Τήν Πέμπτην, 28ην Μαΐου /10ην Ἰουνίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως.

Κατ’ αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ἐν εὐχαριστίᾳ καί χαρμολύπῃ, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μετά τήν Ἀνάστασιν καί μετά πολλάς ἐμφανίσεις εἰς τούς μαθητάς καί Ἀποστόλους ἀνελήφθη ἐν δόξῃ εἰς τούς οὐρανούς καί ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός τήν προσληφθεῖσαν ἀνθρωπίνην φύσιν ἡμῶν θεώσας αὐτήν, καί μέλλων πάλιν ἔρχεσθαι κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς.

Ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων ἡ ἑορτή αὐτή ἑωρτάσθη ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ τόπου τῆς Ἀναλήψεως, ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἀραβόφωνων Πρεσβυτέρων, ψαλλόντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών ὑπό τον κ. Βασίλειον Γκοτσόπουλον ἀριστερά καί τῶν ψαλτῶν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὑπό τόν κ. Ριμόν Κάμαρ δεξιά καί μετεχόντων Ἱεροσολυμιτῶν πιστῶν.

Μετά τόν Ἑσπερινόν, ἔλαβε χώραν λιτανεία εἰς τήν Μονήν τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, ἔνθα καί ηὐλόγησεν ὁ Μακαριώτατος, ὤν ἐκεῖ κατά τό ἔθος.

Μετά τοῦτο ἡ Λιτανεία ἐπέστρεψεν εἰς τό Προσκύνημα διά τήν ἀποτελείωσιν τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου.

Τήν πρωΐαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς προσηνέχθη ἡ ἀναίμακτος Θυσία, προεξάρχοντος πάλιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, συλλειτουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν Νεκταρίου, Γέροντος Καμαράση, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Καλλίστου, π. Διονυσίου καί π. Στεφάνου, τῶν Ἱεροδιακόνων π. Εὐλογίου καί π. Συμεών, Ἀραβοφώνων καί Ρωσοφώνων Ἱερέων καί Ἱερομονάχων, ψαλλόντων τῶν ψαλτῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί μετεχόντων ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα..

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῶν Συνοδικῶν Πατέρων διά προσκύνησιν, μεθ’ ἥν ἐπεσκέφθη εἰς τό παρακείμενον τέμενος τόν Μουσουλμᾶνον Ἰμάμην διά λόγους καλῆς γειτνιάσεως καί ἔπειτα τόν Μοναχόν Ἀχίλλειον εἰς τόν ἔναντι τοῦ Προσκυνήματος Ἱερόν Ναόν τῆς Ἀναλήψεως, τήν Ρωσικήν Μονήν Ἀναλήψεως ἔνθα καί προσεφώνησε τόν Προϊστάμενον τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτην Ρωμανόν, διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως ἀγγλιστί.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.