Τήν 31ην Δεκεμβρίου 2023, τελευταίαν ἡμέραν τοῦ ἔτους (π.ἠ) / 13ην Ἰανουαρίου 2024, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας εἰς τόν τόπον τῆς ἀσκήσεως αὐτῆς καί εἰς τό παρεκκλήσιον πρός τιμήν αὐτῆς εἰς τό κτιριακόν συγκρότημα τῆς γυναικείας Μονῆς τῆς Μεγάλης Παναγίας, προσκειμένης τῇ Ἁγιοταφιτικῇ Ἀδελφότητι καί ἀριθμούσης σήμερον περί τάς 20 μοναχάς.

Κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἡ Ἐκκλησία, ἰδίᾳ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων ἐνθυμεῖται ὅτι ἡ Ἁγία Μελάνη ἦτο δέσποινα εὐγενής, πλουσιωτάτη καί περίδοξος ἐκ γένους ὑπάτων τῆς Ρώμης καταγομένη. Ἀποθανόντος δέ τοῦ ἀνδρός καί ἐκ τῶν δύο τέκνων αὐτῆς, ἀπῆλθεν εἰς Αἴγυπτον πρός ἐπίσκεψιν τῶν κατά τό ὄρος τῆς Νιτρίας μοναστῶν. Διεσκόρπισε τόν πλοῦτον αὐτῆς εἰς τούς ἐκεῖ βοηθείας δεομένους καί τούς τῆς πίστεως ὁμολογητάς ὑπό τῶν Ἀρειανῶν διωκομένους, ἐξ ὧν ἔθρεψε 5000 εἰς τρεῖς ἡμέρας. Εἴτα ἐξορισθέντων αὐτῶν εἰς Παλαιστίνην, ἀπελθοῦσα καί αὕτη εἰς Ἱεροσόλυμα καί παρθενῶνα ἐξ ἰδίων ἀναλωμάτων κτίσασα, ἐτελεύτησεν ὁσίως ἐν αὐτῷ περί τό 410 ἔτος.

Πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Μελάνης ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ὑπό τοῦ ἐφημερίου τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου, ψαλλόντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί τοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ, προσευχομένων τῶν μοναζουσῶν τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς καί ἄλλων Μονῶν.

Τόν ἐφημέριον καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ἡ ἐπιμελῶς συντηρήσασα τάς εἰκόνας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεγάλης Παναγίας καθηγουμένη μοναχή Μελάνη.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.