Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἐνθυμεῖται ὅτι ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος ἦτο ἱερεύς εἰς Μαγνησίαν τῆς Θεσσαλίας καί ἐμαρτύρησεν ὁμολογήσας τόν Χριστόν ἐπί τῆς βασιλείας Σεβήρου καί ἡγεμόνος τῆς Μαγνησίας Λουκιανοῦ ἐν ἔτει 198.

Τήν Παρασκευήν, 10ην /23ην Φεβρουαρίου 2024, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τήν Ἱεράν αὑτοῦ Μονήν, τήν προσκειμένην βορείως εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί πλησίον τῆς Πύλης, δι’ ἧς διῆλθεν ὁ Κύριος πρός τόν Γολγοθᾶν, ἡ ὁποία εἶναι γνωστή καί ὡς 8η Στάσις.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἐνθυμεῖται ὅτι ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος ἦτο ἱερεύς εἰς Μαγνησίαν τῆς Θεσσαλίας καί ἐμαρτύρησεν ὁμολογήσας τόν Χριστόν ἐπί τῆς βασιλείας Σεβήρου καί ἡγεμόνος τῆς Μαγνησίας Λουκιανοῦ ἐν ἔτει 198.

Τόν ἅγιον Χαράλαμπον εὐλαβοῦνται οἱ πιστοί καί ὡς τόν ἅγιον ὁ ὁποῖος προστατεύει ἐκ τῆς λοιμώδους νόσου τῆς πανώλους καί ἄλλων λοιμωδῶν νόσων.

Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος ἐτιμήθη εἰς τήν ὡς ἄνω Μονήν δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Φιλουμένου καί Ἀμφιλοχίου, τοῦ Αραβοφώνου Πρεσβυτέρου ἑορτάζοντος π. Χαραλάμπους Μπαντούρ καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών, παρουσίᾳ μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου εἰς Ἱεροσόλυμα καί μετεχόντων ἐν θερμῇ προσευχῇ μοναχῶν καί λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ἐκήρυξε τόν θεῖον Λόγον ὁ Σεβασμιώτατος περί τῆς ἁγιότητος, τοῦ μαρτυρίου καί τῆς ἀρχαιότητος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, καθώς καί τῆς προστασίας αὐτοῦ ὑπέρ τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν διά προσκύνησιν.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τόν λαόν ἐδεξιώθη ὁ μετά ζήλου ἐπιμελούμενος τῶν τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Κάλλιστος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.