Τήν Τετάρτην, 25ην Νοεμβρίου/8ην Δεκεμβρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί πανσόφου Αἰκατερίνης εἰς τήν ἱεράν αὐτῆς Μονήν, τήν κειμένην εἰς ἀπόστασιν λίθου βολῆς βορειοδυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν παλαιάν Ἱερουσαλήμ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη κατήγετο ἐξ Ἀλεξανδρείας, ὅτι ἦτο περικαλλής, σωφρονεστάτη καί παρθένος καί μετ’ εὐγλωττίας «κατῄσχυνε τούς κομψούς ἀσεβῶν τῶν εἰδωλολατρῶν τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει» εἰς τούς διαλόγους αὐτῆς μετ’ αὐτῶν, εἰς τούς ὁποίους καί ὡμολόγησεν ὅτι ἦτο χριστιανή, διό καί ἐβασανίσθη καί ἐμαρτύρησε ἀθλήσασα ὑπέρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ ἐπί Μαξιμίνου τό ἔτος 305.

Πρός τιμήν αὐτῆς προεξῆρξεν εἰς τήν ὡς ἄνω Μονήν εἰς τόν Ἑσπερινόν ἀφ’ ἑσπέρας καί τήν θείαν Λειτουργίαν τήν πρωΐαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Φάραχ, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ψαλλόντων τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί παρακολουθούντων μοναζουσῶν καί πιστῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε διά προσκύνησιν μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ὁ καλῶς ἐπιμελούμενος τῶν τῆς Μονῆς ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Στέφανος.

Ἡ μνήμη της Ἁγίας Αἰκατερίνης ἑωρτάσθη μετά λαμπρότητος καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ, εἰς τήν ὁποίαν δέν ἠδυνήθη νά ἀποσταλῇ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου, λόγῳ τῶν περιορισμῶν τοῦ covid-19.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.