Ἀκυρωθείσης τῆς πτήσεως τῆς ἐπιστροφῆς Του εἰς τήν Πόλιν διά τεχνικούς λόγους, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρέμεινε μίαν ἐπί πλέον ἡμέραν (τήν Πέμπτην, 12ην Μαΐου 2022) εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, κατά τήν ὁποίαν εἶχε τήν εὐκαιρίαν, μαζί μέ ἄλλους συνέδρους τῆς Συναντήσεώς των, νά ἐπισκεφθῇ τήν ἀρχαίαν πόλιν Diriyah καί νά ξεναγηθῇ εἰς τά ἐκεῖ παλαιά ἀνάκτορα τῶν βασιλέων, τά ὁποῖα ἐπεσκευάσθησαν ἐπιμελῶς μέ τήν συνεργασίαν τῆς UNESCO, νά παρακολουθήσῃ δέ καί σχετικόν πρόγραμμα «Ἦχος καί φῶς».

Μετά τήν συμμετοχήν Του καί εἰς τό ἐπακολουθῆσαν ἐπίσημον δεῖπνον εἰς τούς αὐτούς χώρους, ἐπεσκέφθη καί εὐλόγησε τό ἑλληνικόν ἑστιατόριον «Μεράκι», συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξιον Κωνσταντόπουλον καί τόν ἐπιτετραμμένον τῆς ἐν Riyadh Πρεσβείας τῆς Τουρκίας Ἐντιμ. κ. Gönenç Ağacıkoğlu.

Ἐκεῖθεν μετέβησαν εἰς τό διεθνές ἀεροδρόμιον King Khalid, ὅπου ἡ Α.Θ.Παναγιότης προεπέμφθη μετά τιμῶν ὑπό τῶν ἐπισήμων μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐξοχ. Δρα Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, Γεν. Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Μουσουλμανικοῦ Συνδέσμου, καί ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ὄρθρου βαθέος τῆς ἑπομένης, Παρασκευῆς, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Καλλινίκου, τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς συνοδείας Του ἀναχωρησάντων πρός ἄλλας κατευθύνσεις λόγῳ ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεών των.

Τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθησαν εἰς τό ἀεροδρόμιον ὁ Ἐπίτροπος Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Θεόδωρος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.