Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 23ης Ἰουνίου/6ης Ἰουλίου 2022, ἔλαβε χώραν ἡ Τελετή Ἀπονομῆς τῶν Τίτλων τῶν τεσσάρων ἀποφοίτων τῆς Ἀραβοφώνου Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰόππην-ἀρχαίαν Γιάφφαν, προσκειμένην εἰς τήν πόλιν τοῦ Τέλ – Ἀβίβ.

Ἡ τελετή αὐτή ἔλαβε χώραν εἰς ἀνοιχτόν χῶρον, εἰς τό προαύλιον τοῦ κτιρίου τῆς Σχολῆς. Εἰς τό κτίριον τοῦτο ὑπῆρχε ἀνέκαθεν Σχολεῖον τοῦ Πατριαρχείου. Ἡ λειτουργία αὐτοῦ ἀνεκόπη τό 1948, ὅτε ὁ Ἰσραηλινός στρατός ἐστρατοπέδευσεν εἰς αὐτό. Τό Πατριαρχεῖον πρό 25ετίας, ἐνεργείαις τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Διοδώρου καί τοῦ ἀντιπροσώπου αὐτοῦ εἰς Ἰόππην Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ ἐπανακατέλαβε τό κτίριον αὐτό καί ἐστέγασεν εἰς αὐτό τήν Σχολήν τῆς Ἰόππης.

Τήν Τελετήν τῆς Ἀπονομῆς τῶν Τίτλων ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός, ὁ Πρεσβύτερος π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Μᾶρκος καί ὁ π. Κωνστάντη, Ἱερεύς τῆς Κοινότητος τῆς Ἰόππης.

Ἡ τελετή αὕτη, ἀρχίσασα διά προσευχῆς, περιέλαβε προσφώνησιν τῆς Διευθυντρίας αὐτῆς κ. Νάτζλα Χάνχαν, πρόσκλησιν ἐπί τοῦ βήματος καί παρουσίασιν τῶν τεσσάρων ἀποφοίτων, τριῶν κορασίδων καί ἑνός νέου. Ἡ Διευθύντρια περιέγραψε τό ἔργον τῆς Σχολῆς, τό ὁποῖον ὑπερέβη τάς δυσκολίας τοῦ covid καί ἄλλας δυσκολίας καί ἡτοίμασεν ἀποφοίτους, οἱ ὁποῖοι ἀνεδείχθησαν ἱκανοί νά ἐπιτύχουν εἰς τάς εἰσαγωγικάς αὐτῶν ἐξετάσεις διά τά Πανεπιστημιακά ἰδρύματα τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ Διευθύντρια ηὐχαρίστησεν ὡσαύτως τόν Μακαριώτατον διά τήν ἠθικήν καί οἰκονομικήν στήριξιν τῆς Σχολῆς ὑπό τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ τελετή περιέλαβεν ὡσαύτως τρεῖς προσφωνήσεις ὑπό τριῶν ἀποφοίτων, μίαν εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν, μίαν εἰς τήν Ἑβραϊκήν καί μίαν εἰς τήν Ἀγγλικήν. Εἰς τάς προσφωνήσεις αὐτάς οἱ μαθηταί ἐξέφρασαν τάς εὐχαριστίας αὐτῶν πρός τήν Σχολήν διά τήν παιδείαν τήν ὁποίαν ἔλαβον εἰς αὐτήν ἐπί δώδεκα ὁλόκληρα ἔτη. Περιέλαβεν ἐπίσης καί βίντεο ἐπί ὀθόνης μέ σχολικάς δραστηριότητας τῶν μαθητῶν κατά τό παρελθόν ἔτος καί παράδοσιν τῆς σκυτάλης τῆς Σχολῆς ἀπό τούς ἀποφοίτους εἰς τούς τελειοφοίτους τοῦ ἑπομένου ἔτους.

Ἡ τελετή ὥδευσε πρός τό τέλος διά τῆς ὑπό τοῦ π. Ἤσσα ἀναγνωσθείσης προσφωνήσεως τοῦ Πατριάρχου, (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς), ὑπογραμμιζούσης τήν ἀξίαν τῆς παιδείας ὡς θεμελίου τῆς κοινωνίας καί εὐχαριστούσης τήν Διευθύντριαν καί τούς καθηγητάς διά τό ἐκπαιδευτικόν αὐτῶν ἔργον.

Τέλος ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμεν εἰς τούς ἀποφοίτους τούς Τίτλους αὐτῶν, εὐχόμενος αὐτοῖς «καλήν σταδιοδρομίαν».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.