Την Πέμπτη 5 Ιουλίου πανηγύρισε ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου στη Μικρή Σάντα του Δήμου Βέροιας.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τη θεία Λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο.
Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας τελέστηκε τρισάγιο στο ηρώο που βρίσκεται παραπλεύρως του Ναού.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Τήν ἐν σαρκί ζωήν, σοῦ κατε­πλά­γησαν, ἀγγέλων τάγματα, πῶς μετά σώματος, πρός ἀοράτους συμ­πλοκάς ἐχώρησας, πανεύφη­με».
Ἕναν ἀπό τούς μεγάλους ὁσίους της πανηγυρίζει σήμερα ἡ Ἐκ­κλη­σία μας καί τιμᾶ ἰδιαιτέρως, ὅπως κάθε χρόνο, ἡ ἐνορία σας. Καί ὁ τιμώμενος δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη, τόν ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῆς Με­γί­στης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ τιμώμενος ἅγιος δέν εἶναι ἄλλος ἀπό ἕναν ἄνθρωπο πού ἀρνήθηκε τίς τιμές καί ἐγκατέλειψε τή δόξα τοῦ κόσμου τά ὁποῖα μποροῦσε νά ἀπο­λαύ­σει ἄφθονα, χάρη στήν κα­τα­γωγή του ἀπό πλούσια οἰκογέ­νεια, χάρη στή μόρφωσή του ἀλλά καί στόν σύνδεσμό του μέ τόν με­τέ­πειτα αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, τόν Νικη­φόρο Φωκᾶ.

Ἀρνήθηκε ὅμως καί τή δόξα καί τίς τι­μές τοῦ κόσμου, γιατί ἄκουσε τόν λόγο τοῦ Κυρίου «τί γάρ ὠφε­λήσει ἄνθρωπον, ἐάν κερδίσῃ τόν κό­σμον ὅλον καί ζημιωθῇ τήν ψυ­χήν αὐτοῦ», καί ἑλκύσθηκε ἀπό τήν ἀγά­πη τοῦ Χριστοῦ, ὥστε ἀπο­φά­σισε νά ἀφοσιωθεῖ στόν Θεό, θυ­σιά­ζοντας γιά χάρη του τά πά­ντα καί ἀποσυρόμενος πρῶτα στή μο­νή τοῦ Κυμινᾶ, στή Μικρά Ἀσία, καί στή συνέχεια στό Ἅγιο Ὄρος.

Δέν εἶναι ὅμως μόνο ἡ ἀπόφασή του νά ἐγκαταλείψει τόν κό­σμο καί νά ἀφοσιωθεῖ στόν Θεό αὐτή πού κάνει ἐμᾶς τούς χοϊκούς ἀν­θρώ­­πους νά τόν τιμοῦμε, καί τούς ἀγγέλους, ὅπως λέει ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος, νά τόν θαυμάζουν καί νά ἐκπλήττονται ἀπό αὐτόν, ἀλλά εἶ­ναι ὁ ἀγώ­νας τόν ὁποῖο διεξή­γα­γε σέ ὅλη τή ζωή του, προ­κει­μένου νά ζήσει ἐν Χριστῷ.

Καί ὁ ἀγώνας αὐτός δέν εἶναι οὔτε εὔκολος οὔτε σύντομος. Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά ἀγωνίζεται μέ­χρι τέλους καί νά βιάζει τόν ἑαυ­τό του, ὥστε νά ζεῖ σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καλεῖται νά εὑρίσκεται σέ ἐγρήγορση πνευ­ματική, γιά νά μήν ὑποχωρεῖ στούς πειρασμούς καί νά μήν πέ­φτει στίς παγίδες τοῦ πονηροῦ, ὅπως εὔ­κο­λα μπορεῖ νά συμβεῖ, ἐάν ἀφήσει τόν ἑαυτό του καί χαλαρώσει. Καλεῖται ὅμως καί νά ἀντιμετωπίσει τόν πνευματικό ἐχθρό, τόν διάβολο, πού τοῦ ἐπι­τίθεται μέ διαφόρους τρόπους καί διάφορα μέσα, μέ σκοπό νά τόν πλήξει, νά τόν τραυ­ματίσει, νά τόν θανα­τώ­σει.

Καί ὁ ἀγώνας αὐτός ὁ πνευμα­τι­κός εἶναι σκληρός καί δύσκολος, γιατί δέν εἶναι ἀγώνας ἀνθρώπου πρός ἄνθρωπο. Εἶναι ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου «πρός τόν κοσμοκρά­το­ρα τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τού­του, πρός τά πνευματικά τῆς πο­νη­ρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις», ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

Εἶναι μία μάχη ἄνιση, διότι ὁ ἀντί­παλος ὡς πνεῦμα εὑρίσκεται σέ πλεονεκτικότερη θέση ἀπό τόν ἄνθρωπο, πού ἀγωνίζεται φέρο­ντας τό βάρος καί τήν ἐπιρροή τῆς ὕλης καί τοῦ φθαρτοῦ σώματος. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι τόσο θαυμαστό, ὅταν ὁ ἄνθρωπος, ἔχοντας καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, νικᾶ τόν ἀντικεί­μενο, νικᾶ τόν ἀντίπαλό του διά­βο­λο, πού θέλει νά τόν ὑφαρπάσει ἀπό τόν Θεό καί νά τοῦ στερήσει τή σωτηρία.

