολογικὴ ἀπόκριση σὲ αὐτόν, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο μπορεῖ νὰ σκοτώσει καὶ ἡ ἀνοσιολογικὴ ἀπόκριση ποὺ θὰ προκληθεῖ μέσῳ τοῦ ἐμβολίου!

4) ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΥ (Νευροχειρουργός). Τὰ RNA ἐμβόλια μποροῦν νὰ ἐπιφέρουν γενετικὴ τροποποίηση.

5) BR CARRIE MADEJ. Τὸ συνθετικὸ mRNA τοῦ ἐμβολίου θὰ ἐνσωματωθεῖ στὸ ἀνθρώπινο γενετικὸ ὑλικὸ καὶ θὰ μετατρέψει τὸν ἄνθρωπο σὲ γενετικὰ τροποποιημένο ὀργανισμό. Καὶ βέβαια, σύσσωμοι οἱ ἰατροὶ πολλῶν περγαμηνῶν, ποὺ συμμετεῖχαν στὸ Διεπιστημονικὸ Συνέδριο. Εἶπαν: ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ!

Καὶ ἡ ἀνωτέρω ἐφημερίδα συνεχίζει τὴν ἀπάντησή της στὸν κ. Ἠλία Μόσιαλο:

«… Ἀλλὰ τὸ καλύτερο σοῦ τὸ ἄφησα γιὰ τὸ τέλος: «Βγῆκε, ποὺ λές, στὴ φόρα ἡ συσκευασία τοῦ ἐμβολίου τῆς Astratencia! Καὶ μάντεψε! Ἀνάμεσα στὰ συστατικά του ὑπάρχει τὸ Chado x1-s ποὺ εἶναι revombimant! Ὅπερ μεθερμηνευόμενο σημαίνει ὅτι κατασκευάζει ἀνασυνδυασμένο DNA, δηλ. DNA ποὺ περιέχει γονίδια ἀπὸ δύο διαφορετικὰ εἴδη Ὄνου! Πολὺ θὰ ἤθελα νὰ μᾶς τὸ ἐξηγήσεις αὐτό!». Τὰ συμπεράσματα εἶναι δικά σας, ἀγαπητοὶ Χριστιανοί!

23. Σύμφωνα μὲ τὰ ἀνωτέρω, ποὺ καταδεικνύουν τὸ μελετώμενο καὶ σχεδιασμένο ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης καὶ τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος καὶ τὴν μεγίστη ἀσέβεια στὴν ἀνθρώπινη ἀξία καὶ ζωή, θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε καὶ ἕνα ἄλλο ἔγκλημα πού, παγκοσμίως ἐνεργείται (εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά!) εἶναι αὐτὸ τῆς, λεγομένης, μεταμοσχεύσεως τῶν ὀργάνων τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου, καθ’ ὅσον συναρτᾶται μὲ τὸ προηγούμενο ἔγκλημα. Ὀργιάζει τὸ ἐμπόριο Ὀργάνων..

Μὲ δικαιολογίες καὶ ψευδοεπιστημονικὲς ἀπόψεις καὶ θεολογικὲς ἀνοησίες, «ὅπως ἡ ἀφαίρεση ὀργάνων» εἶναι «ἔργο χριστιανικῆς, δῆθεν ἀγάπης «νὰ σωθῆ ἕνας ἄλλος ἄνθρωπος», ὅτι δῆθεν ἔχουμε «ἐγκεφαλικὸ θάνατο» τοῦ ἀσθενοῦς, ἐνῷ ὁ ἄνθρωπος εἶναι βαρειὰ ἀσθενής, ἐμεῖς σὰν τὰ κοράκια τοῦ ἀποσποῦμε τὰ ὄργανα, δηλ. τὸν φονεύουμε πολιτισμένα στὸ ὄνομα τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης!

Καὶ τὸ κάνουμε αὐτὴ τὴ στιγμὴ μάλιστα, ποὺ ὁ ἀσθενὴς αὐτὸς ἄνθρωπος, εὑρισκόμενος μεταξὺ τοῦ ὑλικοῦ καὶ πνευματικοῦ κόσμου διαπραγματεύεται, μὲ μυστικὴ προσευχή, ποὺ ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ τὴν ἀκούσουμε, μὲ τοὺς ἀγγέλους καὶ τὸν Θεό, τὴ σωτηρία του, ὅπως ὁ λῃστὴς στὸ Σταυρό. Εἶναι μεγάλη ἡ ὥρα ἐκείνη ποὺ ἀναχωρεῖ ἡ ψυχὴ στὸν Οὐρανό!

