Τήν Τετάρτην, 27ην Ἰουλίου/ 9ην Αὐγούστου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων.

Κατά τήν ἡμέραν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ὁ ἅγιος κατήγετο ἐκ Νικομηδείας καί ἦτο υἱός πατρός εἰδωλολάτρου, τοῦ Εὐστοργίου καί μητρός χριστιανῆς, τῆς Εὐβούλης, ἐξ ἧς ἐδιδάχθη τά ἱερά γράμματα καί ἔσχε ὡς Πνευματικόν Πατέρα τόν Ἅγιον Ἑρμόλαον, ἑορτάζοντα τήν 26ην τοῦ μηνός Ἰουλίου.

Διδαχθείς τήν ἰατρικήν ἐπιστήμην, ἐθεράπευε τούς ἀσθενεῖς ἀναργύρως, ποιῶν σημεῖα καί θαύματα τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ, Ὅν ὡμολόγησεν βασανισθείς καί μαρτυρήσας καί τελειωθείς δι’ ἀποκεφαλισμοῦ ἐπί Μαξιμιανοῦ τό ἔτος 305 μ.Χ.

Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς ὡς ἄνω Μονῆς ἐτελέσθη πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀγγέλου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε δια προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Πρός τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα παρέθεσε κέρασμα ἀναψυχῆς εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡ ἁγιογραφήσασα τόν Ἱερόν Ναόν ἡγουμένη Γερόντισσα Χαριτίνη.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.