Τήν Τρίτην, 30ην Ἰανουαρίου /12ην Φεβρουαρίου 2019, ἑωρτάσθη ἡ κοινή μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Τήν κοινήν μνήμην ταύτην ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία ἀπό τοῦ 11ου αἰῶνος, ἵνα ἐπιλύσῃ τήν δημιουργηθεῖσαν διαφοράν εἰς τά μέλη τοῦ πληρώματός της εἰς τό ἐρώτημα, ποῖος ἐκ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ὁ μεγαλύτερος καί σημαντικώτερος.

Τήν κοινήν μνήμην ταύτην τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία καί ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτῶν ὡς προστατῶν τῆς Παιδείας, ὑποδειξάντων τόν τρόπον χρήσεως τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ὑπό τῶν χριστιανῶν.

Διά τήν ἑορτήν αὐτήν ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν εἰς τόν ἱερόν ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐν Σιών Πατριαρχικῆς Σχολῆς, προεξάρχοντος τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, συλλειτουργούντων τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου καί τοῦ Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς καί συμμετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ τῶν καθηγητῶν, μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας Ἱεροσολύμων.

Τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς.
Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ὡσαύτως ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τό ἱερόν παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πρός τήν Νέαν Πύλην ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου Νικήτα τῇ ἐπιμελείᾳ καί φιλοξενίᾳ τῆς Ἑπιστατρίας ὁσιολογιωτάτης μοναχῆς Θέκλας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.