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ ὑποψηφίου λήπτη τοῦ «ὀργάνου»! Τί ἆραγε λέει, τί σκέπτεται καὶ τί φρονεῖ ἀναμένοντας στὴ λίστα, γιὰ νὰ βρῆ κάποιο «ὄργανο σώματος». Ἄχ, Θεέ μου, νὰ βρισκόταν καὶ γιὰ μένα κάτι π.χ. μία καρδιά, ἕνα συκώτι κ.λπ. Δηλαδὴ στὴν οὐσία ὁ ἄνθρωπος εὔχεται κάποιος ἄλλος συνάνθρωπός του νὰ βρεθῆ σὲ κίνδυνο θανάτου! Ἔ, αὐτῶν οἱ λογισμοὶ δὲν εἶναι ἀνήθικοι; Ἐμεῖς τοὺς θεωροῦμε νόμιμους καὶ ἠθικούς!

Καὶ οἱ συνεργοῦντες, ἐπιστήμονες καὶ μή, ἐνεργοῦν αὐτὸ τὸ ἔργο, ἔχοντες ἀναπαυμένη τὴν συνείδησή τους! Γράφουν στὰ πιστοποιητικὰ τοῦ θανάτου τὴν ὥρα ποὺ τράβηξαν τὴν πρίζα ἀπὸ τὸ μηχάνημα! Ἔβαλαν κάποια νοσηλεύτρια! Τί ἔγκλημα εἶναι αὐτό! Τί σκοτασμὸς τοῦ νοῦ μας!

Εἶναι τρομερό! Εἶναι φοβερό! εἶναι φρίκη! Ὁ πολιτισμὸς τοῦ «καννιβαλισμοῦ» στὸ ἄκρον ἄωτον! Καμμία σύγκρουση στὴ συνείδηση! Καμμία σύγκρουση στὴ συνείδηση! Καμμιὰ σύγκρουση μὲ τὴν θρησκευτικὴ πίστη!

Οἱ παλαιότεροι χειρουργοὶ ἔλεγαν γιὰ τὸν δεξιὸ κόλπο τῆς καρδιᾶς! Πρῶτος ἀρχίζει τὴ ζωή (πάλλει) καὶ τελευταῖ­­ος σταματᾶ. Ὅλα αὐτὰ ἐμεῖς τὰ ἐπενδύσαμε μὲ νόμους ἐναντίον τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ! Ὅλα αὐτὰ ἐμεῖς τὰ θεωροῦμε «πρόοδο» καὶ «πολιτισμό»!

Οἱ μεγάλοι πνευματικοὶ πατέρες φωνάζουν ὅτι αὐτὸ εἶναι φόνος! Οἱ Γιατροὶ καλύπτονται ἀπὸ τὸν νόμο. Οἱ Πατέρες ὅμως λένε: Ἕως ὅτου πάλλει ἡ καρδιὰ καὶ θερμαίνεται τὸ σῶμα, ἡ ψυχή, αὐτὴ ἡ ἄυλη πνευματικὴ ὑπόσταση, εἶναι μέσα στὸ σῶμα ἀκόμη· δὲν ἔφυγε γιὰ τὸν οὐρανό!

Οἱ ἀνωτέρω περιγραφὲς σκοποῦν στὸ νὰ δείξουν ὅτι ἡ σημερινὴ κοινωνία, πανανθρώπινα, βρίσκεται σὲ ἀποστασία ἀπὸ τὸ Θεό, καὶ τὸ θέλημά Του. Σκοτεινὲς δυνάμεις κυβερνήσεις καὶ ἄρχοντες, ποὺ δὲν πιστεύουν στὸ Θεό, ὑλιστές, Μασῶνοι, ἄπιστοι, ἄθεοι, ἔγιναν ὑποχείρια τοῦ Σατανᾶ, ποὺ ἅπλωσε τὰ πλοκάμια του σ’ ὅλη τὴ γῆ, γιὰ νὰ τὴν καταστρέψη.

