Ἐτιμήθη εἰς τὴν Σμύρνην ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, οὐρανίου πάτρωνος τοῦ Ποιμενάρχου τῆς πρωτευούσης τῆς Ἰωνίας, Σεβ. Μητροπολίτου κ. Βαρθολομαίου.

Τὸ ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 10ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, τὴν δὲ κυριώνυμον ἡμέραν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη ὁ ἑορτάζων Ποιμενάρχης, ὁ ὁποῖος, μετὰ τὴν ἀπόλυσιν αὐτῶν ἐδέχθη τὰς εὐχὰς τοῦ μικροῦ ποιμνίου του.

Παρέστησαν προσευχητικῶς ἡ Γενικὴ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ Εὐγεν. κ. Δέσποινα Μπαλκίζα, τὰ μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς εἰς τὸ Ἀρχηγεῖον τοῦ ΝΑΤΟ, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς αὐτῆς Συνταγματάρχου Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Ἀγγελοπούλου, συνεργάται καὶ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.

Ἀπευθυνόμενος εἰς αὐτοὺς ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνέφερεν ὅτι ἡ τιμὴ εἰς τὸν προστάτην Ἅγιον τοῦ Ποιμενάρχου μιᾶς Ἐπισκοπῆς δὲν συνιστᾷ ἁπλῶς μίαν ἀφορμὴν κοινωνικῆς ἐκδηλώσεως πρὸς τὸν ἐπώνυμον τοῦ Ἁγίου Ἐπίσκοπον ἀλλὰ προσευχητικὴν καὶ εὐχαριστιακὴν εὐκαιρίαν διὰ τὴν ἔκφρασιν τῆς ἐν Χριστῷ ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου ἑνότητος τῶν μελῶν μιᾶς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καθώς, ὡς γνωστόν, ὅπου ὁ Ἐπίσκοπος ἐκεῖ καὶ ἡ Ἐκκλησία, κατὰ τὴν ἀποστροφὴν τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας, πρὸς τοὺς Σμυρναίους, εἰς τὴν ἐπιστολὴν ποὺ ἀπέστειλεν εἰς αὐτούς.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἀνέπτυξε τὸ περιεχόμενον τῆς ἀποστροφῆς ταύτης, ὡς ἰδιαιτέρας σημασίας διὰ τὴν Ἀποκαλυπτικὴν Λυχνίαν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐπισκοπὴν Σμύρνης, καθ’ ὅτι ὁ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ταχθεὶς Ἐπίσκοπος ἀποτελεῖ ὁρατὸν σημεῖον ἑνότητος διὰ τὸ πολύμορφον καὶ πολυεθνικὸν Ὀρθόδοξον ποίμνιον τῆς συγχρόνου Σμύρνης ἀλλὰ καὶ σημεῖον ἀναφορᾶς καὶ ἄξων ὑπάρξεως αὐτῆς, ἀφοῦ διὰ τῆς καταστάσεως Ἐπισκόπου ἀνασυνεστάθη ἡ ἱστορικὴ αὕτη Ἐπισκοπή.

Ἐπιλέγων, ἐδοξολόγησε τὸ Ὄνομα τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, διότι διὰ πρεσβειῶν τοῦ πάτρωνός του Ἁγίου Βαρθολομαίου καὶ τῶν ἐν Ἁγίοις προκατόχων του Ἐπισκόπων Σμύρνης Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων τῆς «νύμφης τῆς Ἰωνίας» Σμύρνης, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις αὐτῆς ἀναδιοργανοῦται τόσον διὰ τῆς ἐκ Θεοῦ ἀποστολῆς καταλλήλων συγκηρυναίων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι διακονοῦν ἕκαστος μετὰ πλείστης καὶ πάσης προθυμίας ἐκ τῆς ἰδίας αὐτοῦ σκοπιᾶς καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῶν δυνάμεων αὐτοῦ, ὅσον καὶ διὰ τῆς συναγωγῆς τῶν διεσκορπισμένων λογικῶν προβάτων εἰς τὴν νοητὴν μάνδραν τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος, κατέκλεισε δ’ εὐχαριστήσας πάντας διὰ τὴν συμβολήν των εἰς τὴν προσπάθειαν ἀνορθώσεως τῆς πεπτωκυίας σκηνῆς τῆς Σμύρνης, ἀναλαβόντας ἔργον καὶ τάξιν ἀναγεννωμένου φοίνικος.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.