Τό Σάββατον τῆς Α΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 23ην Φεβρουαρίου/ 7ην Μαρτίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου κατά τό Tυπικόν τῶν ἀκινήτων ἑορτῶν τοῦ Μηναίου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου Ἐπισκόπου Σμύρνης καί κατά τό Tυπικόν τῶν κινητῶν ἑορτῶν τοῦ Τριῳδίου ἡ μνήμη τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία δίδει ἰδιαιτέραν ἔμφασιν καί λόγῳ τῆς νηστείας εἰς τό γεγονός ὅτι ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ὁ Τήρων, ἤτοι νεοσύλλεκτος στρατιωτικός, ἔχων μαρτυρήσει διά Χριστόν ἐπί Μαξιμιανοῦ καί Μαξιμίνου τό ἔτος 297, ἐνεφανίσθη δι’ ὁράματος εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Εὐδόξιον καί παρεκίνησεν αὐτόν νά ἐνημερώσῃ τούς πιστούς, νά μή φάγουν ἐκ τῶν ἐδωδίμων τῆς ἀγορᾶς, καθ’ ὅτι ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης ἐπρόκειτο νά μολύνῃ ταῦτα διά μιασμάτων εἰδωλοθύτων, ἀλλά νά φάγουν κόλλυβα ἐξηγῶν αὐτῷ, ὅτι τά κόλλυβα εἰς τήν πατρίδα αὐτοῦ, Εὐχάϊτα, ἦσαν ἐβρασμένος σῖτος. Πληροφορηθέντες οὕτως οἱ πιστοί ἔφαγον τά κόλλυβα καί δέν ἐμολύνθησαν ἐκ τῶν εἰδωλολατρικῶν εἰδωλοθύτων.

Τό θαυμαστόν γεγονός τοῦτο ἑώρτασε τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν ἁγίων Θεοδώρων, κειμένην δυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου εἰς μικράν ἀπόστασιν δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, τῶν ὁποίων πρῶτος ὁ Παραδραγουμᾶνος Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος καί μετεχόντων πιστῶν, μοναχῶν, μοναζουσῶν Ἱεροσολυμιτῶν καί προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Μονήν διά προσκύνησιν ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν συνοδείαν ἐδεξιώθη εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό προαύλιον τῆς Ἐκκλησίας ὁ λίαν καλῶς ἐπιμελούμενος τῶν τῆς Μονῆς καί Τυπικάρης τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.