Ἡ παγκόσμιος κοινωνία σήμερα ὁμοιάζει κατὰ πολὺ μὲ τὶς περιγραφὲς ποὺ κάνει ὁ Χριστὸς γιὰ τὶς ἀποστασίες τῶν ἀνθρώπων, ὅπως καὶ τὴν ἐποχὴ Νῶε καὶ Λώτ.

Λέγει ὁ Χριστός: «…ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας». (Ματθ. κδ’, 37-39, Λουκ. ιζ΄ 26,27).

Καὶ γιὰ τὴν ἐποχὴ Λώτ λέγει: «… ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν· ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾿ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. (Λουκ. ιζ΄ 28, 29).

27. Δηλαδὴ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ τότε, καθόλου δὲν ἐσκέπτοντο τὴν τιμωρία ποὺ τοὺς περίμενε, οὔτε τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ θὰ ξεσποῦσε ἐναντίον τους γιὰ τὰ ἁμαρτωλά τους ἔργα καὶ τὴν ἀποστασία τους ἀπὸ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἔγιναν ὑλόφρονες καὶ συνέχιζαν νὰ ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὰ δευτερεύοντα βιοτικὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς ἡδονές. Γιὰ τὴν ψυχή, καὶ τὴν πνευματικὴ κατὰ Θεὸν ζωή καὶ τὸ αἰώνιο μέλλον τους, καμμία σκέψη καὶ ἴχνος μετανοίας.

28. Ἔτσι, καὶ σήμερα, ὅπως τὰ πράγματα ἀποδεικνύουν, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τοὺς «ἰσχυροὺς καὶ μεγάλους», τοὺς «ἄρχοντες καὶ τοὺς κοσμικοὺς κυβερνῆτες», ποὺ δείχνουν παράδειγμα στοὺς λαοὺς ὑλόφρονο καὶ θνητόψυχο! Δὲν πιστεύουν στὸ Θεό, δὲν φοβοῦνται τὸ Θεό. Δὲν πιστεύουν στὴν αἰώνια ζωή, στὴν αἰωνιότητα τοῦ ἀνθρώπου καὶ κυρίως δὲν γνωρίζουν ποῦ βαδίζει ὁ κόσμος, ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.

29. Ἡ ὡς ἄνω περιγραφὴ τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ εἶναι γνωστὴ στὸν καθένα μας, ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι καὶ ἡ σημερινὴ παγκόσμια ἐπιδημία τῆς λοιμώδους νόσου, ὑπάγεται, ὡς γεγονός, ἀναμφισβήτητα στὶς λοιμώδεις νόσους τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἀποδεικνύεται ἔτσι καθαρὰ ὅτι οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι δὲν μετανοοῦν καὶ δὲν ἐπιστρέφουν στὸ Θεό. Δὲν δίνουν δόξα στὸ Θεό, δὲν ἀφήνουν τὰ ἁμαρτωλά τους ἔργα. Δὲν ζητοῦν τὸν Θεό, δὲν ἐπικαλοῦνται τὸν Θεὸ στὴ ζωή τους. Δὲν ἐφαρμόζουν τὸν νόμο του. Ἀγνοοῦν τὸν Θεό! Ἔγιναν εἰδωλολάτρες.

30. Πραγματικά, εἴπαμε ὅτι ὁ Θεὸς ἀπὸ φιλανθρωπία ἔστειλε ἕνα μήνυμα στὸν κόσμο ὁλόκληρο καὶ στὴ Χώρα μας. Ἕνα μήνυμα γιὰ μετάνοια καὶ ἐπιστροφή. Ὅμως ἐμεῖς δὲν λάβαμε τὸ μήνυμα!

