Τήν Κυριακήν, 13ην /26ην Σεπτεμβρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην  ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται δοξολογοῦσα τόν Θεόν, ὅτι μετά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τοῦ τόπου τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὑπό τῆς Ἁγίας Ἑλένης, ὁ αὐτοκράτωρ Μέγας Κωνσταντῖνος  συνεκάλεσε τούς Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι εἶχον συναχθῆ εἰς Τύρον τῆς Σιδῶνος, ἵνα ἔλθουν εἰς Ἱεροσόλυμα καί τελέσουν τά Ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ, ἡ ἀνέγερσις τοῦ ὁποίου ἐκράτησεν ἀπό τοῦ ἔτους 326 – 336 μ.Χ.

Οἱ Ἐπίσκοποι οὗτοι συνῆλθον καί ἐτέλεσαν τά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τήν 13ην  μηνός Σεπτεμβρίου τοῦ 336μ.Χ. Τοιοῦτον γεγονός ἔπρεπε διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ναοῦ, «ἡ ὡραιότης τοῦ ὁποίου συνηγωνίζετο τήν εὐπρέπειαν τοῦ ἄνω στερεώματος» κατά τόν ὑμνῳδόν.

Τήν ἑπομένην τῶν Ἐγκαινίων ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων Μακάριος καί ἡ ἁγία Ἑλένη ἐπέδειξαν τόν Τίμιον Σταυρόν διά προσκύνησιν εἰς τά συναχθέντα πλήθη τῶν πιστῶν.

Διά τήν μνήμην τοῦ γεγονότος τούτου τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἀρχιμαδριτῶν Πορφυρίου καί Νικοδήμου,  τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών, ψάλλοντος  τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί μετεχόντων πιστῶν ἐν κατανυκτικῇ προσευχῇ, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί προσωπικοῦ τοῦ Προξενείου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἀπέδωσε τά σέβη αὐτῆς εἰς τόν Μακαριώτατον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.