Τήν Κυριακήν, 12ην/25ην Δεκεμβρίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ.

Διά τήν ἑορτήν αὐτοῦ ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου καί τοῦ π. Νεκταρίου – Ράτζαα καί τοῦ Ἱεροδιακόνου καί Ἐπιστάτου τῆς Μονῆς ταύτης π. Δοσιθέου καί μετεχόντων πολλῶν πιστῶν ἐξ Ἱεροσολύμων καί ἐξ ἄλλων πόλεων καί προσκυνητῶν.

Διά τῆς θείας ταύτης Λειτουργίας ἡ Ἐκκλησία ἀνεμνήσθη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ὡς τοῦ Πατρός τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ὑπερασπίσαντος τό ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ πρός τόν Πατέρα εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, τό 325μ.Χ. καί ὡς ἀξιωθέντος λόγῳ τῆς ἐντίμου καί ἐναρέτου ζωῆς αὐτοῦ τοῦ θαυματουργικοῦ χαρίσματος.

Διά τῆς προσευχῆς αὐτοῦ ὁ Θεός ἔλυσε τήν ἀνομβρίαν καί ἐξηπέστειλεν ὄμβρους πολλούς κάι πάλιν διά τῆς προσευχῆς αὐτοῦ ἔπαυσεν αὐτούς. Ὡσαύτως διά προσευχῆς μετέβαλε τόν ὄφιν εἰς χρυσοῦν καί πάλιν τόν χρυσοῦν εἰς ὄφιν, ἀνέστησε τήν θυγατέρα αὐτοῦ, ἵνα δείξῃ αὐτῷ ποῦ εἶχε φυλάξει τήν παρακαταθήκην πτωχῆς γυναικός καί συνελειτούργει μετ’ ἀγγέλων, ὡς λέγει τό τροπάριον αὐτοῦ: «ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι Ἱερώτατε…».

Ὁ λειτουργῶν Ἀρχιερεύς ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον εἰς τούς πιστούς, ὁ δέ ἐπιστάτης Ἱεροδιάκονος π. Δοσίθεος, ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.