Ἀπέναντι στὸ Θεὸ δείξαμε ἐγωϊσμὸ καὶ ἑωσφορικὴ ὑπερηφάνεια (ὕβρις λέγεται αὐτό), ποὺ εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῆς ἀποστασίας μας ἀπὸ τὸν Θεό, τῆς ἀμετανοησίας καὶ τοῦ σκοτισμοῦ τοῦ νοῦ μας. Καὶ εἴπαμε στὸ Θεό: Θὰ νικήσουμε ἐμεῖς τὴ λοιμώδη νόσο, μόνοι μας! Μὲ τὶς δικές μας δυνάμεις, μὲ τὰ δικά μας μέσα· μὲ τὴ γνώση καὶ τὴ σοφία τῆς ἐπιστήμης μας. «Ἔχουμε Ἰατρικὴ Ἐπιστήμη». Ἔχουμε ἰατρούς. Ἔχουμε ἀρίστους λοιμωξιολόγους! Ἔχουμε τεχνολογία ἀρίστη. Εἰσχωρήσαμε στὰ μυστήρια τῆς ζωῆς. Μὲ τὴν σοφία τῶν «εἰδικῶν ἐπιστημόνων» μας θὰ ἐξουδετερώσουμε καὶ αὐτὸν τὸν ἰὸ μὲ ἐμβόλια. Ποτὲ δὲν σκεφθήκαμε νὰ σὲ ἐπικαλεσθοῦμε. Νὰ ζητήσουμε τὴν βοήθειά σου. Οὔτε σκεφθήκαμε ὅτι εἶσαι ὁ ἐξουσιάζων τῶν πάντων καὶ τοῦ ἰοῦ. Οὔτε μετανοήσαμε γιὰ τὰ ἁμαρτήματά μας.

Κοντά σαυτό κάνουμε καὶ ἄλλες δουλειὲς (μπίζνες τὶς λένε); Θὰ μειώσουμε τὸν πληθυσμὸ τῆς γῆς· θὰ «ἐπανεκκινήσουμε» τὴν οἰκονομία. Θά ’ρθοῦν πολλὰ χρήματα καὶ θὰ ἐξαφανίσουμε τὴν πεῖνα, ποὺ εἶναι ἡ πρώτη αἰτία θανάτου γιὰ ὅλη τὴ γῆ. Θὰ ἀλλάξουμε καὶ τὰ βιολογικὰ στοιχεῖα τῶν ἀνθρώπων, γιατί ἐσὺ Θεὲ δὲν τὰ ἔκανες καλά! Ἔτσι, θὰ ἀναβαθμίσουμε τὴν ὑγεία, τὸν σωματότυπο, τὸν ἐγκέφαλο, ὅλον τὸν ἄνθρωπο. Θὰ βάλουμε στοὺς ἀνθρώπους «γιὰ τὸ καλό τους» ποὺ λένει ὅτι εἶναι εἰκόνες Σου καὶ τσιπάκι, ψηφιακὸ (κουδουνάκια δηλαδὴ), γιὰ νὰ βλέπουμε καὶ νὰ τὰ ἀκοῦ­με κατὰ ποῦ βόσκουν τὰ προβατάκια μας, ποὺ τὰ «ἀγαπᾶμε» τόσο πολύ!

31. Θὰ ἀλλάξουμε τὴ ζωή μας μὲ τέτοια «πρόοδο» ποὺ θὰ ζήλευες καὶ ἐσὺ Θεέ, ποὺ χώρισες, μάλιστα, τοὺς ἀνθρώπους, ἀπὸ «ρατσισμὸ» καὶ μόνο σέ, κάπως τὰ λένε, ἔθνη καὶ ἔβαλες καὶ ὅρια! Ἐμεῖς θὰ τὰ κάνουμε πολὺ καλύτερα αὐτὰ τὰ πράγματα! Τί τὰ θέλουμε σήμερα αὐτὰ τὰ σύνορα; Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ ἔχουν μία πατρίδα, μία «κυβέρνηση» παγκόσμια, ποὺ ζήτησαν καὶ οἱ πολιτικοί μας, ποὺ ξέρουν καλύτερα! Νὰ ἔχουμε μία «θρησκεία», γιατί τώρα ἔχουμε πολλὲς θρησκεῖες καὶ μπερδευόμαστε νὰ σὲ βροῦμε ποιὸς εἶσαι! Μᾶς μπερδεύει πολὺ περισσότερο καὶ μία Ἐκκλησία, ποὺ τὴ λένε Ὀρθόδοξη Χριστιανική! Αὐτὴ πολὺ μᾶς μπερδεύει καὶ μᾶς ἐχνοχλεῖ, γιατί λέει ὅτι εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ καὶ εἶναι ἐξ ἀποκαλύψεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅτι εἶναι ἡ ἀληθινὴ καὶ γνωρίζει πραγματικὰ ποιὸς Εἶσαι.

