Σήμερα 27η Ἰουνίου 2021, Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου Πεδίου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Χρῆστο Σταθόπουλο καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ τό ἱ. ἀναλόγιον διηκόνησε ὁ Ἰεροψάλτης τῆς Ἐνορίας κ Βογιατζῆς Νικήτας, μετά τοῦ κ. Μερκουρίου Γιανναρᾶ, Ἀναγνώστου καί Πρωτοψάλτου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου.

Μέ τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, κατακλείεται ὁ κινητός κύκλος τῶν ἑορτῶν πού ἄρχισε μέ τό κατανυκτικό Τριῴδιο καί ὁλοκληρώθηκε μέ τό χαρμόσυνο Πεντηκοστάριο, καί ἐμπεριέχει ὅλο τό ἔργο τῆς Θείας Οἰκονομίας μέ κέντρο τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Πάσχα.

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων ἀποτελεῖ τήν ἀπόδειξη τοῦ σωτηριώδους ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἀνά τούς αἰώνας καί προπαντός τό ἔργο τῆς παντοδυνάμου ἐνεργείας τοῦ ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο. Ὅπως παρατηρεῖ πολύ ὡραῖα ὁ Νικηφόρος Ξανθόπουλος στό συναξάριο τῆς ἡμέρας: «Οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν τήν ἑορτή αὐτή μετά τήν κάθοδο τοῦ ἁγίου Πνεύματος γιά νά δείξουν ὅτι ἡ παρουσία τοῦ παναγίου Πνεύματος διά τῶν ἀποστόλων ἐπέτυχε νά ἁγιάσῃ καί νά σοφίσῃ τό ἀνθρώπινο φύραμα καί νά ἀποκαταστήσῃ τούς ἀνθρώπους στήν θέσι τῶν ἀγγέλων διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἴτε μέ τήν προσφορά τοῦ μαρτυρικοῦ των αἵματος, εἴτε μέ τήν ἐνάρετο πολιτεία καί διαγωγή των. Καί ἔργο ὑπερφυσικό διαπράττεται. Κατεβαίνει τό Πνεῦμα, ὁ Θεός, καί ἀνεβαίνει ὁ χοῦς, ὁ ἄνθρωπος».

Γιά τόν λόγο αὐτόν, ἡ Ἐκκλησία ἐνθυμεῖται καὶ τιμᾶ σήμερα ὅλους τούς γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι στὰ πέρατα τοῦ κόσμου διαχρονικὰ ἀγάπησαν καί δίδαξαν στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ δίδοντας τήν αὐθεντική μαρτυρία τους, μὴ φειδόμενοι νὰ θυσιάσουν ἀκόμη καὶ τὴν ζωὴ τους γι’ Αὐτόν.

Οἱ Ἅγιοι ἀπολαμβάνουν τὴν δόξα καί συμμετέχουν στὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ εὑρίσκονται μέσα στό ἄκτιστο φῶς τῆς Παρουσίας Του, γεγονός πού συμβολίζει τό φωτοστέφανο πού ἀπεικονίζεται στὶς ἁγιογραφικές ἀναπαραστάσεις τους. Τὴν δόξα αὐτὴ ἀποκαλύπτει ὁ προφήτης Δανιὴλ νὰ διοχετεύεται ἀπὸ τὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ καί τὸ φῶς αὐτὸ βλέπουμε νὰ περιβάλλει τὸν Μωϋσῆ στὴν φλεγόμενη καὶ μὴ καιόμενη βάτο. Μέσω τοῦ ἰδίου αὐτοῦ φωτὸς ὁ προφήτης Ἠλίας ἀνυψώνεται στὸν οὐρανὸ διὰ πυρίνου ἅρματος, ἀλλὰ καὶ τὴν οὐράνια αὐτὴ δόξα Του ἀφήνει ὁ Χριστὸς νὰ φανεῖ στοὺς μαθητὲς Του κατὰ τὴν Μεταμόρφωσή Του (Λουκ. 9,29/Ματθ. 17,2).

Εἴθε ὅλοι μας νά ἐπιτύχουμε τῆς οὐρανίου αὐτῆς δόξης καί μακαριότητος, μέ ἄλλα λόγια, αὐτὸ πού ζητᾶ ὁ Θεὸς ἀπό ἐμᾶς, νὰ γίνουμε δηλαδὴ κατοικητήριο τῆς Θεότητος, διὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, ποὺ κατοικεῖ μέσα μας, καὶ διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἄλλωστε νὰ αὐξηθοῦμε «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. 4,13).

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.