Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εἰδήσεις ὑπό Heba Hrimat

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ συνηντήθη τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 28ης Δεκεμβρίου 2021, μετά τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱερουσαλήμ, διά νά παραστῇ εἰς τήν ἐτήσιον Δεξίωσιν τῶν Χριστουγέννων, διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δημάρχου Ἱεροσολύμων κ. Moshe Lion.

Ἐκ μέρους τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, ὁ Πατριάρχης κ. Θεόφιλος ηὐχαρίστησε τόν κ. Lion διά τήν πραγματοποίησιν τῆς ἐκδηλώσεως καί ἐξέφρασε τάς δεούσας εὐχάς τῶν ἡμερῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπεσήμανε τά αὐξανόμενα βάρη διά τάς Ἐκκλησίας καί τάς Κοινότητας, λόγῳ τῆς συνεχιζομένης πανδημίας, ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν διάρκειαν τῶν εὐλογημένων αὐτῶν ἑορτῶν, καθώς «μᾶς ἔχουν λείψει αἱ πολλαί χιλιάδες προσκυνηταί, ἐπισκεπτόμενοι τούς Ἁγίους Τόπους κατ’ ἔτος· καί εἰς τό μέλλον ἡ Πόλις ἡμῶν θά εἶναι μεστή ξανά προσκυνητῶν ἀπό ὅλον τόν κόσμον, ἐρχομένων μέ τόν πόθον πνευματικῆς ἀναψυχῆς καί ἀνανεώσεως εἰς ὅλους τούς Ἱερούς μας Τόπους». Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος ἐπεσήμανε τάς προσπαθείας τοῦ Δημάρχου νά ἀποκαταστήσῃ τήν κανονικότητα τοῦ βίου τῆς Ἱερουσαλήμ καί νά διευκολύνῃ τήν πιθανήν ἐπιστροφήν τῶν προσκυνητῶν.

Κατά τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ, ὁ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως ἀνεφέρθη εἰς τήν αὔξησιν τῶν ἐπιθέσεων «ριζοσπαστικῶν ὁμάδων» εἰς τήν Ἱερουσαλήμ κατά τῆς Ἐκκλησίας, τῶν κληρικῶν καί τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος καί ἐξέφρασε τήν ἀνησυχίαν τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν «διά τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἱερουσαλήμ καί τήν εὐημερίαν τῆς Χριστιανικῆς συνοικίας».

Ὁ Μακαριώτατος ἐσημείωσεν ὅτι «κάθε ἱστορική συνοικία τῆς Παλαιᾶς Πόλεως ἔχει τήν μοναδικότητά της, ἡ ὁποία πρέπει νά γίνῃ σεβαστή», προσθέτων ὅτι «δυστυχῶς, αὗται αἱ ριζοσπαστικαί ὁμάδες προβαίνουν εἰς μίαν συντονισμένην καί διαρκῆ προσπάθειαν νά ὑπονομεύσουν τήν ἀκεραιότητα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας καί δέν εἶναι κρυφόν τό γεγονός ὅτι στόχος αὐτῶν εἶναι νά ἀσκήσουν πίεσιν εἰς τούς ἁπλοῦς Χριστιανούς κατοίκους καί προσκυνητάς καί νά ἀποδυναμώσουν τήν Χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Συνοικίαν».

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ἐπίσης ὅτι «ὑποστηρίζομεν ὅτι αὗται αἱ ἐξτρεμιστικαί ὁμάδες δέν ἀντιπροσωπεύουν τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ ἤ τόν Ἑβραϊκόν λαόν καί πρέπει νά ἐργασθῶμεν ἀπό κοινοῦ διά να περιορίσωμεν τάς προσπαθείας πάντων τῶν ριζοσπαστικῶν φατριῶν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί εἰς τούς Ἁγίους Τόπους μας. Ἡμεῖς, οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐπιβεβαιώνομεν τήν δέσμευσίν μας νά συμμετάσχωμεν εἰς ἐπείγοντα διάλογον διά τό θέμα τοῦτο, ὅπως ἀπεφάνθημεν εἰς τήν πρόσφατον Δήλωσιν Ἡμῶν». Ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ἐνεθάρρυνε μέ σεβασμόν τόν Δήμαρχον νά ποιήσῃ τό μέγιστον δυνατόν «διά νά διασφαλίσῃ ὅτι ὁ πολυπολιτισμικός, πολυεθνικός καί πολυθρησκευτικός χαρακτήρ τῆς Ἱερουσαλήμ προστατεύεται καί ἐνισχύεται».

Ὁ Μακαριώτατος ἐπεσφράγισε τόν λόγον Αὐτοῦ, ἐπαινῶν τήν Δημαρχίαν διά τήν ἐνασχόλησιν αὐτῆς μέ τά διάφορα ἀστικά ἔργα περιουσίας καί ἀνάπτυξεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, διά τάς ἐπικεντρωμένας προσπαθείας αὐτῆς περί τήν Πόλιν διά τάς Κοινότητας τάς πέριξ τῆς Πόλεως καί ἐνεθάρρυνε αὐτήν εἰς τήν συνέχισιν αὐτῶν, «ὥστε να προωθήσωμεν τήν ἀνάπτυξιν καί τήν ἄνθισιν τῆς πόλεώς μας, τῶν κατοίκων αὐτῆς καί τοῦ μέλλοντος αὐτῆς πρός ἀμοιβαῖον ὄφελος πάντων».

Ἀντιφωνῶν, ὁ κ. Δήμαρχος ἀνεφέρθη εἰς τήν Ἱερουσαλήμ ὡς τήν καρδιάν τοῦ κόσμου καί εἶπεν ὅτι οἱ ἱεροί τόποι καί οἱ προσκυνηταί εἶναι σημαντικοί διά τήν χώραν καί τόν κόσμον ἐν γένει. Ἐδήλωσεν ἐπίσης ὅτι εἶναι ὁ Δήμαρχος ὅλων τῶν κατοίκων καί ἐτόνισεν ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ καλεῖται καί εἶναι «Πόλις εἰρήνης καί δικαιοσύνης».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.