Μὰ τί πράγματα εἶναι αὐτά! Ὑπάρχουν καὶ καλύτερες, βλέπεις, θρησκεῖες ποὺ φτιάξαμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἐκεῖ στὴν Ἀνατολή! Πρέπει νὰ τὶς μάθουμε κι αὐτές, γιατί ὅσο νἆναι ἔχουν καὶ «ἀλήθειες».

32. Γι’ ὅλα αὐτά, εἴπαμε νὰ κάνουμε ὅλοι μαζὶ ἐμεῖς μία μόνο «θρησκεία» καὶ θὰ φέρουμε ἕνα «Μεσσία», μὰ τί «Μεσσία». Θὰ τρελλάνει ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ ὅλοι θὰ τὸν προσκυνήσουν γιὰ σωτήρα τους!

33. Ὁ νέος «Μεσσίας» μας δὲν θὰ εἶναι σὰν αὐτὸν ποὺ λένε οἱ Χριστιανοί, αὐτὸν τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτὸς ἔλεγε ὅτι εἶναι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ· σταυρώθηκε καὶ ἔχυσε τὸ αἷμα Του γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Τώρα αὐτὸ τὸ Αἷμα (Ἄχραντα Μυστήρια τὸ λένε οἱ Χριστιανοί), μᾶς τὸ σερβίρουν μέσα στὶς Ἐκκλησίες τους, ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ τίποτε μυστήριο, ἀλλὰ «σάλιο» (ἄπαγε αὐτῆς τῆς βλασφημίας), κάτι ὀπαδοί του, Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς τοὺς λένε. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμμία ἀξιοπρέπεια, γιατί εἶναι «κότες»… Εἶναι καὶ τόσο «ἀπολίτιστοι» μάλιστα, ποὺ χρησιμοποιοῦν, χωρὶς νὰ σιχαίνονται, ἕνα κουταλάκι (Ἁγία Λαβίδα τὸ λένε) γιὰ ὅλους τοὺς πιστούς.

34. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς, ὡς ἐξουσία καὶ ὡς δημοκρατικὴ πολιτεία, λάβαμε τὰ μέτρα μας. Ἀμπαρώσαμε ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Νὰ μὴ μπῆ κανεὶς μέσα. Νὰ μὴ πηγαίνουν στὶς Θεῖες Λειτουργίες αὐτοὶ οἱ ἀναχρονιστικοί, φανατικοὶ καὶ παλαβοὶ Χριστιανοὶ καὶ κοινωνοῦν, γιατί οἱ «εἰδικοὶ λοιμωξιολόγοι μας» καὶ οἱ «πολιτικοί μας» ἔχουν τὴν ἀλάνθαστη γνώμη ὅτι διασπείρεται ὁ ἰὸς αὐτός. Δὲν ἐφαρμόζουμε τὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ τὸ καταργήσαμε στὴν πράξη, γιὰ τὴν ὑγεία τους ποὺ τὴν ἐπιβλέπει τώρα ἡ Κυβερνητικὴ ἐξουσία καὶ ὄχι ἡ ἐλεύθερη βούληση τῶν ἀσθενῶν. Βάλαμε «γιατροὺς» καὶ «ὑπουργοὺς» ὑπεύθυνους, μὲ τὸ ἔτσι θέλω, γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες. Ὅποιος συμμορφώνεται μὲ τὶς ὁδηγίες μας παίρνει ὑγειονομικὸ διαβατήριο, ὅποιος δὲν συμμορφώνεται δὲν μπορεῖ νὰ κυκλοφορήσει πουθενά! Τοὺς ἀγαπᾶμε καὶ φροντίζουμε γιὰ τὸ καλό τους. Αὐτὰ τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες, ποὺ λένε πολλοί, τὰ εἶχαν καὶ ὁ Χόντζας καὶ ὁ Στάλιν καὶ ὁ Λένιν. Εἶναι δοκιμασμένα στὴν πράξη! Νὰ δεῖς πῶς φεύγει ἡ λοίμωξη! Στὸ πὶ καὶ φί! Ἐμεῖς στρώνουμε τὸ δρόμο γιὰ τὸν Μεσσία. Νὰ εἶναι καθαρὸς ἀπὸ μολυσματικὲς λοιμώξεις!

