Τήν Τρίτην, 15ην / 28ην Ἰουνίου 2022, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐξοχώτατον Ἀντιπρόεδρον κ. Πικραμμένον ἐσυνώδευσαν ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰσραήλ κ. Λουκάκης , ὁμοῦ δέ μετά τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί ὑπεδέχθη αὐτόν ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ὁ Μακαριώτατος συνεζήτησε μετά τοῦ κ. Ὑπουργοῦ θέματα μεγίστης σημασίας, ἀφορῶντα εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, τήν ἀρχαιότητα καί τήν ἱερότητα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ, «ἀρχαίων Σολύμων», «πόλεως τῆς εἰρήνης» διά μέσου τῶν αἰώνων, εἰς τούς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας Χριστιανούς καί τάς δυσκολίας, τάς ὁποίας οὗτοι ἀντιμετωπίζουν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσεν ἐπίσης τόν Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησεως διά τόν κομβικόν ρόλον πού διαδραματίζει τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ἡ Γεραρά Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης εἰς τήν διαφύλαξιν τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς πίστεώς μας ἐντός τοῦ εὐαισθήτου πολυ-θρησκευτικοῦ, πολυ-ὁμολογιακοῦ καί πολύ-πολιτισμικοῦ περιβάλλοντος τῆς Ἁγίας Γῆς ὡς καί διά τάς θετικάς προοπτικάς, αἱ ὁποῖαι διανοίγονται κατόπιν τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἱεροσολύμων.

Ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἐξέφρασε τήν πηγαίαν ἐκτίμησιν αὐτοῦ διά τό ἔργον, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖται ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εἰς ἕνα χῶρον ὄντως ἰδιαιτέρας σπουδαιότητος, ἐντός τοῦ ὁποίου καλεῖται καί ἐπιτυγχάνει νά ἐπιτελέσῃ τό ποιμαντικόν καί παραμυθητικόν ἔργον αὐτοῦ, τονίζων δε καί τήν ἀμέριστον, πάνδημον καί ἀνιδιοτελῆ στήριξιν καί συμπαράστασιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας πρός αὐτό.

Ὁ κ. Ὑπουργός ἐπί τῇ ἐπισκέψει προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀντίγραφον ἐκ τῶν ἐκθεμάτων τοῦ Μουσείου Μπενάκη. Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν καί εἰς τήν συνοδείαν αὐτοῦ εἰκόνας τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης, τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί σταυρούς εὐλογίας καί κατευώδωσεν αὐτούς διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.