Τήν Κυριακήν, 14ην /27ην Ἰουνίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, ὡς αὕτη παραδίδεται εἰς ἡμᾶς ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἑορτάζεται ἡ μνήμη ὅλων τῶν Ἁγίων τοῦ ἔτους μίαν ἑβδομάδα μετά τήν Πεντηκοστήν, ἵνα δηλωθῇ ὅτι οἱ Ἅγιοι Πάντες εἶναι καρπός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἐάν ὁ Παράκλητος δέν ἤρχετο, οὗτοι δέν θά εἶχον ἀναδειχθῆ Ἅγιοι, Ἀπόστολοι, Μάρτυρες, Ὁμολογηταί καί Ὅσιοι. Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Πάντων, ἀφιερωμένον εἰς αὐτούς καί εὑρισκόμενον ἐντός τοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας, πλησίον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Τυπικάρη τοῦ μοναστηριακοῦ Ναοῦ ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου, συλλειτουργοῦντος αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, ψάλλοντος ἑλληνιστί δεξιά τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί τοῦ μοναχοῦ Βασιλείου, καί ἀραβιστί ἀριστερά τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ καί μετεχουσῶν μοναζουσῶν καί πιστῶν Ἱεροσολυμιτῶν καί τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Τήν ἱερατικήν συνοδείαν καί ὅλον τό Ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη φιλοφρόνως εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον ἡ καλῶς ἐπιμελουμένη τῶν τῆς Μονῆς καί ἀποκαταστήσασα αὐτήν ἁγιογραφικῶς καί νῦν ὡραΐζουσα αὐτήν δι’ ἁρμοδέματος -κόχλε καί μαρμαρίνους διακόσμους τοῦ ἐξωτερικοῦ τοίχου ὁσιολογιωτάτη μοναχή Σεραφείμα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.