35. Αὐτὸ τὸ «κουταλάκι» εἶναι λίαν ἐπικίνδυνο καὶ μεταδίδει τὸν ἰό. Δι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς ποὺ πιστεύουμε στὸ Κράτος Δικαίου καὶ στὰ ἴσα δικαιώματα κάναμε καὶ «ποσόστωση». Ὁρίσαμε περίπου τέσσερα ἄτομα στὴν ἐκκλησία. Καὶ βάλαμε καὶ χίλια πεντακόσια (1.500) εὐρὼ πρόσ­τιμο στὸν Ἱερέα γιὰ τὰ ἐγκλήματα αὐτά! Ἀλλὰ ὁ Κορωνοϊὸς ξεφεύγει ἀπὸ τὰ χέρια μας. Πέρασαν 9 – 10 μῆνες καὶ τίποτε δὲν ἄλλαξε. Τώρα θὰ κάνουμε δοκιμὲς καὶ μὲ ἐμβόλια! Αὐτὸ μᾶς βολεύει πολύ, γιατί ὁ ἰὸς μπορεῖ νὰ περάσει τὴ δεκαετία καὶ ὅλα τότε θὰ κλείσουν ἑρμητικὰ καὶ οἱ ἐκκλησίες! Αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος μας, αὐτὰ θέλουμε, αὐτὰ λέγει καὶ τὸ ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ- MEMORANDUM, ποὺ ὑπογράφηκε τὸ 2014 στὸ Στρασβοῦργο! Ἔχουμε ὡς χώρα διεθνεῖς ὑποχρεώσεις!!!

36. Πολὺ καλύτερα ὅμως εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο νὰ τὸ σταματήσουμε τελείως, νὰ τὸ καταργήσουμε. Εἶναι καὶ ἐπιθυμία τῆς Νέας Τάξης καὶ τῶν παγκοσμιοεξουσιαστῶν, για καινούρια κοινωνία ἤ τατυτότητα!».

Λένε μερικοὶ Χριστιανοὶ ὅτι αὐτὸ τὸ «κουταλάκι» (λέγεται Ἁγία Λαβίδα) τὸ καθιέρωσε ἕνας διάδοχος τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, ὁ Μέγας Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Ἦταν ἕνας φανατικὸς καὶ φασίστας Ἀρχιερέας, ποὺ τὰ ‘βάλε καὶ μὲ τὴν τότε αὐτοκράτειρα Εὐδοξία… καὶ ἐκείνη, ἐπειδὴ δὲν «ὑπολόγιζε» καὶ δὲν «σεβόταν» τὴν αὐτοκρατορική της ἐξουσία… Τὸν ἔστειλε στὴν ἐξορία! Μακριὰ στὴν Ἀρμενία! Δὲν ἔμεινε ἐκεῖ καὶ μετὰ τὸν θάνατό του γιὰ πάντα. Ἔπειτα ἀπὸ κάμποσα χρόνια τὸν ζήτησαν στὴν πρωτεύουσα, γιατί εἶχαν «προβλήματα», ἀφοῦ ζήτησαν ἐγγράφως συγγνώμη. Ἔτσι θέλησαν νὰ τὸν φέρουν πίσω. Καὶ τότε πάλι ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἂν καὶ νεκρός, δὲν κάθισε καλά. Ὅλο θαύματα ἔκανε. Καὶ ἐνῷ οἱ «μετανοημένοι» κλῆρος καὶ λαὸς τὸν περίμεναν στὴν προβλήτα νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν μὲ τιμές, ὁ καπετάνιος τοῦ καραβιοῦ, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβει, χάνει τὸν ἔλεγχο τοῦ καραβιοῦ, καὶ πῆγε παραδίπλα στὸ χωράφι τῆς Χώρας, ποὺ ἅρπαξε ἡ αὐτοκράτειρα, καὶ προσάραξε!

πηγη: https://orthodoxostypos.gr

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.