Τήν Κυριακήν μετά τήν Ὕψωσιν, 20ήν Σεπτεμβρίου/3ην Ὀκτωβρίου 2021, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Σταυροῦ, τήν κειμένην εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ πλησίον τῆς Ἑβραϊκῆς Βουλῆς.

Ἐνταῦθα κατά τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἑορτάζεται ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μίαν ἑβδομάδα μετά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως, ἐπειδή ὑπάρχει ἀρχαία ἐκκλησιαστική παράδοσις, ὅτι εἰς τήν περιοχήν αὐτήν ἐφυτεύθη ὑπό τοῦ Λώτ τό τρισύνθετον ξύλον ἐκ πεύκης, κυπαρίσσου καί κέδρου, ἐκ τοῦ ὁποίου κατεσκευάσθη ὁ Σταυρός, ἐφ’ οὗ προσηλώθη ἑκουσίως διά τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Εἰς τήν ἱστορικήν Μονήν ταύτην διετήρει τό Πατριαρχεῖον τήν περίφημον Ἀνωτάτην Θεολογικήν Σχολήν ἀπό τοῦ 1845-1909, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησαν διακεκριμένοι ἐπιστήμονες κληρικοί καί λαϊκοί.

Εἰς τόν ἀρχαῖον Ναόν τῆς Μονῆς ἐζωγραφισμένον διά θαυμασίων εἰκονογραφιῶν καί μετά ψηφιδωτοῦ ἐπί τοῦ δαπέδου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς καί θεία Λειτουργία ἀνήμερα, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ματθαίου καί π. Μελετίου, τοῦ π. Δομετιανοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ρωσσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς εἰς τά Ἱεροσόλυμα (MISSIA), τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί προσευχομένων Ἱεροσολυμιτῶν πιστῶν καί ἄλλων ἐκ τῶν κατεχομένων περιοχῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Μονήν διά προσκύνησιν ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν τόπον, ἐν ᾧ εἶχε φυτευθεῖ το ξύλον ὑπό τοῦ Λώτ καί ἐν ᾧ νῦν ὑπάρχει παρεκκλήσιον ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης.

Μετά τήν Ὕψωσιν, τήν μεσημβρίαν, ὁ ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος παρέθεσε τράπεζαν εἰς τόν Μακαριώτατον, τόν κ. Βλιώραν καί ἄλλους.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.