Σέ αὐτόν τόν δύσκολο καί σκλη­ρό πνευματικό ἀγώνα κατόρθωσε ὁ ἑορταζόμενος ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης νά νικήσει, ἀντιμετω­πί­ζοντας ὄχι μόνο τά πνευματικά ἐμπόδια καί τίς πνευματικές παγί­δες πού τοῦ ἔστηνε ὁ ἀρχέκακος διάβολος, ἀλλά καί τά φυσικά καί σωματικά ἐμπόδια, τά ὁποῖα πολ­λές φορές ἐφευρίσκει γιά νά κάνει τή ζωή ὅσων ἀγωνίζονται, καί ἰδι­αι­τέρως τῶν μοναχῶν καί τῶν ἀσκητῶν πού ζοῦν κάτω ἀπό δύ­σκολες συνθῆκες, ἀκόμη πιό δύ­σκο­λη καί νά τούς ἀναγκάσει νά ὑποχωρήσουν καί νά παραιτηθοῦν ἀπό τήν προσπάθεια.

Καί αὐτό ἔκανε καί μέ τόν ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη· ἀλλά ἐκεῖ­νος παρέμενε σταθερός καί ἀκλόνητος στόν ἀγώνα του, χωρίς νά ἐπηρεάζεται ἀπό τίς παγίδες τοῦ διαβόλου. Εἶχε ἀποφασίσει ἐγκαταλείποντας τόν κόσμο ὅτι θά ἀγωνισθεῖ γιά νά ζήσει τήν ἐν Χρι­στῷ ζωή καί νά κερδίσει τή βα­σι­λεία τῶν οὐρανῶν, καί δέν λύγισε μπροστά σέ καμία δυσκο­λία, μπρο­στά σέ καμία ταλαιπω­ρία, μπροστά σέ καμία ἀπό τίς ἀντιξοότητες τίς ὁποῖες συναντοῦσε. Ὅποια καί ἄν ἦταν, ὅσο σκληρή καί ἄν ἦταν ἡ δοκι­μα­σία, ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ἐπέμενε καί παρέμεινε προσηλωμένος στόν στόχο του, κά­τι πού ἔκανε, ὅπως ἦταν φυσ­ι­κό, ἀκόμη καί τούς ἀγ­γέλους νά τόν θαυμάζουν, γιατί κατόρθωνε νά συμπλέκεται μέ τόν ἀόρατο ἐ­χθρό καί νά τόν νικᾶ, πα­ρότι ἔφε­ρε σῶμα.

Ὁ θαυμασμός τῶν ἀγγέλων, ὅ­πως τόν παρουσιάζει ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος, δείχνει καί σέ μᾶς πόσους μεγάλους ἀγῶνες διεξήγαγε ὁ ἅ­γιος Ἀθανάσιος, ἀγῶνες, τούς ὁποί­­ους ἐμεῖς πού ζοῦμε στόν κό­σμο δέν μποροῦμε οὔτε νά δια­νοηθοῦμε. Δείχνει ὅμως καί πό­­ση δύναμη ἔχει ὁ ἄνθρωπος, ἐάν ἀποφασίσει νά ἀγωνισθεῖ γιά νά ζήσει σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί νά νικήσει τόν διάβολο.

Ἔχει τόση δύναμη, δύναμη πού ἀντλεῖ ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ὑπερβαίνει καί αὐτή τήν ἀνθρώπινη φύση του καί νά νικᾶ τόν ἐχθρό. Καί αὐτό δείχνει ἀκόμη, ἀδελ­φοί μου, ὅτι δέν θά πρέπει καί ἐμεῖς νά ὑπο­χωροῦμε στίς δυσκο­λίες τοῦ πνευ­ματικοῦ ἀγώνα, δέν θά πρέ­πει νά ὑποχωροῦμε στούς πειρα­σμούς, ἀλλά νά προσπαθοῦ­με καί νά ἀγω­νιζόμεθα, ἐπικα­λού­μενοι βέβαια πάντοτε τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά νικοῦμε καί ἐμεῖς τά ἐμπόδια τοῦ διαβόλου καί νά ἀξιωθοῦμε καί διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Ἀθα­νασίου νά ζοῦμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή γιά νά κερδί­σουμε καί τήν αἰώνια ζωή πού χα­ρίζει ὁ Χριστός σέ ὅσους θά ὑπο­μείνουν ἕως τέ­λους.

Η πανήγυρις του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου στη Μικρή Σάντα Βεροίας

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.