Τήν Κυριακήν, 21ην Μαΐου / 3ην Ἰουνίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ὁμοῦ μετά τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων ἡ ἑορτή τῶν ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων μεγάλων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τόν Ἱερόν αὐτῶν Ναόν ἐντός τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου, ὡς ἱδρυτῶν καί προστατῶν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τῶν λοιπῶν Ἁγίων Προσκυνημάτων καί αὐτῆς τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ἡ ἑορτή αὐτή ἑωρτάσθη δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας, τοῦ ὁποίου προεξῆρξεν ὡς χοροστατῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι καί ἔλαβον μετά τήν λῆξιν τοῦ Ἐσπερινοῦ τό κόλλυβον εἰς τό προαύλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τήν πρωΐαν ἡ ἑορτή ἑωρτάσθη διά θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὡς λειτουργός ὁ Μακαριώτατος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ, ὧν πρῶτος ὁ Τυπικάρης, Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί συμμετεχόντων μοναχῶν, μοναζουσῶν, ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος ἐν Ἀρχιερατικῇ στολῇ καί ἐν συνοδείᾳ πάντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί ἐν ψαλμῳδίᾳ, ἀνῆλθε μετά τοῦ λαοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα. Εἷς ἕκαστος ἐλάμβανε τό ἀρτίδιον εὐλογίας κατά τήν διάβασιν πρός τό Πατριαρχεῖον παρά τῆς ἀρτοποιοῦ Γεροντίσσης Σεραφείμας.

Εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἑλληνιστί:

«Πρῶτος βασιλεύς Χριστιανῶν παρά τοῦ Θεοῦ Κωνσταντῖνε, τό σκῆπτρον ἔλαβες· σοί γάρ πεφανέρωται ἐν γῇ κρυπτόμενον τό σωτήριον σύμβολον, δι’ οὗ καί τά ἔθνη πάντα καθυπέταξας τοῖς τῶν Ρωμαίων ποσίν ὅπλον ἀπροσμάχητον ἔχων τόν ζωοποιόν Σταυρόν μάκαρ, δι’ οὗ καί προσήχθης τῷ Θεῷ ἡμῶν», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστε Σοφιανόπουλε,

Σεβαστοί Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί.

Ἡ Ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία τιμᾷ καί γεραίρει σήμερον τήν μνήμην τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων καί ἰσαποστόλων μεγάλων βασιλέων, Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κτιτόρων καί ἱδρυτῶν ἀναδειχθέντων τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ ἀφ’ ἑνός, καί ἱδρυτῶν τοῦ τάγματος τῶν Σπουδαίων», δηλονότι τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἡμῶν, ἀφ’ ἑτέρου.

Ἡ συμβολή τῶν μεγάλων τούτων βασιλέων εἰς τήν κατάργησιν τῆς θρησκείας τῶν εἰδώλων καί τῆς ἐπικρατήσεως τῆς Χριστιανικῆς πίστεως κατέστησεν αὐτούς ἴσους τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί Εὐαγγελιστῶν, προστάτας τῶν Ἁγίων Τόπων καί θεμελιωτάς τοῦ ἀδιαμφισβήτου καί ἀνυπερβλήτου πνευματικοῦ καί πολιτισμικοῦ μεγέθους τῆς Οἰκουμενικῆς «Ρωμηοσύνης».

Εἶναι γεγονός πανθομολογούμενον ὅτι ἡ ὑπό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἑλένης ἀνάδειξις τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ὡς τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἑδραίωσε καί τήν διαχρονικήν παρουσίαν τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων, τόσον ἐν τῇ ἁγίᾳ Γῇ, ὅσον καί ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Εὐγνώμονες ὄντες καί ἡμεῖς τῷ Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ, τῷ θαυμαστώσαντι ἐν τοῖς ἁγίοις ἰσαποστόλοις Αὐτοῦ Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, εὐχαριστήριον λειτουργικήν πανήγυριν ἐτελέσαμεν ἐν τῷ ἐπωνύμῳ αὐτῶν Μοναστηριακῷ καί Πατριαρχικῷ Ναῷ δεηθέντες ἐν ταυτῷ ὑπέρ ἐνισχύσεως τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος πρός συνέχισιν τῆς θεαρέστου αὐτῆς ἀποστολῆς, ἀλλά καί ὑπέρ ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης τῇ δοκιμαζομένῃ ἡμῶν περιοχῇ, ταῖς πρεσβείαις τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας καί ταῖς ἱκεσίαις τῶν σήμερον τιμωμένων Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἀμήν. Ἔτη πολλά».

Τήν μεσημβρίαν ἠκολούθησε μοναστηριακή ἑόρτιος τράπεζα.

Η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

 

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.