Τήν Τετάρτην, 12ην /25ην Δεκεμβρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν προσκειμένην τῷ τείχει τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων παρά τήν Πύλην τῆς Δαμασκοῦ.

Ὁ ἐν ἁγίοις Πατήρ ἡμῶν Σπυρίδων τιμᾶται ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἔγγαμος τό πρίν, πατήρ μιᾶς θυγατρός καί ποιμήν προβάτων, κληθείς μετά τόν θάνατον τῆς συζύγου αὐτοῦ νά διακονήσῃ Χριστόν καί Ἐκκλησίαν ὡς Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου.

Ἐν τῇ περιόπτῳ Ἐπισκοπικῇ θέσει ταύτῃ παρέμεινεν ἁπλοῦς, ἐλεήμων, ταπεινός καί πρᾶος, χαριτωθείς διά τοῦτο ὑπό τοῦ Θεοῦ διά τοῦ προορατικοῦ καί θαυματουργικοῦ χαρίσματος, ἐξ οὗ καί “θαυματουργός” ἀπεκλήθη. Σημεῖά τινα ἐκ τῶν πολλῶν θαυμάτων αὐτοῦ εἶναι ἡ δι᾽ αἰτήσεως αὐτοῦ ἀποστολή ὑετοῦ-βροχῆς διά τήν παῦσιν τῆς ξηρασίας καί ἡ μετά ταῦτα παῦσις τῆς πλημμυρίδος· ἡ μετά τῆς νεκρᾶς θυγατρός αὐτοῦ συνομιλία, ἵνα ἀποκαλύψῃ αὐτῷ ποῦ εἶχε κρύψει τήν παρακαταθήκην πτωχῆς γυναικός· ἡ κατάρριψις τοῦ σιτοβολώνων σιτοπωλητῶν, ἵνα ἀποτρέψῃ ἐπαπειλούμενον ὑπ’ αὐτῶν λιμόν τοῖς πτωχοῖς καί ἡ μετ᾽ ἀγγέλων συλλειτουργία αὐτοῦ, ὅτε ἐλειτούργει, ὡς λέγει τό ἀπολυτίκιον αὐτοῦ «ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι ἱερώτατε»· ἡ τροπή τοῦ ὄφεως εἰς χρυσοῦν διά τήν ἀποπληρωμήν χρέους πτωχοῦ τινος καί ἡ μετατροπή τοῦ χρυσοῦ πάλιν εἰς ὄφιν· ἡ προσέλκυσις εἰς μετάνοιαν καί ἐξομολόγησιν ἁμαρτωλοῦ γυναικός, ἡ ὁποία ἐπλησίασεν αὐτόν ἐν προθέσει οὐχί ἀγαθῇ.

Πρό πάντων ἀνεδείχθη ὑπέρμαχος τοῦ δόγματος τοῦ Ὁμοουσίου τοῦ Υἱοῦ πρός τόν Πατέρα εἰς τήν Α´ Οἰκουμενικήν Σύνοδον διά τοῦ θαύματος τῆς κεραμίδος.

Ἐν τῇ ἱερᾷ Μονῇ αὐτοῦ ἐτιμήθη ὁ ἅγιος Σπυρίδων δι᾽ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους καί τοῦ Μητροπολίτου Λουκᾶ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰγνατίου, τοῦ π. Νεκταρίου, τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών καί τοῦ π. Χάντερ Μπαράμκη καί ἄλλων, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Δημητρίου μετά τῶν μοναχῶν βοηθῶν αὐτοῦ καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν τήν Ἱεράν Μονήν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν συνοδείαν ἐδεξιώθη ὁ καλῶς ἐπιμελούμενος τῶν τῆς Μονῆς καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Σέργιος.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.