Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου, Μυκόνου, Κύθνου, Σερίφου, Σίφνου, Κιμώλου, Φολεγάνδρου, Δήλου & Σικίνου.

Πρός

τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, τοὺς παροικοῦντες

στὰ εὐλογημένα νησιὰ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τοὺς ἀγαπητούς μας ἐπισκέπτες τους

Ἑρμούπολη, Πάσχα 2022

Εὐλογημένοι μου Χριστιανοί, κάτοικοι τῶν ἠλιοφώτιστων καὶ θαλασσόλουστων νησιῶν μας,

ἀγαπητοὶ μου ἐπισκέπτες, ὅσοι τὰ ἐπιλέξατε, γιὰ νὰ ἑορτάσετε μαζί μας τίς Ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα, τῶν Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας!

Ἡ νύχτα αὐτή, ἡ Ἀναστάσιμη καὶ φωτεινή, ἔρχεται ὡς ὁλοκλήρωση καὶ τελείωση μιᾶς ἄλλης νύχτας, τῆς Χριστουγεννιάτικης Ἅγιας Νύχτας…

Τότε, ὁ Κύριος ὡς ἀδύναμο βρέφος, εἰσήρχετο στὴ φάτνη καὶ ξεσποῦσε ἕνας Παγκόσμιος Πόλεμος, ὁ πόλεμος τοῦ καλοῦ ἐνάντια στὸ κακό!

Ἀπόψε, ὡς παντοδύναμος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος, ἐξέρχεται ἀπὸ τὸν Τάφο, Νικητὴς τοῦ Παγκοσμίου αὐτοῦ πνευματικοῦ Πολέμου!

Τότε, τὸν περιέβαλε ἡ ἀγάπη τῆς Παναγίας Μητέρας Του, ἡ προσκύνηση τῶν ποιμένων, ἡ θαλπωρὴ τῶν ζώων καὶ Τὸν ἀπειλοῦσε ὁ Ἡρώδης, ποὺ ζητοῦσε τὴν ψυχή Του!

Ἀπόψε, Τὸν περιβάλλει τὸ Φῶς τῆς Θεότητος, ποὺ διεσκόρπισε τοὺς ἐχθρούς Του καὶ κατατρόπωσε το θάνατο σὲ ὅλες τίς μορφές του!

Καὶ τότε καὶ ἀπόψε, ἀγγελικὲς δυνάμεις δοξάζουν καὶ ὑμνοῦν τὴν ἄπειρη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους συγκατάβαση τοῦ ἐν ὑψίστοις Θεοῦ!

Καὶ τότε καὶ ἀπόψε, μιὰ λέξη εἶναι τὸ σύνθημα, ἡ σφραγῖδα, τὸ ὅραμα καὶ ταυτόχρονα ἡ ἐλπίδα:

ΕΙΡΗΝΗ!

«Ἐπὶ γῆς εἰρήνη»!

Ἀντιλάλησαν οἱ λόφοι καὶ οἱ ἀγροὶ τῆς Βηθλεέμ, ἀπὸ τὰ ἀγγελικὰ χείλη!

«Εἰρήνη ὑμῖν»!

Εἶναι ἡ πρώτη λέξη, ὁ πρῶτος χαιρετισμὸς καὶ συνάμα προτροπή, ποὺ ἄκουσαν οἱ Μαθητὲς ἀπὸ τοῦ Ἀναστημένου Διδασκάλου τους τὰ χείλη, ποὺ ἁπλώθηκε στὸν ἐκκλησιαστικὸ χρόνο, ἐντάχθηκε στὴ Θεία Λειτουργία καὶ ἔγινε «εἰρήνη πᾶσι».

Εἰρήνη!

Ἡ ἀτίμητη εὐλογία καὶ ἀνεκτίμητη προσφορὰ τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου μᾶς πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν κτίση, «τὸ γλυκὺ καὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα», κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο!

Εἰρήνη σὲ ὅλους, μᾶς προσφέρει καὶ ἀπόψε μὲ τὴν Ἀνάστασή Τοῦ ὁ Μέγας Εἰρηνοδότης καὶ Εἰρηνοποιὸς Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος εἰρηνοποίησε «διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δί᾿ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», συμφιλίωσε, δηλαδή, τὰ πάντα, τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐράνια, (Κολ. 1,20), καὶ κυρίως, μᾶς συμφιλίωσε μὲ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα μας.

Ἡ Εἰρήνη, ὅμως, δὲν εἶναι κάτι μαγικό, δὲν ἐπέρχεται στὴ ζωή μας αὐτόματα, μὲ εὐχολόγια, ἀνώδυνες καὶ ἀνέξοδες ἐπικλήσεις καὶ ἐκδηλώσεις…

Εἶναι μιὰ δυναμικὴ στάση ζωῆς, ἀτομικῆς καὶ συλλογικῆς, μιὰ πορεία ὑπέρβασης ἀτομικῶν καὶ συλλογικῶν λαθῶν καὶ ἁμαρτιῶν, φωτισμένη ἀπὸ τῆς Ἀναστάσεως τὸ Φῶς!

Ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ καὶ κάθε πόλεμος, δὲν ἀποτελεῖ διάψευση τοῦ Ἀγγελικοῦ Ὕμνου καὶ τοῦ Ἀναστάσιμου τοῦ Κυρίου χαιρετισμοῦ, ἄλλ΄ ἐπιβεβαίωση τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀποτυχίας μας, δηλαδή, νὰ εἰρηνεύσουμε μὲ τοὺς ἄλλους, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ἡ κόλασή μας, ἀλλὰ ἀδελφοί μας, ὁμόπιστοι, μάλιστα, ἀδελφοί μας, δημιουργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ζωντανὲς εἰκόνες Του, τίς ὁποῖες ἀμαυρώνουμε μὲ μίση, ἐχθρότητες, ἀντιπαλότητες, προκαταλήψεις καὶ συμφέροντα …

Ἀδελφοί μου,

Τὸ Ἅγιο Πάσχα εἶναι γιορτὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς εἰρήνης, γιορτὴ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλπίδας ὅτι ἡ ζωὴ μπορεῖ νὰ νικήσει τὸν θάνατο, ἡ εἰρήνη τὸν πόλεμο.

Φωτολαμπεὶς ἀπὸ τὸ ἀναστάσιμο φῶς τοῦ Πάσχα, μέσα ἀπὸ τὴν θεϊκὴ ἐπαγγελία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ μὲ τὴν αἰώνια χαρὰ τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἀποστόλων, μποροῦμε καὶ ἐμεῖς νὰ ἐπιχειρήσουμε τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν προβληματικὴ πολυπλοκότητα τῆς συγχρόνου ζωῆς πρὸς τὴν χώρα τῆς χαρισματικῆς ἐλευθερίας τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ ἀντιτάσσεται στὴν ἁμαρτία, συντρίβει τὸν θάνατο καὶ ὁδηγεῖ τελικὰ στὴ θέωση τοῦ ἀνθρώπου ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅπως τότε ὁ Ἰησοῦς «ἦλθεν εἰς τὸ μέσον» τῶν μαθητῶν Του καὶ τοὺς ἀπηύθυνε τὸ «εἰρήνη ὑμῖν», ἔτσι καὶ σήμερα ὁ ἀναστὰς Κύριος ἔρχεται κοντά μας, ἀπευθύνοντας καὶ σ᾽ ἐμᾶς, στὰ ἀντιμαχόμενα Ὀρθόδοξα Κράτη, στὸν κόσμο ὁλόκληρο, τὸ «εἰρήνη ὑμῖν»• τὸ «εἰρήνη πᾶσι»!

Στὶς βομβαρδισμένες πόλεις, στὸν πόνο τῶν τραυματιῶν, στὰ δάκρυα τῶν μικρῶν παιδιῶν, στὴν ἀγωνία των προσφύγων, στὴν ὀδύνη τῶν νεκρῶν καί το φόβο γιὰ τὸ αὔριο, ἔρχεται ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν Κύριος, νὰ μᾶς προσφέρει τὴ δική Του εἰρήνη καὶ νὰ μᾶς προτρέψει νὰ μὴ ταράζεται ἡ καρδιά μας καὶ νὰ μὴ δειλιάζει!

Σὲ ἕνα κόσμο, ποὺ σπαράζεται ἀπὸ βία, τρομοκρατία, ταραχές, φρικτοὺς πολέμους, ἀποτρόπαια ἐγκλήματα, οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἀνασφάλεια, ἀναδύεται ἀπὸ τὸ σκοτάδι τοῦ Τάφου ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου, γιὰ νὰ μᾶς καλέσει νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε, ἔστω καὶ τὴν ὕστατη στιγμή!

Νὰ ἐγκολπωθοῦμε τὴν εἰρήνη, ποὺ μᾶς χάρισε ἡ ἔνδοξη Ἀνάστασή Τοῦ, νὰ εἰρηνεύσουμε μέ το Θεὸ Πατέρα μας καὶ τὸν Ἄνθρωπο Ἀδελφό μας, νὰ γίνουμε πλέον φορεῖς ἑνὸς ἄλλου «ἰοῦ», τοῦ «ἰοῦ» τῆς εἰρήνης, καὶ νὰ τὸν μεταδώσουμε σὲ ὅλο τὸν κόσμο!

Νὰ δίνουμε κάθε ἡμέρα, μὲ τὴν διαγωγή μας καὶ μὲ τὸν βίο μας, τὴν μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως, τῆς ὁποίας τὸ ἄκτιστο καὶ ἀνέσπερο φῶς ἂς εἶναι πάντα μὲ ὅλους μας ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Πατρίδος μας καὶ τοῦ κόσμου ὁλόκληρου.

Νὰ παρακαλέσουμε, τέλος, μαζὶ μὲ τὸν Κωστῆ Παλαμᾶ, τίς Μυροφόρες, ποὺ πρῶτες εἶδαν τὸν Ἀναστημένο Κύριο:

«Ὦ, ἐσεῖς, Μαγδαληνή, Σαλώμη, καὶ ὦ Μαρία!

Ἀπ’ τὴ δική σας τὴν ἀφάνταστη εὐτυχία

δῶστε τῆς γῆς, κάθε ψυχῆς, καὶ κάθε ἀνθρώπου,

κάθε λαοῦ, κάθε πατρίδας, κάθε τόπου!»

«Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη»! (Α Θεσ. 5,23)

Χριστὸς Ἀνέστῃ!

Εὐλογημένο, εἰρηνικὸ καὶ ὑγιεινὸ Πάσχα!

† Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.